2017.02.28 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

01. රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම
රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ, මුදල් ඇමතිතුමාගේ, අදාළ රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ, ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවේ සහ ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2017 02 03 දින පවත්වන ලද රැස්වීමේදී එළඹි පහත සඳහන් තීරණ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී.
* රජයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානවලට අනුකූල වන පරිදි වර්තමානයේ භාවිත වන ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලැබ ඇති අදාළ අනෙකුත් උපදෙස් ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාව මඟින් පියවර ගැනීම;
* අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් දැනටමත් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ ඇති, රජයේ ප්‍රසම්පාදන සඳහා අදාළ කරගත යුතු නව කාල රාමු, ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයට ඇතුළත් කිරීම;
* රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා ඉවහල්වන විද්‍යුත් ප්‍රසම්පාදනය (e-procurement)වැනි නවීන ප්‍රසම්පාදන ප්‍රවණතාවන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කර වර්තමාන ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සුදුසු පරිදි සංශෝධනය කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම;
* රජයේ ඉදි කිරීම් කටයුතුවලදී සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වැය වන කාලය සහ මුදල් අවම කරගැනීමේ අරමුණින්, අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී සුදුසු සංශෝධන සහිතව පොදු ඉදි කිරීමේ සැලැස්මක් මත කටයුතු කිරීම;
* රජයේ ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ තාක්ෂණික කුසලතා රජයේ නිලධාරීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.

02. ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ භාවිතය සඳහා නෞකා 3ක් ලබාගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වර්ග කිලෝමීටර 517,000ක් පමණ වූ සාගර කලාපයේ පරීක්ෂා කිරීම් සහ ආපදාවට ලක්වූවන් මුදා ගැනීමේ කටයුතු සඳහා මෙන්ම නීතිය හා සාමය පවත්වා ගැනීමේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමේ කාර්යභාරය ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී තිබේ. මෙම කාර්යය සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා නොගැඹුරු මුහුදේ මෙන්ම ගැඹුරු මුහුදේ ද දියත් කළ හැකි නෞකා එම දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පැවතීම අවශ්‍ය වේ. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා මීටර 85ක් දිගැති අක්වෙරළ නිරීක්ෂණ නෞකා 3ක්, කලම්බු ඩොක්යාඩ් පොදු සමාගම මඟින් ඉදි කරවා ගැනීමට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

03. ජෛව සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ කාර්ටිජිනා සන්ධානයට අනුගතව ජාතික ජෛව සුරක්ෂිතතා කාර්යරාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
ජාන වෙනස් කිරීමට ලක් කරන ලද පැළෑටි හා ජීවීන්ගෙන් පරිසරයට හා මානව සෞඛ්‍යයට ඇති විය හැකි අවදානම අවම කිරීමේ හා මඟ හරවා ගැනීමේ අරමුණින් ජෛව සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ 'කාර්ටිජිනා සන්ධානය' (Cartagena Protocol on Biosafety) ලෝක ප්‍රජාව විසින් පිහිටුවා ගනු ලැබ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවද එම සන්ධානයේ පාර්ශ්වකරුවෙක් වේ. ජෛව තාක්ෂණයෙන් මානව සෞඛ්‍ය‍යට හා පරිසරයට ඇතිවිය හැකි අවදානම අවම කරගන්නා අතරම, එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගත හැකි උපරිම ප්‍රතිලාභ අත් කරගැනීම අරමුණු කරගනිමින් 'ජාතික ජෛව සුරක්ෂිතතා කාර්යරාමුව' (National Biosafety Framework) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්, ගෝලීය පාරිසරික පහසුකම (Global Environmental Facility - GEF) විසින් ලබා දීමට එකඟ වී ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.36ක මූල්‍ය ප්‍රදානය උපයෝගි කරගනිමින් 2017-2020 කාල සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

04. මහවැලි ජලාශයන්හි පාවෙන සූර්ය බලශක්ති නිෂ්පාදනාගාර පිහිටුවීම

තාප විදුලි ජනනය අඩු කරමින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් කෙරෙහි යොමු වීමේ පියවරක් වශයෙන් මහවැලි ආර්ථික කලාපයන්හි පිහිටා තිබෙන ජලාශවල මතුපිට පාවෙන සූර්ය විදුලිබලාගාර ඉදි කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් දැනටමත් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, එහි පළමු පියවර වශයෙන් මාදුරු ඔය ජලාශයේ සම්පූර්ණ වපරිසරියෙන් 4%කටත් අඩු ප්‍රමාණයක්, එනම් අක්කර 500ක පමණ ප්‍රමාණයක් යොදාගනිමින් මෙගාවොට් 100ක ධාරිතාවකින් යුත් සූර්ය බලශක්ති නිෂ්පාදනාගාරයක් ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර තරගකාරී යෝජනා (REP) කැඳවීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා; විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා; සහ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

05. ව්‍යවසාය සංවර්ධනය පදනම් කරගත් ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම

ගැටුම් අවසන් වීමත් සමඟ උතුරු හා නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වල සමාජ - ආර්ථික තත්ත්වයන් සැලකිය යුතු අන්දමින් වර්ධනය වී ඇති නමුත්, ආදායම් ලැබීමේ අසමානතාව හා දරිද්‍රතාව වැනි ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් එම පළාත්වල දක්නට ලැබෙන තත්ත්වය අනෙකුත් පළාත්වලට සාපේක්ෂව පසුගාමී වේ. එබැවින්, කුඩා ව්‍යවසායකයින්ට නැඟී සිටීමට අත දීම මඟින් උතුරු හා නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වල ජනතාවගේ ආර්ථික සහභාගිත්ව අවස්ථා වැඩි පුළුල් කිරීමටත්, එමඟින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමටත් රජයේ අවධානය යොමු වී තිබේ. ඒ අනුව, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව සහ සණස බැංකු සමූහය සහභාගි කරගනිමින්, උතුරු හා නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වල දිස්ත්‍රික්ක අටම (08) නියෝජනය වන පරිදි තෝරා ගනු ලබන කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 1,785 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් 250,000/-ක උපරිම සීමාවක් දක්වා සහන ණය මුදල් ලබා දීමේ අරමුණින් සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති 'ව්‍යවසාය පදනම්ගත ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය', ජාතික සමඟිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශය (ONUR) මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

06. රජයට අයත් ආයතන වෙත පොදු කටයුතු සඳහා දුම්රිය රක්ෂිත බදු ලබා දීම

දුම්රිය මෙහෙයුම් හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වහාම අවශ්‍ය නොවන, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ පවතින ඉඩම් ස්වකීය අවශ්‍යතාවන්ට පසුව ලබාගැනීමට බාධාවක් නොවන පරිදි, රජයේ තක්සේරුව මත පදනම්ව, වර්ෂ පහකට (05) නොවැඩි කාලයක් සඳහා තුන්වන පාර්ශ්ව වෙත බදු දීම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි. එහිදී එවැනි ඉඩම්, ජල නළ එළීම හා විදුලි ව්‍යාපෘති කටයුතු වැනි මහජන උපයෝගි පොදු කාර්යයන් සඳහා රාජ්‍ය ආයතන වෙත බදු ලබා දීමේදී, රජයේ තක්සේරුව අනුව එක්වරක් පමණක් අය කිරීම සඳහා නියම කරනු ලබන බදු මුදලින් 1%ක නාමික අගයක් හා අදාළ පරිපාලන වියදම් පමණක් අය කිරීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

07. කොළඹ පිහිටි පාකිස්තාන මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහා ඉඩම් කැබැල්ලක් වෙන් කිරීම

කොළඹ පිහිටි පාකිස්තාන මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ චාන්සරි ගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා සුදුසු බවට හඳුනා‍ගනු ලැබ ඇති, කොළඹ 07, බාන්ස් පෙදෙසේ පිහිටි අක්කර 1.5ක ප්‍රමාණයකින් යුතු ඉඩම් කොටසක්, පාකිස්තාන මහකොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත වෙන් කර දීම පිණිස විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

08. 2016 මැයි මස ඇති වූ ගංවතුර හා නායයාමේ සිද්ධියට අදාළ පශ්චාත් ආපදා අවශ්‍යතා ඇගයීම් වාර්තාව

2016 මැයි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වසර 18කින් පසුව වාර්තා වූ වැඩිම වර්ෂාපතනය ඇද හැළුණු අතර, ඒ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 24ක දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයක් මෙන්ම මෙතෙක් වාර්තා වූ දරුණුතම නායයාම ද ඇතුළත්ව නායයාම් ගණනාවක් ඇති විය. මෙම ආපදා හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 493,319 දෙනෙකු පමණ විපතට පත්වූ අතර, මරණ 93ක්, තුවාල සිදුවීම් 33ක් සහ පුද්ගල අතුරුදහන්වීම් 117ක් වාර්තා විය. ඉහත ආපදා තත්ත්වයන්ගෙන් අනතුරුව, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ලෝක බැංකුව හා යුරෝපා සංගමය යන ජාත්‍යන්තර පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සහ අදාළ අමාත්‍යාංශවල සහයෝගය ඇතිව පශ්චාත් ආපදා අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීමක් (Post -Disaster Needs Assessment) සිදු කරනු ලැබ ඇත. එම තක්සේරුව මඟින් පෙර සූදානම් කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමටත්, ආපදා හා කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් සිදුවිය හැකි අවදානම් තත්ත්වය අවම කිරීමටත් දීර්ඝකාලීන සැලැස්මක් යෝජනා කර තිබේ. ඒ අනුව, එම පශ්චාත් ආපදා තක්සේරුකරණ වාර්තාවේ ඇතුළත් නිර්දේශ මත පදනම්ව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණය සඳහා පුළුල් ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක් 2018 2023 පස් අවුරුදු කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

09. සූර්ය පැනල මූලාකෘති නිෂ්පාදනය සඳහා පහසුකම් සැපයීමේ පුහුණු වැඩසටහන

2020 වර්ෂය වන විට මෙරට සමස්ත විදුලිබල උත්පාදනයෙන් 20%ක ප්‍රතිශතයක් සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් මඟින් ලබාගැනීම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වේ. ඒ අනුව, ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන සූර්ය බලශක්තිය හා සම්බන්ධ කර්මාන්ත සඳහා සහාය ලබා දීමේ අරමුණින්, සූර්ය පැනල මූලාකෘති නිෂ්පාදනය කිරීමේ අධ්‍යාපනික පුහුණු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2016-04-06 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, එහි මූලික කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කරනු ලැබ තිබේ. මෙමඟින් කැලණිය, යාපනය හා රුහුණ හා පේරාදෙණිය යන විශ්වවිද්‍යාල 04හි මහාචාර්යවරුන් සිව්දෙනෙකු හා ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයෙහි (NIFS) මහාචාර්යවරයෙකුගේ සෘජු මැදිහත් වීම යටතේ තරුණ පිරිස් පුහුණු කිරීම සහ ව්‍යාපෘතිය හා අදාළ අනෙකුත් කාර්යයන් සිදු කෙරෙනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ, රසායානික ද්‍රව්‍ය හා පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 80ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරවා ගැනීම පිණිස විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

10. උපායමාර්ගිකව වැදගත්, රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා සාංගමික අදහස පිළිබඳ ප්‍රකාශ (Statement of Corporate Intent - SCI ) සංකල්පය හඳුන්වා දීම

රජය සතු ව්‍යවසායන් රටේ ආර්ථික අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා ධනාත්මක ලෙස දායක කරගැනීම පිණිස 'සාංගමික අදහස පිළිබඳ ප්‍රකාශ' යොදා ගත හැකිය. එහිදී පොදු වගවීම ඉහළ නංවමින්, වැඩිදියුණු කරන ලද සාංගමික පරිචයන්, ශක්තිමත් හා තිරසර මූල්‍ය කළමනාකරණය, තරගකාරිත්වයට හා ජාත්‍යන්තර පරිචයන්ට විවෘත වීම සහ ඵලදායී මානව සම්පත් තුළින් භාණ්ඩාගාරය මත නොයැපෙමින් ස්වාධීන ආයතන ලෙස නැඟී සිටීමට රජය සතු ව්‍යවසායන් දිරි ගැන්වීම හා පහසුකම් සැලසීම සිදු කෙරෙනු ඇත. ඒ අනුව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ගුවන්තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යන උපායමාර්ගිකව වැදගත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, එම එක් එක් ආයතනය අයත් රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ අදාළ ආයතනයේ සභාපති යන ත්‍රෛපාර්ශ්වය විසින් අත්සන් තබනු ලබන 'සාංගමික අදහස පිළිබඳ ප්‍රකාශ' ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

11. ගම්පහ, පහළ යාගොඩ ප්‍රදේශයේ නව වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (අ.පො.ස) සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාගවලට පෙනී සිට, වාර්ෂිකව පාසල් හැර යන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සිසුන් ප්‍රමාණය 17,500ක් පමණ වන නමුත්, එම දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සඳහා බඳවාගත හැකි උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව සිසුන් 7,300ක් පමණක් වේ. ඒ අතුරින්, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සතු පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සඳහා බඳවාගත හැක්කේ සිසුන් 960ක පමණ සංඛ්‍යාවකි. නිපුණ ශිල්පීන් සඳහා ශ්‍රම වෙළඳපොළේ ඇති ඉල්ලුම සැලකිල්ලට ගැනීමේදී වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සතු නව වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටුවීම සුදුසු බව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, ගම්පහ, පහළ යාගොඩ ප්‍රදේශයේ නව වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

12. 2017 යල සහ 2017/18 මහ කන්න සඳහා අවශ්‍ය බීජ වී ලබාදීම

- 2016/2017 මහ කන්නයේ වර්ෂාව ප්‍රමාද වීම හා වර්ෂාපතනය ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් රටෙහි සෑම ප්‍රදේශයකම පාහේ වී වගා කරනු ලැබ ඇති භූමි ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් අඩු වී ඇත. එබැවින්, අපේක්ෂිත අස්වැන්නෙහි මෙන්ම බීජ වී නිෂ්පාදනයෙහිද සැලකිය යුතු පසුබෑමක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ අනුව, 2017 යල කන්නයේදී හා 2017/2018 මහ කන්නයේදී බීජ වී හිඟයකට මුහුණ පෑමට සිදුවීමේ අවදානමක් මතු වී තිබේ. රට තුළ ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරමින් මෙම තත්ත්වයට මුහුණ දීමට 2017 යල කන්නය හා 2017/2018 මහ කන්නය සඳහා අවශ්‍ය බීජ වී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිෂ්පාදන මඟින් සහ වී වගා කළ ගොවීන්ගෙන් මිල දී ගෙන සහන මිලට ගොවීන් අතර බෙදා හැරීම පිණිස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

13. ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා පහත රට තෙත් කලාපය තුළ පවතින පුරන් කුඹුරු යළි වගා කිරීම

වර්තමානයේදී නිරන්තරයෙන් සිදුවන දේශගුණික තත්ත්වයන්ගේ වෙනස්වීම් හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම සැලකිල්ලට ගැනීමේදී තිරසර කෘෂි ආර්ථිකයක් බිහි කිරීම සඳහා දිගුකාලීන ආහාර සුරක්ෂිතතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව පෙනී ගොස් ඇත. එහිදී අත්හැර දමා ඇති කුඹුරු සංවර්ධනය කර යළි වගා කිරීම වැදගත් වේ. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කෑගල්ල, ගාල්ල හා මාතර යන දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත් මෙරට පහතරට තෙත් කලාපය තුළ හෙක්ටයාර 26,122ක පමණ පුරන් කුඹුරු ප්‍රමාණයක් පවතින බව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හඳුනාගනු ලැබ ඇති අතර, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන එක්ව මෙවර යල කන්නයේදී එකී භූමි ප්‍රමාණය තුළ වී, එළවළු හා අල භෝග වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කිරීමට යෝජනා වී ඇත. ඒ අනුව, ඇළ වේලි, ජලවහන පද්ධතිය, භූමිය සකස් කිරීම යනාදී කටයුතු සිදු කරමින් පුරන් කුඹුරු හෙක්ටයාර 17,000ක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගොවීන්ට මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීමටත්, හෙක්ටයාර 17,000ක් හා වගා නොකළ ගොවිබිම් හෙක්ටයාර 9,000ක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගොවීන් පෙලඹවීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමටත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

14. 2012 නොවැම්බර් මස 09 වන දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ගැටුමෙන් මිය ගිය හා තුවාල ලැබූ තැනැත්තන් වෙනුවෙන් වන්දි ලබා දීම

2012 නොවැම්බර් මස 09 වන දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ගැටුමෙන් සිරකරුවන් 27දෙනෙකු මියගිය අතර, බන්ධනාගාර නිලධාරියෙක් හා සිරකරුවෝ 20දෙනෙක් තුවාල ලැබූහ. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කෙරුණු අතර, එම කමිටුවේ වාර්තාව මේ වන විට භාර දෙනු ලැබ ඇත. එම කමිටු වාර්තාව මඟින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇත්තේ මියගිය 27දෙනා අතුරින් 16දෙනෙකුට වන්දි ලබා දෙන ලෙසත්, ඉතිරි 11දෙනා බන්ධනාගාරයෙන් පැනයාමට උත්සාහ කිරීමේදී මිය‍ ගොස් ඇති නිසා වන්දි ලබා දීම අවශ්‍ය නොවන බවත්, මෙම සිදුවීමෙන් තුවාල ලැබූ බන්ධානාගාර නිලධාරියාට හා සිරකරුවන් 20දෙනාට වන්දි ලබා දෙන ලෙසත්ය. ඒ අනුව, එම කමිටුවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, 2012 11 09 දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ගැටුමෙන් මිය ගිය රැඳවූවන් 16දෙනෙකු හට එක් අයෙකුට රුපියල් 2,000,000/-ක් බැගින් වන්දි ලබා දීමටත්, එම ගැටුමෙන් තුවාල ලැබූ තැනැත්තන්ට එක් අයෙකුට රුපියල් 500,000/-ක් බැගින් වන්දි ලබා දීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.
15. මුතුරාජවෙල සිට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ දක්වා ගුවන් යානා ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙහි වර්තමාන නවීකරණ කටයුතුවලට සමගාමීව ගුවන්යානා ඉන්ධන අවශ්‍යතාව ඉදිරියේදී ඉහළ යනු ඇතැයි තක්සේරු කර ඇති බැවින්, එසේ වැඩිවන ඉල්ලුමට සරිලන ඉන්ධන අඛණ්ඩව සැපයීම සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට හැකියාව ලැබෙන පරිදි ගුවන්යානා ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහාම වෙන් වූ නළ මාර්ගයක් මුතුරාජවෙල තෙල් පර්යන්තයේ සිට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ දක්වා ස්ථාපිත කිරීම අවශ්‍ය වී ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් මඟින් ඝන මීටර 75,000ක සමස්ත මෙහෙයුම් ධාරිතාවකින් යුතු, ගුවන්යානා ඉන්ධන සඳහාම වෙන් වූ වානේ ටැංකි 4ක් ඉදි කිරීමටත්, කිලෝමීටර 23ක දිගකින් යුත් නළ මාර්ගයක් ඉදි කිරීමටත්, ඒ හා සම්බන්ධ අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමටත් යෝජනා වී ඇත. ඒ අනුව, මෙම ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කිරීමටත්, විවෘත ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් මේ සඳහා ලංසු කැඳවීමටත් ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය චන්දිම වීර‍ක්කොඩි මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
16. මාතලේ, බර්නාඩ් අලුවිහාරේ ක්‍රීඩාංගණයට කෘත්‍රීම ධාවන පථයක් ඉදි කිරීම

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට පවතින විශාලතම ක්‍රීඩාංගණය වන බර්නාඩ් අලුවිහාරේ ක්‍රීඩාංගණය, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් නොව අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, යාපනය, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය, මහනුවර, බදුල්ල හා කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් පැමිණෙන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා ද යොදාගනු ලැබේ. මෙම ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් ලෙස නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් පසුගිය වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද අතර, එම ක්‍රීඩාංගණය සඳහා කෘත්‍රිම ධාවන පථයක් ඉදි කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. ඒ අනුව, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ බර්නාඩ් අලුවිහාරේ ක්‍රීඩාංගණය සඳහා මීටර 400ක දිගකින් යුත් කෘත්‍රිම ධාවන පථයක් අලුතින් ඉදි කිරීමටත්, ඒ සඳහා ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ උපදේශක සේවාවන් ලබාගැනීමටත් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

17. ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී තහනම් කරන ලද උත්තේජක ද්‍රව්‍ය හා ක්‍රම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

ලෝක තහනම් උත්තේජක ද්‍රව්‍යයන් පිළිබඳ නීති සංග්‍රහය ප්‍රකාරව ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී තහනම් උත්තේජක ද්‍රව්‍ය හා ක්‍රම ඇතුළත් ලැයිස්තුව -2017 ප්‍රකාශයට පත් කරමින් 2013 අංක 33 දරන, ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට ‍එරෙහි සම්මුති පනතේ 34(1) වගන්තිය යටතේ තමා විසින් සාදන ලද, 2006/15 අංක දරන 2017 02 14 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද, 2016 අංක 2 දරන තහනම් උත්තේජක (තහනම් කරන ලද ලැයිස්තුව) නියෝග අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

18. මහනුවර - යාපනය (A9) මාර්ගයේ රඹෑව සිට මැදවච්චිය දක්වා මාර්ග කොටස පුනරුත්ථාපනය/වැඩිදියුණු කිරීම

උතුරු සහ උතුරුමැද පළාත්වල පිහිටි ජාතික මහාමාර්ග හා පළාත් මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා සහ පළාත් මාර්ගයන්හි පිහිටි තෝරාගත් පාලම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා වන උතුරු මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතියේ (අතිරේක මූල්‍යකරණය) පිරිවැය දැරීම පිණිස ඇම‍රිකානු ඩොලර් මිලියන 98ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකා රජයට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙතින් ලැබී ඇත. එම ණය මුදලෙන් කොටසක් උපයෝගි කරගනිමින් මහනුවර - යාපනය (A9) මාර්ගයේ රඹෑව සිට මැදවච්චිය දක්වා (කි.මී.140.76 සිට කි.මී.150.40 දක්වා) මාර්ග කොටස පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ / වැඩිදියුණු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, සාරානුකූල ප්‍රතිචාරාත්මක අවම ලංසුකරු වන RR Construction (Pvt.) Ltd. ආයතනය වෙත ප්‍රදානය කිරීම පිණිස උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

19. යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ සැලසුම් කර ඉදි කිරීම

යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, ජල සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෑතකාලීනව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවලින් එකකි. එමඟින් අනුරාධපුරය හා ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කවල වෙසෙන ජනතාව සඳහා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමිවනු ඇත. මෙම ජලාශයේ වම් ඉවුරේ ප්‍රධාන ඇළ මඟින්, පදවිය යෝජනා ක්‍රමය හා යාන් ඔය අමුණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පවතින දැනට විශාල ජල හිඟයකට මුහුණපා සිටින ඉඩම්ද ඇතුළුව හෙක්ටයාර 4,190ක වගා ප්‍රදේශයක් සඳහා ජලය සැපයෙනු ඇත. මුළු දිග කිලෝමීටර 18ක් පමණ වන මෙම වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ ඉදි කෙරෙන ප්‍රදේශයේ පිහිටීම අනුව එය සම්පූර්ණයෙන් කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය කිරීමටත්, කිලෝමීටර 05ක දිගකින් යුත් යටි උමං මාර්ගයක් ඇතුළු සංකීර්ණ නිර්මිත රාශියක් ඉදි කිරීමටත් සිදුවනු ඇත.
එබැවින් එකී වම් ඉවුරු ඇළ ඉහළ ගුණාත්මකභාවයකින් සැලසුම් කර ඉදි කිරීම සඳහා තාක්ෂණය අතින් පිරිපුන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සහාය ලබාගැනීම සුදුසු බව නිරීක්ෂණය වී ඇති නමුත්, ඒ සඳහා විවෘත ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීම සඳහා ගතවන කාලය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ජලය සැපයීම අපේක්ෂිත කාලයට වඩා වසරකින් පමණ ප්‍රමාද වනු ඇත. එබැවින්, යාන් ඔය ජලාශය සැලසුම් කර ඉදි කිරීම් කරන ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරු වන China CAMCE Engineering ආයතනයේ සේවය වම් ඉවුරු ඇළ සැලසුම් කර ඉදි කිරීමේ කාර්යය සඳහා ලබාගැනීම තාක්ෂණික හා ආර්ථික වශයෙන් ව‍ඩා ඵලදායී හා ප්‍රායෝගික වනු ඇතැයි නිරීක්ෂණය වී ඇත. ඒ අනුව, යාන් ඔය ජලාශයේ වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ ඉදි කිරීම සඳහා ඉන්ජිනේරුමය, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදි කිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් පදනම මත මාස 24ක කාලයක් තුළ සැලසුම් කර ඉදි කිරීම සඳහා China CAMCE Engineering ආයතනය වෙතින් තාක්ෂණික හා මූල්‍යමය යෝජනා කැඳවීම පිණිස වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

20. කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අභිලාෂ ප්‍රකාශයන් හා ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවීම

යෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය මඟින් කුඹුක්කන් ඔය හරහා බුත්තල - මොනරාගල මාර්ගය (A-4) හා කුඹුක්කන් ඔය හමුවන ස්ථානයේ ඝන මීටර මිලියන 48ක ධාරිතාවකින් යුත් ජලාශයක් ඉදි කෙරෙනු ඇත. දැනට සිදු කරනු ලැබ ඇති ශක්‍යතා අධ්‍යයනය අනුව, මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4,280කට හා දැනට තිබෙන ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,255කට වාරි ජල පහසුකම් සැපයීමටත්, වාර්ෂිකව ගිගාවොට් පැය 16ක විදුලිබල උත්පාදනයක් සිදු කිරීමටත්, පානීය හා කාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන ජලය සපයා දීමටත් හැකි බව තහවුරු වී තිබේ. ඒ අනුව, විදේශ අරමුදල් යොදා ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සුදුසු ඉදි කිරීම් සමාගමක් හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් අභිලාෂ ප්‍රකාශයන් හා ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවීම පිණිස වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

21. හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අභිලාෂ ප්‍රකාශයන් හා ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවීම

යෝජිත හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යටතේ හැඩ ඔය හරහා ඝන මීටර මිලියන 147ක ධාරිතාවකින් යුතු ජලාශයක් ඉදි කිරීමත්, ජලාශයට කිලෝමීටර 6.4ක් පහළින් හැරවුම් වේල්ලක් හැඩ ඔය හරහා ඉදි කිරීමත්, කිලෝමීටර 16ක දිගකින් යුත් දකුණු ඉවුරු ඇළ හා කිලෝමීටර 13.5ක දිගකින් යුත් වම් ඉවුරු ඇළ ඉදි කිරීමත් සිදු කෙරෙනු ඇත. දැනට සිදු කරනු ලැබ ඇති ශක්‍යතා අධ්‍යයනය අනුව, මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් හැඩ ඔය, විල ඔය සහ කරඳ ඔය පහත් නිම්නවල තිබෙන අලුතින් අස්වද්දනු ලබන ඉඩම් හා පැරණි ඉඩම් හෙක්ටයාර 5,308කට වාරි ජල පහසුකම් සැපයීමටත්, පොතුවිල්, ලාහුගල හා පානම යන ප්‍රදේශවල පානීය හා ගෘහ ජල අවශ්‍යතා සඳහා වාර්ෂිකව ඝන මීටර මිලියන 05ක ජල පහසුකම් සැපයීමටත් හැකි බව තහවුරු වී තිබේ. ඒ අනුව, විදේශ අරමුදල් යොදා ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සුදුසු ඉදි කිරීම් සමාගමක් හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් අභිලාෂ ප්‍රකාශයන් හා ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවීම පිණිස වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

22. 2016 අංක 14 දරන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) පනත සංශෝධනය කිරීම

2016 අංක 14 දරන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) පනත, පාර්ලිමේන්තුව විසින් 2016 අගෝස්තු මස 23 දින අනුමත කරනු ලැබ ඇත. එම කාර්යාලය වෙත පැවරී ඇති කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ සංවිධානයක් සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹීමට එකී කාර්යාලයට බලය පවරන ලද, ඉහත සඳහන් පනතේ 11 වගන්තියේ (අ) ඡේදය ඉවත් කර එකී පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් කෙටුම්පත් කරන ලද 'අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම)(සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත' රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

23. ඉන්දියානු සාගරයට මායිම් වූ රටවල සංවිධානයේ (Indian Ocean Rim Association - IORA) නායක සමුළුවේදී එළඹෙනු ලබන එකඟත‍ා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම

ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ පිහිටි රාජ්‍යයන්ගේ තිරසර හා සමබර සංවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ඉන්දියානු සාගරයට මායිම් වූ රටවල සංවිධානයේ (Indian Ocean Rim Association - IORA) 20 වෙනි සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව එහි සාමාජික රටවල රාජ්‍ය නායකයන්ගේ සමුළුවක් 2017 මාර්තු 07 දින ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා නුවරදී පැවැත්වීමට නියමිතය. ඉන්දියානු සාගරය සාමකාමී, ස්ථාවර හා සෞභාග්‍යවත් කලාපයක් බවට පත් කිරීම සඳහා සමුද්‍රීය සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම යන තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන මෙම සමුළුවට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගි වනු ඇත. මෙම සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් අතර උපදේශනය හා සහයෝගිතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් එහිදී ඇති කරගැනීමට නියමිත එකඟතා ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාව විසින් අත්සන් තැබීම පිණිස වැඩබලන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
24. අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් 2017 මාර්තු 08 වැනි දින ඉන්දුනීසියාවේ සිදු කෙරෙන රාජ්‍ය සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දුනීසීයාව අතර ද්වීපාර්ශ්වික අවබෝධතා ගිවිසුම් දෙකකට අත්සන් තැබීම
අතර අත්සන් තැබීම පිණිස වැඩබලන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී:
* ඉන්දුනීසියාවේ සමුද්‍රීය හා ධීවර කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය අතර සමුද්‍රීය හා ධීවර කටයුතු සහයෝගිතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම.
* ඉන්දුනීසියාවේ කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසාය හා සමුපකාර සඳහා අලෙවි සේවා නියෝජිතායතනය (SMESCO) හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ශිල්ප සභාව (NCCSL) අතර සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගිතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම.
25. දේශීය වෙළඳපොළෙහි පවතින සහල් හිඟය සහ සහල් මිල ඉහළ යාම පාලනය කිරීම සඳහා සහල් ආනයනය කිරීම
දේශීය වෙළඳපොළෙහි පවතින සහල් හිඟය සහ සහල් මිල ඉහළ යාම පාලනය කිරීමේ අරමුණින්, සහල් ආරක්ෂිත තොගයක් පවත්වා‍ ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික අංශය මඟින් සහල් ආනයනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2016 12 20 දින අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව 2017 02 26 දිනට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 113,000ක් ආනයනය කරනු ලැබ ඇති අතර, ඊට සමගාමීව දේශීය වෙළඳපොළේ සහල් මිල සුළු වශයෙන් පහළ යාමක් පෙන්නුම් කරයි. නමුත් දේශීය වෙළඳපොළෙහි පවතින සහල් තොග තවමත් ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව (ස.තො.ස.) මඟින් මසකට මෙට්‍රික් ටොන් 20,000 බැගින් සහල් ආනයනය කිරීමටත්, ආරක්ෂිත තොගයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 100,000ක් රජයකින් රජයකට මිල දී ගැනීමේ පදනම මත, ස.තො.ස.මඟින් ආනයනය කිරීමටත්, මෙසේ ආනයනය කරනු ලබන සහල් ලංකා ස.තො.ස. වෙළඳසැල් මඟින් හා විවෘත වෙළඳපොළෙහි අලෙවි කිරීමටත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

cabinet

මාලි රාජ්‍යයේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා යොදවනු ලබන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ඛණ්ඩයට අවශ්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනීම

මාලි රාජ්‍යයේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා හමුදා ඛණ්ඩයක් පිටත් කර යැවීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙත සිය එකඟතාව පළ කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, එම හමුදා ඛණ්ඩය සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීමට රුසියාවේ බැංකුවක් (SBERBANK) සමඟ ණය ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

යාල ජාතික උද්‍යානයට යාබදව සුඛෝපභෝගී සංචාරක කඳවුරු ඉදි කිරීම

ඉහළ ආදායම්ලාභී සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීම ඉලක්ක කරගනිමින් පරිසර හිතකාමී සුඛෝපභෝගි සංචාරක කඳවුරු ඉදි කිරීම පිණිස යාල ජාතික උද්‍යානයට යාබදව පලටුපාන ප්‍රදේශයේ පිහිටි, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට (SLTDA) අයත් ඉඩමෙන් අක්කර 07ක භූමි ප්‍රමාණයක් සීමාසහිත වයිල්ඩ් කෝස්ට් ලොජ් (පෞද්ගලික) සමාගම වෙත 2012 වසරේදී වෙන් කර දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, එම ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කළ පරිදි සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පර්චස් 155ක අතිරේක ඉඩම් ප්‍රමාණයක්, එම සමාගම වෙත වසර 50ක කාලයක් සඳහා බදු පදනම මත ලබා‍ දීමටත්, අදාළ ඉදි කිරීම් කටයුතු කිරීමේදී වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ ලබා ගන්නා ලෙස සහ අදාළ ඉදි කිරීම් කරගෙන යාමේදී අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවල නිර්දේශ අනුව කටයුතු කළ යුතු බවට එකී සමාගමට නියම කිරීමටත් සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මාතලේ දුම්රිය බඩු ගබඩාව, පොදු වෙළඳපොළක් ඉදි කිරීම සඳහා මාතලේ මහ නගර සභාවට බදු පදනම මත පවරා දීම

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මාතලේ දුම්රිය බඩු ගබඩාව, පොදු වෙළඳපොළක් ඉදි කිරීම සඳහා මාතලේ මහ නගර සභාව වෙත වසර 5ක කාලයක් සඳහා බදු පදනම මත පවරා දීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

පරිසර හිතකාමී චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාවට නැංවීම (E-Friends II Revolving Fund)

ජාත්‍යන්තර සහයෝගය සඳහා වන ජපාන බැංකුවේ ආධාර යටතේ, 2004 වර්ෂයේ සිට 2010 වර්ෂය දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන ලද 'පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘතිය - II ණය යෝජනා ක්‍රමය' යටතේ චක්‍රීය අරමුදලට බැර කර ඇති ඉතිරි අරමුදල් සහ මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් 2017 වර්ෂය වෙනුවෙන් මේ සඳහා වෙන් කරනු ලැබ ඇති රුපියල් මිලියන 1,300ක ප්‍රතිපාදන උපයෝගි කරගනිමින් 'පරිසර හිතකාමී චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජනා ක්‍රමය' (E-Friends II Revolving Fund) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහාත්, නාස්තිය අවම කිරීම, බලශක්තිය ඉතිරි කරගැනීම හා පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා කර්මාන්තකරුවන්ට සහාය වීම යන මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා යෝග්‍යතම ප්‍රතිලාභීන්ට මේ යටතේ ණය ලබා දෙනු ලබන බව තහවුරු කරගැනීම පිණිස ප්‍රතිලාභීන් හඳුනාගැනීමේ සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමටත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

උතුරු පළාතේ තිරසර ධීවර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

පැවති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් පුරා සංවර්ධන කටයුතු අඩාළව පැවති උතුරු පළාතේ ධීවර යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සුවිශේෂ හා ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවක් වේ. ඒ සඳහා අරමුදල් සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබේ. ඒ අනුව යෝජිත 'උතුරු පළාත් තිරසර ධීවර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය' ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

දේශීය ලොකු ළූණු නිෂ්පාදනයේ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ගුණාත්මක බීජ ආනයනය කිරීම

මෙරට පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය ලොකු ළූණු අවශ්‍යතාවෙන් 65% -70% අතර ප්‍රමාණයක් දැනට වාර්ෂිකව ආනයනය කරනු ලැ‍ෙබ්. එබැවින් දේශීය ලොකු ළූණු නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන (2016 -2018) යටතේ ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙනු ලැබ ඇති අතර, ඒ සඳහා ඒකක බිම් ප්‍රමාණයකින් ලබාගනු ලබන අස්වනු ප්‍රමාණය වැ‍ඩි කිරීමත්, වැඩි ඵලදායීතාවකින් යුතු බීජ භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීමත් සිදු කළ යුතුව තිබේ. මෙරට ලොකු ළූණු බීජ වාර්ෂික අවශ්‍යතාව කිලෝග්‍රෑම් 40,000ක් පමණ වන නමුත්, දේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඉන් අඩක් පමණි. ඉතිරි ප්‍රමාණය පෞද්ගලික අංශය මඟින් මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන නමුත්, එම ආනයනික ලොකු ළූණු බීජවල ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව, උසස් තත්ත්වයේ බීජ කිලෝග්‍රෑම් 6,200ක් ඉන්දියානු රජයේ පර්යේෂණ ආයතනයක් වන 'ජාතික උද්‍යාන භෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පදනම' (National Horticultural Research and Development Foundation) වෙතින් ආනයනය කිරීම මඟින් ලොකු ළූණු බීජ දේශීය අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීම පිණිස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

වතුකරය ආශ්‍රිතව නව ගම්මාන ඇති කිරීමේ සංකල්පය යටතේ හූටිවිල් නිවාස ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රතිලාභීන්ට ඉඩම් හිමිකාරිත්වය සහ යෝග්‍ය නිවාස ලබාදීම

වතුකර ප්‍රජාවට වඩා උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන නව ගම්මාන ඉදි කිරීමේ සංකල්පය යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හූටිවිල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභීන් 71 දෙනෙකු සඳහා හිමිකම් ඔප්පු නිකුත් කිරීම පිණිස කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු යූ. පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන අදියර - 2 (i -Road Project- 2) ක්‍රියාත්මක කිරීම

උතුරු, නැ‍ඟෙනහිර, ඌව සහ බස්නාහිර යන පළාත්වල මාර්ග කිලෝමීටර 4,000ක් පමණ පුනරුත්ථාපනය කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා අරමුදල් සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබේ. ඒ අනුව, යෝජිත ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන ව්‍යාපෘතියෙහි 2 වන අදියර (i -Road Project - 2) ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ජාතික මාර්ග ජාලයේ නායයෑම් ආපදා වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිවිල් වැඩ සඳහා කොන්ත්‍රාත් පැකේජ දෙකක් ප්‍රදානය කිරීම

ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය (JICA) විසින් සපයනු ලබන අරමුදල් මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත 'ජාතික මාර්ග ජාලයේ නායයෑම් ආපදා වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 01 හා 02 යටතේ මාර්ග ආපදා කළමනාකරණ සඳහා මධ්‍යම, ඌව සහ සබරගමුව යන පළාත්වල ස්ථාන 16ක සිදු කිරීමට නියමිත නයායෑම් ආපාදා වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගවලට අදාළ සිවිල් වැඩ ඉදි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි ප්‍රදානය කිරීම පිණිස උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

පිටකොටුව මැනිං වෙළඳපොළ පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම - ටැඹ අත්තිවාරම ඉදි කිරීම (Construction of Pile Foundation)

බස්නාහිර ප්‍රදේශ මහනගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ පිටකොටුව මැනිං වෙළඳපොළ, පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, මැනිං වෙළඳපොළ පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා භූමිය සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැබ ඇති අතර එහි ඊළඟ පියවර වශයෙන් ටැඹ අත්තිවාරම ඉදි කිරීමේ (Construction of Pile Foundation) කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි ප්‍රදානය කිරීම පිණිස මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

 වෙළඳපොළේ සහල් හිඟය වැළැක්වීම සඳහා වී අලෙවි මණ්ඩලය සතු වී තොග අලෙවි කිරීම

වී අලෙවි මණ්ඩලය සතුව පැවති වී තොගවලින් මෙට්‍රික් ටොන් 90,958ක වී තොගයක් සහල් බවට පත් කර අලෙවි කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් වී මෝල් හිමියන් වෙත සහ සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව (ස.තො.ස.) වෙත නිකුත් කිරීමට ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගනු ලැබ ඇති බව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. ස.තො.ස. වෙත නිකුත් කරන ලද වී තොග දැනටමත් සහල් බවට පත් කර ලක් ස.තො.ස. වෙළඳසැල් හරහා කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 76/- බැගින් මහජනතාව වෙත අලෙවි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති නමුත්, පෞද්ගලික වී මෝල් හිමියන් විසින් අපේක්ෂිත පරිදි සහල් තොග වෙළඳපොළට නිකුත් කර නොමැති බව ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් වැඩිදුරටත් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. තවදුරටත් වී අලෙවි මණ්ඩලය සතුව ඉතිරි වී පවතින වී තොග ස.තො.ස. සහ පෞද්ගලික වී මෝල් හිමියන් මඟින් සහල් බවට පත් කර යෝග්‍ය ක්‍රමවේදයක් යටතේ වෙළඳ‍පොළට නිකුත් කිරීමටත්, දැනට වී මිල දී ගෙන එම වී තොග සහල් බවට පත් කර වෙළඳපොළට නිකුත් කර නොමැති වී මෝල් හිමියන් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහාත් විශේෂ ව්‍යාපෘති ඇමතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි මෙට්‍රික් ටොන් 10,000ක සහල් තොගයක් ඉන්දුනීසියානු රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත පරිත්‍යාග කරනු ලැබ ඇති අතර, එම සහල් තොගය ඉදිරි දිනවලදී ශ්‍රී ලංකාව වෙත ළඟා වීමට නියමිත බව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලද අතර, තවදුරටත් වෙළඳපොළේ සහල් මිල ඉහළ මට්ටමක පවතින්නේ නම් ඉන්දුනීසියාව, වියට්නාමය ඇතුළු ආසන්න රටවල්වලින් සහල් ආනයනය කර කඩිනමින් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම කෙරෙහිද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සිය අවධානය යොමු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය සහ ඉතියෝපියානු ෆෙඩරල් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජනරජය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උපදේශනයන් පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම

එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියේ ඇතුළත් මූලධර්ම මත පදනම්ව දෙරට අතර සාම්ප්‍රදායික මිත්‍ර සම්බන්ධතා හා සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කරගැනීමේ හා වර්ධනය කරගැනීමේ අරමුණ ඇතිව, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ එළඹෙන ඉතියෝපියානු සංචාරය අතරතුරදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ඉතියෝපියානු ෆෙඩරල් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජනරජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උපදේශනයන් පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම පිණිස වැඩබලන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ඩිජිටල් සමුළුව

මීළඟ පරම්පරාවේ නව තාක්ෂණයේ පුරෝගාමීන් ආසියාවට ආකර්ශනය කරගැනීම මඟින් නවෝත්පාදනයන් හා තාක්ෂණයන් හඳුන්වා දීම, දකුණු ආසියාව හා අග්නිදිග ආසියාව හරහා රටවල් සම්බන්ධ කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ඩිජිටල් කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වීම යනාදී අරමුණු පෙරදැරිව 2017 මාර්තු මස 23 සහ 24 යන දෙ‍දින තුළ ඩිජිටල් සමුළුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කරනු ලැබ ඇත. මේ සඳහා ෆේස්බුක් (Facebook), ගූගල් (Google), සෝෂල් කැපිටල් (Social Capital), ඉන්ෆොසිස් (Infosys) ආදී මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් සහිත සමාගම්වල ප්‍රවීණයන් සහ විධායක නිලධාරින් සහභාගි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ අනුව, මෙම සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ගිං නිල්වලා හැරවීමේ ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව

ගිං නිල්වලා හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2015‑01‑01 දින සිට 2015‑01‑07 දින දක්වා කාලවකවානුව තුළ මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රුපියල් මිලියන 3,549ක මුදලක් නිදහස් කරනු ලැබ ඇති අතර, මූල්‍ය වර්ෂයක් ආරම්භයේදී මෙවැනි විශාල ප්‍රමාණයේ ගෙවීම් සිදු කිරීම අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් බව එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වත්මන් තත්ත්වය පරීක්ෂා කර අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස පත් කරන ලද අමාත්‍ය අනුකමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කිරීම මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID)වෙත භාර කරන ලෙසට එම අමාත්‍ය අනුකමිටුව විසින් කරන ලද නිර්දේශය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

 

වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුමෙන්, කුසලතාවයෙන් සහ ආකල්පමය වශයෙන් සන්නද්ධ කිරීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන යටතේ තෝරාගත් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිමල් බෝපගේ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2017 ජනවාරි මස 20 දින පෙ.ව 10.30ට අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.


විසිඑක් වන සියවසේ අභියෝගයට මුහුණ දෙනු වස් මාධ්‍යවේදීන් හට පුහුණු පාඨමාලා මගින් තම වෘත්තීය කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසා දීම, උනන්දු කරවීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.


දිවයිනේ පිළිගත් විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනවල පූර්ණකාලීන හෝ අර්ධකාලීන පදනම මත සේවයෙහි නියැලී සිටින මාධ්‍යවේදීන් සහ නිදහස් මාධ්‍යවේදීන් මෙම වැඩසටහන යටතේ අදාළ ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීම සහා තෝරාගෙන ඇත.


දේශීය විශ්වවිද්‍යාල, රජයේ උසස් අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතන මගින් පවත්වනු ලබන පශ්චාත් උපාධි, කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන සහතික පත්‍ර සහ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා මෙම ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මාධ්‍යවේදීන් හට තෝරාගත හැකිය. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් වාර්ෂිකව සිදුකරනු ලබන මෙම ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ආපසු නොගෙවීමේ පදනම මත රු 100,000ක උපරිමයට යටත්ව ශිෂ්‍යත්වලාභීන් වෙත පාඨමාලා ගාස්තු සහා ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

කේ.පී. ජයන්ත
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ
ලේකම් වෙනුවට

2017.01.03 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

ජාතික ජෛව විවිධත්ව උපායමාර්ගික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම

‍1992 වර්ෂයේදී පැවති 'මිහිකත සමුළුවට'(Earth Summit) සමගාමීව ඇති කර ගන්නා ලද 'අන්තර්ජාතික ජෛව විවිධත්ව සම්මුතිය' (Convention on Biological Diversity) සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විසින් අත්සන් තබනු ලැබ ඇත. එකී සම්මුතියේ බැඳීම් අනුව ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විසින් 1992 වසරේ ‍සිට 2016 වසර දක්වා වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබ තිබේ. එමෙන්ම 2016 වසරේ සිට වසර 2022 දක්වා වන කාල සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණ උපායමාර්ග ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්, අදාළ පාර්ශවකරුවන්ගේ දායකත්වය ඇතිව ජාතික ජෛව විවිධත්ව විද්වත් කමිටුව විසින් සකස් කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය, ජෛව සම්පත් තිරසර භාවිතය හා ඒතුළින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සම සේ බෙදා හැරීම යන අරමුණු පෙරදැරිව සකස් කරනු ලැබ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්ව උපායමාර්ගික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2016 - 2022 ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සංචාරක හෝටල් නියාමනය කිරීම

සංචාරක ‍හෝටල් තරු 1 සිට තරු 5 දක්වා වර්ගීකරණය කිරීමට අදාළව පැවතිය යුතු අවම ධාරිතා හා පහසුකම් නියම කිරීම, ඊට අදාළ බලපත්‍ර ගාස්තු නියම කිරීම, සංචාරක හෝටල් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබිය යුතු විනය සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලසීම, සංචාරක හෝටල් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ඒ සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීම, සංචාරක හෝටල්වල අවම ඉඩ ප්‍රමාණ සහ පහසුකම් නියම කිරීම යන කරුණුවලට අදාළව 2005 අංක 38 දරන සංචාරක කටයුතු පනත යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් 1963/28 අංක දරන 20160420 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ පළ කරනු ලැබ ඇති නියමයන්, නියෝග සහ රීති අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී

ජාතික උද්‍යාන, නව වනජීවී අභයභූමි ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අභයභූමිවල මායිම් සංශෝධනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික වනපෙත්, තෙත්බිම් හා වනජීවීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, විවධ අනවසර ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් අවදානමට ලක්ව ඇති සත්ව වාසස්ථාන විනාශවීම අවම කරගැනීමටත් ප්‍රමුඛතාව දිය යුතුව ඇත. ඒ අනුව, කුරුණෑගල සහ අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්කවලට මායිම්ව පිහිටි කහල්ල - පල්ලේකැලේ අභය භූමියේ කලා වැවට හා බළලු වැවට අයත් වනාන්තර ප්‍රදේශ 'කලාවැව ජාතික උද්‍යානය' ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීමටත්, එකී අභය භූමියේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ඉතිරි වනාන්තර ප්‍රදේශ 'කහල්ල - පල්ලෙකැලේ ජාතික උද්‍යානය' වශයෙන් නම් කිරීමටත්, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පාසිකුඩා ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව පිහිටි සාගර කලාපය ආවරණය වන පරිදි 'කායන්කර්ණී සමුද්‍රීය ස්වභාව රක්ෂිතය' ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි කොටුඅත්තාවල වැව ආශ්‍රිත වන භූමි ප්‍රදේශය 'කොටුඅත්තාවල අභය භූමිය' වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි අකුරල තෙත් බිම 'අකුරල වනජීවී අභය භූමිය' වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි කොඩිගහකන්ද වන පෙත 'කොඩිගහකන්ද වනජීවී අභය භූමිය' වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනිකොන දිග වෙරළට ඔබ්බෙන් පිහිටි කුඩා රාවණා හා මහා රාවණා ප්‍රදීපාගාර පිහිටි කොරල්පර ඇතුළත් සාගර කලාපය 'කුඩා රාවණා මහා රාවණා සමුද්‍රීය අභය භූමිය' වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි මාදු ගඟ අභය භූමියේ මායිම් සංශෝධනය කිරීමටත් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ජාතික විද්‍යා, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන සම්බන්ධීකරණ අධිකාරිය (NASTICA) ස්ථාපිත කිරීම

සමාජ - ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා නවෝත්පාදන උදෙසා සිදු කෙරෙන ආයෝජනයන්ගෙන් උපරිම ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමේ අරමුණින්, දැනට රේඛීය අමාත්‍යාංශ 21ක් මඟින් පරිපාලනය කෙරෙන පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතුද, ගණනින් 80ක් පමණ වන විවිධ පර්යේෂණ ආයතන හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන නිසි පරිදි සම්බන්ධීකරණය පහසු කිරීම සඳහා 'ජාතික විද්‍යා තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන සම්බන්ධීකරණ අධික‍ාරියක් (NASTICA)' පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ස්ථාපනය කිරීම පිණිස විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

යෝජිත ජාතික වැඩිහිටි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ උපායමාර්ග

උපතේදී අපේක්ෂිත ආයු කාලය ඉහළ යාමත්, දරු උපත් පහත වැටීමත් යන ප්‍රධාන හේතු නිසා වයස්ගත ජනගහනය ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන කාලීන ගැටලුවක් වේ. දැනට 12%ක් පමණ වන අවුරුදු 60ට වැඩි ජනගහනය, 2020දී 16% දක්වාත් 2050දී 29% දක්වාත් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා වැඩිහිටි සෞඛ්‍ය සත්කාරක සේවා නිසි පරිදි දිශාගත කිරීම අවශ්‍ය වේ. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සියලුම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට වඩාත් පුළුල් සෞඛ්‍ය සේවයක් ලබා දීමේ අරමුණින් සකස් කරනු ලැබ ඇති, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ, යෝජිත 'ජාතික වැඩිහිටි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය' අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සෞඛ්‍ය තොරතුරු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය

ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා, රෝග නිවාරණ සහ ප්‍රතිකාර සේවා රජ‍ෙය් රෝහල් මඟින් ලබා දීමේදී රෝග විනිශ්චය කිරීම, රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සහ ප්‍රතිඵල ඇගයීම, පරිපාලන තීරණ ගැනීම, සැලසුම් කිරීම හා අධීක්ෂණය යන කාර්යයන් නිසි පරිදි සිදු කළ යුතු වේ. ඒ සඳහා නිවැරදි, විශ්වසනීය හා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි, පිරිවැය සඵලදායී තොරතුරු පද්ධතියක් තිබීම වඩාත් හොඳින් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සැපයීමට මනා පිටිවහලක් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සෞඛ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවෙන් ලබාගන්නා තොරතුරුවලින් සමන්විත වන අතර, ඉදිරියේදී සෞඛ්‍ය සේවා සපයනු ලබන පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන සතු දත්ත බොහොමයක් එම තොරතුරු පද්ධතියට එක් කෙරෙනු ඇත. එමෙන්ම ලේඛන මත පදනම් වූ (Paper based) දත්ත ලබාගැනීමේ හා හුවමාරු කර ගැනීමේ ක්‍රමය, නවීන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) ක්‍රමවේද යොදාගනිමින් වැඩිදියුණු කළ යුතුව තිබේ. ඒ අනුව, ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා ප්‍රතිපත්තියේ අභිප්‍රායන් හා අනුකූල වන පරිදි සකස් කරනු ලැබ ඇති 'සෞඛ්‍ය තොරතුරු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය', සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් එම ප්‍රතිපත්තිය අනුමත කරන ලදී.

රත්මලාන වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

- රත්මලාන වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණවේදී උපාධිය හදාරනු ලබන සිසුන් 1,600 ක් පමණ වන අතර, මෙම පාඨමාලා සඳහා ‍යොමු වන අයදුම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී. තවද, මෙම සිසුන්ගෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් කොළඹින් දුර බැහැර පදිංචි ශිෂ්‍යයෝ වෙති. මෙම සිසුන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් නේවාසිකාගාර විශ්වවිද්‍යාලය සතු නොවන අතර, එහි දැනට පවතින ආපනශාලාවේද ඉඩකඩ ඉතා සීමිත වේ. ඒ අනුව, සිසුන් 600ක් සඳහා පහසුකම් සහිතව නව නේවාසිකාගාරයක්, එකවර 300කට පහසුකම් සැලසිය හැකි ආපණ ශාලාවක් සහ වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීමේ වැඩහලක් රුපියල් මිලියන 927.34ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකින් ඉදි කිරීම පිණිස නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

'ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය' සංස්ථාගත කිරීම

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන 'ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය' වෙනම නෛතික ආයතනයක් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තු පනතක් මඟින් සංස්ථාගත කිරීමේ අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන, ඒ සඳහා සකස් කරනු ලැබ ඇති ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය පනත් කෙටුම්පත, රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනය, උපාධි ප්‍රදානය කිරීමේ ආයතනයක් වශයෙන් උසස් කිරී‍ම

ශ්‍රී ලංකාවේ පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ පුහුණු කිරීම්, තත්ත්ව පරීක්ෂණ, කාර්මික සහ උපදේශන සේවා සැපයීමේ කාර්යයේ, 'ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනය' නිරතව සිටී. දැනට වසරකට 4,500ක පමණ ශිෂ්‍ය පිරිසක් මෙම ආයතනය වෙතින් කෙටිකාලීන සහ දිගුකාලීන පාඨමාලා හදාරනු ලබන අතර දැනට ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි පුළුල් පරාසයකින් සහතික පත් සහ ඩිප්ලෝමා මට්ටමින් පාඨමාලා පවත්වනු ලැබේ. රැකියා වෙළඳපොළේ තරගකාරීත්වයට මුහුණ දීමේ හැකියාව එහි ශිෂ්‍යයන් වෙත ලබා දීමේ අරමුණින්, ඉන්දියාවේ, පන්ජාබ්හි පිහිටි ලව්ලි වෘත්තීයමය විශ්වවිද්‍යාලය හා සම්බන්ධ වෙමින් පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයට අදාළ උපාධි ප්‍රදානය කිරීමේ ආයතනයක් වශයෙන් මෙම ආයතනය උසස් කිරී‍මට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනය සහ ඉන්දියාවේ, පන්ජාබ්හි, ලව්ලි වෘත්තීයමය විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


වට්ටාරම ශ්‍රී අරහන්ත මලියදේව රජමහා විහාර පූජාභූමිය සංවර්ධනය කිරීම

2017 වර්ෂයේ රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිත, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි වට්ටාරම ශ්‍රී අරහන්ත මලියදේව රජමහා විහාර පූජාභූමිය සංවර්ධනය කටයුතු නිම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රුපියල් මිලියන 35ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන සලසා ගැනීම පිණිස බුද්ධශාසන අමාත්‍ය (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ඡන්දහිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) යෝජිත පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධව අමාත්‍ය අනුකමිටුවේ නිර්දේශ

පෙර පැවති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ උතුරු පළාතේ පිහිටි සිය ගම්බිම් හා දේපළ අතහැර දමා දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල පිහිටි තාවකාලික වාසස්ථානවල හා නවාතැන්වල පදිංචි වී සිටි අවතැන් වූ තැනැත්තන් සහ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස විධිවිධාන සලසන ලද 2013 අංක 27 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත ක්‍රියාත්මක වීම 2015 ජුනි මස 19 වන දිනෙන් අවසන් විය. මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පත් කරන ලද අමාත්‍ය අනුකමිටුවේ නිර්දේශය අනුව, එම පනතේ පරමාර්ථ සාක්ෂාත් කරගැනීම තවදුරටත් අවශ්‍ය වන බැවින්, එම පනතේ විධිවිධාන බලපැවැත්වෙන කාල සීමාව තවත් වසර 04කට දීර්ඝ කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීමේ අරමුණින් සකස් කරනු ලැබ ඇති ඡන්දහිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත, රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් අදාළ අනුකාරක සභාවේ සභාපති වශයෙන් අධිකරණ අමාත්‍ය (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම


1925 වර්ෂයේදී ඉදි කරන ලදුව, 1988 වර්ෂයේදී රජයට පවරා ගනු ලැබ ඇති, කොළඹ, එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල, වර්තමානයේ ටවර් හෝල් රඟහල පදනම මඟින් පාලනය කරනු ලැබේ. මෙම රඟහල ආසන 600කින් සමන්විත රංග ශාලාවක් වශයෙන් නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර, 2017 වර්ෂයේ මුල් කාර්තුවේදී එය මහජනතාව සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ තිබේ. එහි ඉදිරි වැඩ කටයුතු නිම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අතිරේක අරමුදල් සලසා ගැනීම පිණිස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ එළවළු හා පලතුරු සඳහා අගය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන (Value Addition Centers)ඉදි කිරීම

විදේශ වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගනිමින් විදේශ රටවල තත්ත්වයන්ට හා අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල වන පරිදි එළවළු හා පලතුරු අපනයනය කිරීමට දේශීය ගොවීන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට පහසුකම් සැලසීමට රජය විසින් කටයුතු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව, එළවළු සහ පලතුරු සකස් කිරීමේ, ඇසුරුම් කිරීමේ හා ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් සහිත, ඒවායේ එකතු කළ අගය ඉහළ නැංවීම සඳහා වෙන් වූ මධ්‍යස්ථාන 03ක්, රාජ්‍ය - පෞද්ගලික සහයෝගිතාව යටතේ ගොවිපළ ආශ්‍රිතව ආරම්භ කිරීම පිණිස ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මහ කොළඹ අපජල හා ජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - ව්‍යාපෘති අංක 2

-ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ ප්‍රංශ නියෝජිතායතනය (Agence Francaise de Developpement) මඟින් සලසනු ලබන අරමුදල් මඟින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මහ කොළඹ අපජල හා ජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනෙහි ව්‍යාපෘති අංක 2 යටතේ ඝන මීටර 15,000ක ධාරිතාව සහිත ගොතටුව භූගත ජලාශය, ගොතටුව ජල පොම්පාගාරය හා බූස්ටර් පොම්පාගාරය ඉදි කිරීම සහ ජලය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා මිලිමීටර 1,200 DI නළ සපයා එළීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි පිරිනැමීම පිණිස නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සියඹලාන්ඩුව ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය ඉදි කිරීම

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ, සියඹලාන්ඩුව ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය, ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත අතර එමඟින් සියඹලාන්ඩුව හා මුතුකණ්ඩිය ප්‍රදේශවල නිවාස 8,450 කට පමණ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයෙනු ඇත. මෙම ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය ඉදිකිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි ප්‍රදානය කිරීම පිණිස නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

'දරුවන් සුරකිමු' ජාතික වැඩසටහන - 2017-2019

සමාජය තුළ දැනට පැතිර යන විවිධ ව්‍යසනයන්ගෙන් ජාතික ජීවනාලිය වන දරු පරපුර ආරක්ෂා කරගැනීමේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාව රජය විසින් හඳුනාගනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, අපයෝජනය/අපහරණය වැළැක්වීම හා ළමා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, සෞඛ්‍ය, පෝෂණය හා සුබසාධනය, පෞරුෂ සංවර්ධනය, අධ්‍යාපනය සහ ජීවන කුලසලතා යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර තුන (03) යටතේ සියලු පැතිකඩයන් ආවරණය වන පරිදි සකස් කරනු ලැබ ඇති ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුකූලව, 2017 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා වන තුන් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ 'දරුවන් සුරකිමු' ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

'බලගතු ශ්‍රී ලංකාවක්' රජයේ සංවර්ධන සැලැස්ම

වර්තමාන රජය විසින් යෝජනා කරනු ලැබ ඇති ආර්ථික සංවර්ධන සැලසුම් සහ එම සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා අත් කරගනු ලැබ ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳ රාජ්‍ය නිලධාරින් හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම පිණිස සකස් කරනු ලැබ ඇති, 'බලගතු ශ්‍රී ලංකාවක්' යන මැයෙන් වූ ප්‍රකාශනය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2016.12.13 වැනි දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

යුද්ධ හමුදා කාන්තා බලකායේ භාවිතය සඳහා නව ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම

යුද්ධ හමුදා කාන්තා බලකා රෙජිමේන්තු මූලස්ථානය, බොරැල්ල, කින්සි පාරේ, පර්චස් 92 ක භූමියක පිහිටි පැරණි ගොඩනැඟිල්ලක පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, ඒ වෙනුවට ප්‍රමාණවත් ඉඩ පහසුකම් සහිත නව ගොඩනැඟිල්ලක් එම භූමියෙහිම, රුපියල් මිලියන 94ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකින් ඉදි කිරීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

පනාගොඩ යුද්ධ හමුදා ජනපදයේ ප්‍රධාන මලාපවහන පද්ධතිය ඉදි කිරීම

1952 වසරේදී පිහිටුවන ලද, පනාගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ජනපදය, ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය (බටහිර) ඇතුළු රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථාන 07 කින්, මූලික රෝහලකින්, නිලධාරි හා සෙසු නිල නිවාසවලින් සමන්විත වේ. මෙම ජනපදය තුළ පවතින ප්‍රධාන මලාපවහන පද්ධතිය අබලන් තත්ත්වයක පවතින අතර, එය අලුත්වැඩියා කිරීම ඵලදායක නොවන බව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, පනාගොඩ යුද්ධ හමුදා ජනපදය සඳහා නව මලාපවහන පද්ධතියක් රුපියල් මිලියන 80ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකින් ඉදි කිරීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ සෙසු නිලයන් සඳහා නේවාසික පහසුකම් සැලසීම

යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය හා ඊට අනුබද්ධිත ආයතනවල සහ යුද්ධ හමුදා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය වශයෙන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත කරනු ලැබ ඇති සෙසු නිලයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ස්ථිර නේවාසික පහසුකම් නොමැති වීම ගැටලුවක් වී තිබේ. මෙම තත්ත්වය මඟහරවා ගැනීමේ අරමුණින්, සෙසු නිලයන් සඳහා ස්ථිර නේවාසික පහසුකම් සහිත නව ගොඩනැඟිල්ලක්, රුපියල් මිලියන 239.12ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකින්, නාරාහේන්පිට, මැනිං ටවුන්හි පිහිටි, ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවට අයත් භූමියෙහි ඉදි කිරීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ඉදිරි සංවර්ධන/සැලසුම් සඳහා යොදාගත හැකි වේලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සංවර්ධන සැලසුම්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතික ජලසම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ සැලැස්මක අවශ්‍යතාව මතුවී තිබේ. මහවැලි සංවර්ධන සැලැස්ම (Mahaweli Master Plan) ද 1978 වර්ෂයෙන් පසු යාවත්කාලීන කරනු ලැබ නොමැත. ඒ අනුව, ඉදිරි වසර 30 ක කාලය තුළ ජල අවශ්‍යතාව සහ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගෙන, 'ජල භාවිතය පිළිබඳ ජාතික සැලැස්ම', 'යාවත්කාලීන කරන ලද මහවැලි ජල සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම', 'මුන්දෙනි ආරු ‍ද්‍රෝණියේ ඒකාබද්ධ ජලසම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම' යනුවෙන් ජල සම්පත් සැලසුම් 03ක්, 2007 වසරේදී ඇරඹි වේලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම්කරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සකස් කරනු ලැබ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත් ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන කාර්යයන්වල යෙදෙන ඕනෑම ආයතනයකට මාර්ගෝපදේශ ලෙස සලකා පරිහරණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, එම සැලසුම් තුන (03) ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ තැබීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිපුණතා සංවර්ධන පුහුණු ව්‍යාපෘතිය

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ පර්යේෂණ හා පුහුණු කටයුතු පුළුල් කිරීම තුළින් එම කර්මාන්තය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ලබා දෙනු ලබන දායකත්වය තවදුර‍ටත් ඉහළ නැංවීම මැණික් හා ස්වරණාභරණ පර්යේෂණ අභ්‍යාස ආයතනයේ පරමාර්ථය වේ. උසස් කුසලතාවකින් හෙබි ශ්‍රී ලාංකික ශිල්පීන් හට විදේශ රැකියා අවස්ථා උදා කරගැනීමට අවකාශ සැලසීමත්, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතු අධ්‍යාපන ආයතනයක් බවට මැණික් හා ස්වරණාභරණ පර්යේෂණ අභ්‍යාස ආයතනය පත් කිරීමත් අරමුණු කරගනිමින්, එම ආයතනය මඟින් ලබා දෙනු ලබන පුහුණු අවස්ථා තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව සහ තජිකිස්තානය අතර සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගිතාව පිළිබඳව අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය සහ තජිකිස්තානු ජනරජය අතර සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගිතාව පිළිබඳව අවබෝධතා ගිවිසුමක්, 2016 දෙසැම්බර් 13 - 15 දින දක්වා යෙදෙන, තජිකිස්තානු ජනාධිපතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අතරතුරදී අත්සන් කිරීම පිණිස සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

තජිකිස්තානයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අතර දේශපාලන උපදේශන පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව හා තජිකිස්තානය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සහ දේශපාලන මෙන්ම ආර්ථික, වෙළඳ, විද්‍යාත්මක, තාක්ෂණික හා සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින්, තජිකිස්තානයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අතර දේශපාලන උපදේශන පිළිබඳ සහයෝගිතාව සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුමකට, 2016 දෙසැම්බර් 13‑15 දින දක්වා යෙදෙන, තජිකිස්තානු ජනාධිපති එමෝමාලි රහ්මන් මැතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අතරතුරදී අත්සන් කිරීම පිණිස වැඩබලන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව හා තජිකිස්ථානය අතර ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම

දෙරට තුළ ක්‍රීඩා අංශයෙන් අත්පත් කරගෙන ඇති කැපී පෙනෙන විෂය ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගෙන ඒ තුළින් දෙරටෙහි ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමේ අරමුණින්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය හා තජිකිස්ථාන් ජනරජය අතර ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුමකට 2016 දෙසැම්බර් 13 - 15 දින දක්වා යෙදෙන, තජිකිස්තානු ජනාධිපති එමෝමාලි රහ්මන් මැතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අතරතුරදී අත්සන් තැබීම පිණිස ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ළමා ශ්‍රමය පිටු දැකීම සඳහා වූ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය

ළමා ශ්‍රමය යොදාගැනීම මුළුමනින්ම තුරන් කර දැමීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් 2010 වසරේදී නෙදර්ලන්තයේ, හේග් නුවරදී පැවති ගෝලීය ළමා ශ්‍රම සමුළුවේදී එකඟ වී තිබේ. 2008/2009 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2015/2016 වර්ෂය වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ළමා ශ්‍රමිකයින් සංඛ්‍යාව 50% කින් පමණ අඩුවී ඇති බව ළමා ක්‍රියාකාරකම් සමීක්ෂණ වාර්තා මඟින් පෙන්නුම් කරනු ලබයි. ඒ අනුව, ළමා ශ්‍රමය මුළුමනින්ම තුරන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට හැකියාව පවතී. තවද, යුරෝපා සංගමයේ පොදු වරණාත්මක තීරුබදු වැඩපිළිවෙළ (GSP+) යටතේ තීරුබදු සහන නැවත ලංකාවට ලබාගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේද ළමා ශ්‍රමය පිටුදැකීම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කරගැනීම අවශ්‍ය වේ. ඒ අනුව සකස් කරනු ලැබ ඇති, ළමයින් ශ්‍රමිකයන් වශයෙන් යොදාගැනීම ශ්‍රී ලංකාවෙන් මුළුමනින්ම තුරන් කිරීම පිළිබඳ වූ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පිළිගැනීමට හා එය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී විපතට පත්වූවන් සඳහා තාවකාලිකව ලැගුම්ගත හැකි සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම

අධික වර්ෂාව නිසා නිරතුරුවම නායයෑම් ආපදාවන්ට ගොදුරුවන දිස්ත්‍රික්කයක් බවට ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ හදිසි ආපදාවන්ට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු කරවීම සඳහා සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඇති වී තිබේ. ඒ අනුව, හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී විපතට පත්වූවන්ට තාවකාලිකව ලැගුම්ගත හැකි සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම සඳහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි, බලංගොඩ වතු සමාගමට අයත් අක්කර භාගයක ඉඩම් කොටසක් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාගැනීම පිණිස ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය සඳහා ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම

කොළඹ ප්‍රදේශයේ අක්කර 32ක භූමි ප්‍රමාණයක පිහිටා ඇති, ඇඳන් 3,300කින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල, අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම රෝහල වේ. මෙම රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය, 1948 දී එය ස්ථාපිත කරන ලද මුල් ගොඩනැගිල්ලේම තවමත් පවත්වා ගෙන යනු ලබන අතර, එම අංශය වෙත දිනපතා පැමිණෙන රෝගීන් 5,000 කට අධික ප්‍රමාණයකට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා එහි පවතින යටිතල පහසුකම් කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඒ අනුව, චීන මහජන සමූහාණ්ඩුවේ ප්‍රදානයක් ලෙස නව බාහිර රෝගී අංශ සංකීර්ණයක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ ඉදි කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම ඈවර කිරීම සම්බන්ධ යෝජනාව

එවකට දිවයින තුළ පැවති ආරක්ෂක වාතාවරණය හමුවේ ආර්ථික මර්මස්ථාන, රාජ්‍ය ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන ඇතුළු විශේෂ ස්ථානවලට ආරක්ෂාව සපයමින් සිටි සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් එම ස්ථානවලින් ඉවත් කර රටේ නීතිය හා සාමය රැකීමේ කටයුතු සඳහා යෙදවීමේ අවශ්‍යතාව මතු වූ බැවින් එවැනි ආයතනවලට ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා රජයට අනුබද්ධ ආරක්ෂක සේවයක් ලෙස සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම පිහිටුවන ලදී. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින සාමකාමී වාතාවරණය යටතේ රජයට අනුබද්ධ පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවාවක් පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව පෙනී ගොස් තිබේ. ඒ අනුව, සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම විසින් දැන‍ට ඉටු කරනු ලබන ගොඩබිම ආරක්ෂක කටයුතු සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙතද, සාගර ආරක්ෂක කටයුතු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙතද පැවරීමටත්, නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් අනුව මෙම සමාගම ඈවර කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමටත් ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමත කරන ලදී.


පරිසර පද්ධතියට හානිකර ආක්‍රමණික ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙරටට ප්‍රවේශවීම වැළැක්වීමට හා ඒවා විනාශ කිරීම සඳහා නව පනතක් හඳුන්වා දීම

ශ්‍රී ලංකාව ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන රටවල් අතරින් ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගනී. එබැවින් අප රටෙහි ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතිය සහ මෙරටට ආවේණික ශාක හා සත්ත්ව ප්‍රභේද සංරක්ෂණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් වී ඇත. පරිසර පද්ධතියට ආගන්තුක, ආක්‍රමණශීලි ජීවී විශේෂයන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයට එල්ලවන තර්ජන පාලනය කිරීමට හා දැනටමත් ව්‍යාප්තව ඇති ආක්‍රමණශීලී ශාක හා සත්ත්ව විශේෂයන්ගේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා දැනට පවතින නීති ප්‍රමාණවත් නොවන බව ඒ පිළිබඳව සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයන්හිදී අනාවරණය වී ඇත. ඒ අනුව, හානිකර ආක්‍රමණශීලී ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙරටට ගෙන ඒම වැළැක්වීමට සහ එම ශාක හා සතුන් විනාශ කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලසනු ලබන නව පනත් කෙටුම්පතක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් දීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ඉහළ ඇලහැර ඇළ ව්‍යාපෘතියේ උමං ඇළ මාර්ගය ඉදි කිරීම

උතුරු මැද හා වයඹ පළාත්වල ගොවිතැන් කටයුතු, පානීය ජල අවශ්‍යතා සහ වාණිජ කටයුතු සඳහා මහවැලි ජලය ලබා දෙමින් කෘෂි ආර්ථික භෝග නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීම මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහනේ පළමු පියවරෙහි අරමුණ වේ. මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ඉහළ ඇලහැර ඇළ ව්‍යාපෘතිය මඟින් මොරගහකන්ද ජලාශයේ සිට හුරුළු වැව ජලාශයට වසරකට ජලය ඝන මීටර මිලියන 974ක් ගෙන යා හැකි පරිදි කිලෝමීටර 65.5ක් දිග ඇළ මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ තිබේ. එම ඇළ මාර්ගයේ දිගින් කිලෝමීටර 26ක පමණ කොටසක් ගිරිතලේ සහ මින්නේරිය යන අභය භූමි හා වන සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ හරහා ඉදි කිරීමට යෝජිත බැවින්, එහිදී පරිසරයට හා වන සතුන් සඳහා වන හානිය අවම වන සේ එම කොටස උමං ඇළ මාර්ගයක් ලෙස ඉදි කිරීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


මුහුදු කැස්බෑ සංරක්ෂණ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාම නියාමනය සඳහා වන නියෝග

මෙරට වෙරළ තීරය වෙත පැමිණෙන හා මෙරට සමුද්‍රීය කලාපයෙහි වෙසෙන සියලු මුහුදු කැස්බෑ විශේෂ, වනසත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත යටතේ දැඩි ලෙස ආරක්ෂිත උරගයින් ලෙස දක්වනු ලැබ තිබෙන අතර, එවැනි සතෙකු ළඟ තබාගැනීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. වෙරළ තීරයෙන් එක්රැස් කරගන්නා කැස්බෑ බිත්තර ගෙනැවිත්, කෘත්‍රීම කැදැලි සකසා ආරක්ෂා කර, පැටවුන් බිහිවීමෙන් පසු එම පැටවුන් මුහුදට නිදහස් කිරීමේ අරමුණින්, පෞද්ගලික අංශය විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන, විශේෂයෙන්ම දකුණු වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව 1980 දශකයේ සිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. එවැනි මධ්‍යස්ථාන 15ක් පමණ දැනට දකුණු වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඒවා ජනප්‍රිය සංචාරක හා සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන බවට පත්ව ඇත. මෙම පෞද්ගලික කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන පවත්වා ගෙන යාම තවදුරටත් විධිමත් කර, එම මධ්‍යස්ථාන වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි කර වාර්ෂික බලපත්‍ර යටතේ පවත්වා ගෙන යාමට අවසර දීම මඟින් නියාමනය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලසමින්, වනසත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත යටතේ සකස් කරනු ලැබ ඇති නියෝග, ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පිණිස තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

කොළඹ, දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ සිසුන් සඳහා නේවාසිකාගාරයක් ඉදි කිරීම පිණිස ඉඩමක් මිල දී ගැනීම

නේවාසික පහසුකම් සලසනු ලැබිය යුතු සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් වෙත නේවාසික පහසුකම් ලබා දීම 2018 වසර වන විට නිම කිරීම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වේ. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ පවතින, රාජගිරියේ පිහිටි දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ අධ්‍යයන කටයුතවල නිරත සියලුම ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවාසික ගැටලුව විසඳනු ලැබ ඇති නමුත්, කුලී පදනම මත ලබාගත් අඩු පහසුකම් සහිත පෞද්ගලික නිවාසවල නේවාසික පහසුකම් සලසා දෙනු ලැබ ඇති, එහි අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරත ශිෂ්‍යයන්ගේ නේවාසික ගැටලුවට ස්ථිරසාර විසඳුමක් වශයෙන් ඉඩමක් මිල දී ගෙන නේවාසිකාගාරයක් ඉදි කිරීම සුදුසු බව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. ඒ සඳහා යෝග්‍ය බවට හඳුනාගනු ලැබ ඇති, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි පර්චස් 62ක ඉඩම් කොටසක්, රුපියල් මිලියන 99.5ක පිරිවැයක් ද‍රා මිල දී ගැනීම පිණිස උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

වයඹ පස් අවුරුදු සංයුක්ත සැලැස්මක්

වයඹ පළාත තුළ ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී තිබේ. ඒ අනුව, වයඹ පළාත තුළ ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගනිමින්, කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග, පශු සම්පත්, ධීවර හා ජලජීවී වගාව, සංචාරක, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය හා කර්මාන්ත සංවර්ධනය සහ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය යන ක්ෂේත්‍ර යටතේ, 2017 - 2021 පස් අවුරුදු කාල සීමාව ආවරණය වන පරිදි, සියලු පාර්ශ්වවල සහභාගිත්වය ඇතිව සකස් කරනු ලැබ ඇති, 'වයඹ පස් අවුරුදු සංයුක්ත සැලැස්ම - 2017 - 2021', අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්. බී. නාවින්න මැතිතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වියපත් හා රෝගී කලාකරුවන්ට සහන සැලසීම

තම ජීවිත කාලය කලාව වෙනුවෙන් කැප කරමින්, කලා ක්ෂේත්‍රය උදෙසා විශිෂ්ට සේවාවක් සිදු කළ වියපත් හා රෝගී කලාකරුවන් අතරින් අඩු ආදායම්ලාභී කලාකරුවන්ට සහනයක් සැලසීමේ අරමුණින් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආධාර ක්‍රමයක් යටතේ දැනට එබඳු කලාකරුවන් 1,019 දෙනෙකුට වාර්ෂිකව රුපියල් 5,000/- බැගින් ආධාර ලබා දෙනු ලැබේ. වර්තමාන ආර්ථික වටපිටාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, අඩු ආදායම්ලාභී කලාකරුවන් සඳහා වාර්ෂිකව ලබා දෙනු ලබන රුපියල් 5,000/-ක ආධාර මුදල, 2017 වර්ෂය තුළදී රුපියල් 10,000/-දක්වා වැඩි කිරීමටත්, එම ආධාරය පිරිනමනු ලබන අඩු ආදායම්ලාභී කලාකරුවන් සංඛ්‍යාව 5,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමටත් අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්. බී. නාවින්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


බත්තරමුල්ල බහු මාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම

බස්නාහිර කලාප මහානගර ප්‍රධාන සැලැස්ම යටතේ රජයේ සියලු පරිපාලන ආයතන බත්තරමුල්ල සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රදේශවල ස්ථානගත කිරීමට සමගාමීව එම ප්‍රදේශයේ ඇති වන වාහන තදබදය අවම කිරීම අවශ්‍ය වේ. ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ ඇති වන ප්‍රවාහන ඉල්ලුම සපුරා ලීම සඳහා බස්රථ සහ සැහැල්ලු දුම්රිය ගමනාගමනය (LRT), පවතින මාර්ගයට ඉහළින් දිවෙන උන්නත අධිවේගී මාර්ග සහ අභ්‍යන්තර ජල ප්‍රවාහනය වැනි බහු මාදිලි ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, බහු මාදිලි ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් සහ වර්ග අඩි 113,000ක කාර්යාල අවකාශ, වර්ග අඩි 33,000ක නේවාසික මහල් නිවාස, වර්ග අඩි 60,000ක වාණිජමය අවශ්‍යතා සඳහා වන අවකාශ ආදියෙන් සමන්විත මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්, බත්තරමුල්ල 'සුහුරුපාය' ගොඩනැඟිල්ලට යාබදව, රාජ්‍ය - පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව පදනම යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

පිටකොටුවේ මැනිං වෙළඳපොළ පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

කොළඹ නගරය ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පිටකොටුව, මැනිං වෙළඳපොළ, පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කර දැනට මැනිං වෙළඳපොළ පිහිටි ඉඩම තුළ බස්නාහිර මහානගර සැලැස්ම යටතේ හඳුනාගෙන ඇති බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ (Multi Mode Transport Hub) ප්‍රධාන ගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ තිබේ. මැනිං වෙළඳපොළ තුළ දැනට සිටින 1,200ක් පමණ වන වෙළෙඳුන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කොට පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව සතු භූමිභාගයක් තුළ ස්ථානගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉදි කිරීම් කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර එම කටයුතු අවසන් වන තෙක් ප්‍රමාද නොකර යෝජිත බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ (Multi Mode Transport Hub) ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවශ්‍යතාව මතු වී ති‍බෙන බැවින් මැනිං වෙළඳපොළේ සිටින ව්‍යාපාරිකයින් වෙනත් ඉඩමක කඩිනමින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව මතුව තිබේ. ඒ සඳහා පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව සතු අක්කර 06ක පමණ යාබද ඉඩම් කොටසක් වර්ෂ 03ක කාලයක් සඳහා බදු පදනම මත ලබාගැනීම පිණිස මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා සහ නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ජලජීවී වගාව වාණිජ මට්ටමින් ප්‍රවර්ධනය කිරීම

අපනයනය කිරීමෙන් වැඩි වටිනාකමක් ලබාගත හැකි මත්ස්‍ය විශේෂ, ඉහළ තාක්ෂණයක් යටතේ වාණිජ මට්ටමින් ඇති කිරීම සඳහා ජලජීවී වගාව(aquaculture) දියුණු කිරීම මඟින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 425ක ඉලක්කගත ආදායමක් 2020 වර්ෂය වන විට ලබාගැනීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. ඒ අනුව, නවතම තාක්ෂණය භාවිත කරමින් වාණිජ මට්ටමේ ජලජීවී වගාවේ නිරත වන ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ආකර්ෂණය කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය (NAQDA) කටයුතු කරමින් සිටියි. මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද අමාත්‍ය අනුකමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩම් කොටස් සහ මුහුදේ හා මිරිදිය ජලාශයන්හි සුදුසු ජල තීරයන් හඳුනා ගැනීමටත්, ඒවා බදු පදනම මත සුදුසු ආයෝජකයින් වෙත ලබා දීමටත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මඩුල්ල, බිංගොඩ, කොලැල්ලෑවත්ත ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

ඌව පළාතේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය‍ ‍ෙල්කම් කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇති මඩුල්ල, බිංගොඩ, කොලැල්ලෑවත්ත ජලාශය පදනම් කරගෙන ආදිවාසී ජනතාව විසින් සිය ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කරගෙන යනු ලබන අතර, එම ජලාශය විධිමත් පරිදි ඉදි කර දෙන ලෙසට ඔවුන් විසින් දිගු කලක සිට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, මෙම ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කර තිරසර වාරි කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මඟින් මෙම ප්‍රදේශයේ ගොඩ හා මඩ ගොවිතැන වැඩිදියුණු කර ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ තිබේ. ඒ සඳහා පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුවක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව, රුපියල් මිලියන 320ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකින්, උන්නච්චි ආරුහි අතු ගංගාවක් වන කොලැල්ලෑවත්ත ආරු හරහා ඉදි කිරීමට යෝජිත ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

වතුකරයේ ජනතාවට ඉඩම් හිමිකාරිත්වය සහ සුදුසු නිවාස ලබාදීම

ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්වලට අයත් වතුවල දැනට පවුල් 256,533ක් වාසය කරනු ලබන අතර රජයට අයත් වතුයායන්හි තවත් පවුල් 9,025ක් වාසය කරනු ලබයි. මෙම පවුල් සඳහා දැනට ඉදි කරනු ලැබ ඇති නිවාස සංඛ්‍යාව 33,000ක් පමණක් වන අතර ඉතිරි පවුල් ලයින් කාමරවල සහ තාවකාලික කුඩා නිවාසවල වාසය කරනු ලබයි. ඉඩම් හිමිකාරිත්වය ජනතාව වෙත ලබා දීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව යමින්, වතුවල වෙසෙන නීත්‍යනුකූල පදිංචිකරුවන් වෙත පර්චස් 7ක බිම් ප්‍රමාණයක් සඳහා පැවරිය හැකි සහ බැංකුවේ ඇපයට තැබිය හැකි (bankable), සින්නක්කර හිමිකම් ඔප්පු ලබා දීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන නායයෑම් අවදානමක් රහිත බවට හඳුනා ගන්නා ලද ඉඩම්, ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් සහ සෙසු රාජ්‍ය ආයතන වෙතින් නිදහස් කිරීමටත් කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය යූ.පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා; වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමා; සහ ඉඩම් අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සේවා ස්ථානයේදී කාන්තාවන්ට සිදු වන හිංසනයන් තුරන් කිරීම හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම

ශ්‍රී ලංකාව විසින් එළඹී ඇති ජාත්‍යන්තර බැඳීම් අනුව සේවා ස්ථානයන්හිදී කාන්තාවන්ට සිදුවන විවිධ හිංසනයන්ගෙන් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා නීතිමය මෙන්ම වෙනත් ක්‍රියාමාර්ගද ගත යුතුව ඇත. ඒ අනුව, අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා ඒවා යටතේ දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයන්හි සේවය කරනු ලබන කාන්තාවන්ට කාන්තාවක වීම නිසා සිදු විය හැකි හිංසනයන් තුරන් කිරීමේ හා ඔවුන් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වන කමිටු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින්ගේ මූලිකත්වයෙන් සෑම අමාත්‍යාංශයකම ස්ථාපිත කිරීම පිණිස කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිතුමිය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

පොලිස් තොරතුරු සහ සන්නිවේදන පද්ධතිය (PICS) වැඩිදියුණු කිරීම

 'පොලිස් තොරතුරු සහ සන්නිවේදන පද්ධතිය (PICS)' ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2013 වර්ෂයේදී අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ ඇත. එසේ වුවද, මෙම ක්ෂේත්‍රයේ නව නිපැයුම් නිසා සිදුව ඇති තාක්ෂණික වැඩිදියුණු වීම් හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත විෂය පථය සංශෝධනය කළ යුතුව ඇති බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. ඒ අනුව, මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත විෂය පථය තවදුරටත් සංශෝධනය කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ එකඟතාව ඇතිව මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කිරීමටත්, මෙම ව්‍යාපෘතිය ස්ථාපිත කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් දැනට භාවිත කරනු ලබන 'ඇනලොග්' සන්නිවේදන උපකරණ වෙනුවට 'ඩිජිටල්' සන්නිවේදන උපකරණ යොදාගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන් අවශ්‍ය වන තරංග පරාසය, විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය වෙත ස්ථිර වශයෙන් වෙන් කරගැනීමටත් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


යාපනය හා වයඹ යන විශ්වවිද්‍යාලවල ඉදි කිරීමට‍ නියමිත ගොඩනැඟිලි සඳහා කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීම

යාපනය විශ්වවිද්‍යල‍යේ ක්‍රීඩා හා ව්‍යායාම් ශාලාව ඉදි කිරීම, වයඹ විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාගාර ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම සහ එම විශ්වවිද්‍යාලයේම කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කළමනාකරණ පීඨය සඳහා පීඨ ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම යන ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තු, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි ප්‍රදානය කිරීම පිණිස උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

දැදුරු ඔය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය යාන්ත්‍රික හා සැලසුම් නිර්මාණ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මහව හා පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 97ක වෙසෙන ජනතාව වෙත සුරක්ෂිත හා පිරිසිදු පානීය ජලය ප්‍රමාණවත් පරිදි සැපයීමේ අරමුණින් දැදුරු ඔය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිවාස 18,150ක් සඳහා නළජල සබඳතා ලබා දීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන අතර එමඟින් 90,800ක් පමණ වන ජනතාවට ප්‍රතිලාභ හිමිවනු ඇත. එම ව්‍යාපෘතියේ සිවිල්, යාන්ත්‍රික හා විදුලි වැඩ සඳහා යාන්ත්‍රික හා සැලසුම් නිර්මාණය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි ප්‍රදානය කිරීම පිණිස නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සූර්ය බල සංග්‍රාම‍යේ අදියර 2 යටතේ කුඩා පරිමාණ සූර්ය විදුලි බලාගාර පිහිටුවීම

වැඩිවන විදුලි ඉල්ලුම සපුරා ලීමට මෙන්ම රටෙහි බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා විදුලිය උපදවන බලශක්ති මූලාශ්‍ර විවිධාංගීකරණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම පසුබිම තුළ සූර්ය විදුලි බලාගාර ඉදි කිරීම සඳහා ආයෝජකයින්ගෙන් විශාල ඉල්ලුමක් පවතින නමුත් ජාතික පද්ධතියේ මධ්‍යම වෝල්ටීයතා මට්ටමට මෙම වසර තුළ එකතු කළ හැකි බවට තාක්ෂණික වශයෙන් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇත්තේ මෙගාවොට් 60ක සූර්ය බලය ප්‍රමාණයක් පමණි. ඒ අනුව, එකී මිල දී ගත හැකි මෙගාවොට් 60ක ප්‍රමාණය, එක් ආයෝජකයෙකුට උපරිම වශයෙන් මෙගාවොට් 01ක ධාරිතාවකින් යුතු විදුලි බලාගාරයක් ඉදි කිරීමට හැකි වන පරිදි, ඉදිරිපත් වී ඇති අයෝජකයන් අතරේ විනිවිදභාවයකින් යුතුව සාධාරණ පදනමක් මත බෙදා හරිමින් 'සූර්ය බල සංග්‍රාමය - අදියර 2' වශයෙන් නව ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

නුවරඑළිය ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම

උන්නතාශය වැඩි පසුබිමක පුහුණුවීම් ලබන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දරා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වන බැවින් බොහෝ එළිමහන් හා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් සඳහා එවැනි පසුබිමක සිදු කිරීම වාසිදායක වේ. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පුහුණුවීම් සඳහා ඉහළ උන්නතාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක අවශ්‍යතාවය සපුරාලන අතර කලාපයේ අසල්වැසි රටවල්වල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉහළ උන්නතාංශ පුහුණුව ලබාදීම මඟින් විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමේ අරමුණින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මුහුදු මට්ටමින් මීටර 1,895ක උසින් පිහිටි ස්ථානයක ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත. ඒ අනුව ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වූ ව්‍යාපෘති යෝජනා අතුරින් තෝරා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රංශ සමාගම සමඟ එක්ව නුවරඑළිය ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම සඳහා එකී ප්‍රංශ සමාගම හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ජනාධිපතිතුමාගේ එළඹෙන මැලේසියානු නිල සංචාරය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාව හා මැලේසියාව අතර ද්වීපාර්ශ්වික අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබීම

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් 2016 දෙසැම්බර් මාසයේ 15 - 17 යන දිනයන්හි මැලේසියාවේ නිල සංචාරයක නියැළීමට නියමිතය. එකී නිල සංචාරය අතරතුර මැලේසියානු රජය සමඟ පහත සඳහන් ද්වීපාර්ශ්වික අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබීම පිණිස වැඩබලන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී:

* සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්හි සහයෝගිතාව පිළිබඳව වන අවබෝධතා ගිවිසුම.

* පුහුණු, පර්යේෂණ හා රාජ්‍ය පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගිත‍ාව පිළිබඳව වන අවබෝධතා ගිවිසුම.

* ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව සහ මැලේසියානු කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය අතර වන අවබෝධතා ගිවිසුම.

* ශ්‍රී ලංකාවේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ මැලේසියාවේ වැවිලි කර්මාන්ත හා පාරිභෝගික භාණ්ඩ අමාත්‍යාංශය අතර වන අවබෝධතා ගිවිසුම.

* සංස්කෘතික, කලා හා උරුමය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රයෙහි සහයෝගිත‍ාව පිළිබඳව වන අවබෝධතා ගිවිසුම.

* තරුණ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයෙහි සහයෝගිත‍ාව පිළිබඳව වන අවබෝධතා ගිවිසුම.

ගිං - නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අමාත්‍ය අනුකමිටුවක් පත් කිරීම

2014 වර්ෂයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් දෙන ලද අනුමැතිය පරිදි, ගිං - නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, ගිං - නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 696ක පිරිවැයකින් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස වන ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදි කිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව චීන සමාගමක් වෙත පිරිනමනු ලැබ තිබේ. එසේ වුවද, චීන අපනයන හා ආනයන බැංකුව සමඟ වන ණය ගිවිසුමේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැබ නොමැති බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වී නොමැත. ඒ අනුව, මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව පහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කිරීම පිණිස අමාත්‍ය අනුකමිටුක් සහ ඊට සහාය වීම පිණිස ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී:

* මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව එළඹුණු කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම රජයට කිසිදු අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදු නොවන පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ හැකිද යන්න පිළිබඳව.

* කිසියම් පාර්ශ්වයකට ගිවිසුම ඒකපාර්ශ්විකව අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය වේ නම්, එහි අහිතකර බලපෑම් හා පිරිවැය තක්සේරු කිරීම.

* මෙම කරුණට සම්බන්ධ නිලධාරින් විසින් මුදල් රෙගුලාසි, රජයේ කාර්යපටිපාටීන් හා චක්‍රලේඛ උපදෙස් කිසිවක් උල්ලංගනය කර තිබේද යන්න පිළිබඳව.

* කිසිදු අහිතකර ප්‍රතිඵලයකින් තොරව අත්තිකාරම් ගෙවීම් ප්‍රතිපූරණය කරගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව.


හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධනය සඳහා වන අමාත්‍ය කමිටුවේ ඒකාබද්ධ සංදේශය

හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලු පිළිබඳව ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල කාරක සභාවේදී ගනු ලැබ ඇති අවසන් තීරණයන් මත පදනම්ව, නීතිපතිතුමා විසින් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ ඇති, මෙම කරුණට අදාළ කාර්ය රාමු ගිවිසුමේ සඳහන් නියමයන් පරිදි, China Merchants Port Holdings (CMPort) සමාගම සමඟ එක්ව රාජ්‍ය - පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයක් යටතේ හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධනය කිරීමටත්, ඒ සඳහා එකී ආයෝජක සමාගම සමඟ වන කාර්ය රාමු ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම සඳහා අදාළ බලධාරින්ට බලය පැවරීමටත් සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මැතිතුමා සහ විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ශ්‍රී ලංකාවේ 2030 ජාතික තිරසර සංවර්ධන දැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීම

තිරසර සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කරගැනීම සෑමවිටම බහු - ආංශික ඉලක්ක ජයගැනීම මත රඳා පවතින බැවින්, එකී ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීමේදී පසු විපරම් කිරීම සහ ඇගයීම යන කාර්යයන් අතිශයින් වැදගත් වේ. ඒ අනුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ක්ෂේත්‍ර 17හි ආභාසය ලබමින් 2030 වර්ෂය සඳහා ජාතික තිරසර සංවර්ධන දැක්ම සම්පාදනය කිරීම, 2030 වර්ෂය වන විට ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කරගත යුතු සංවර්ධන මට්ටම් ප්‍රමුඛතා අනුව හඳුනාගැනීමට හා එසේ හඳුනාගත් ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා කාල රාමුවක් සකස් කිරීම, 2030 තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීමේදී රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා සිවිල් සංවිධාන සතු භූමිකා හඳුනාගැනීම, හඳුනාගත් ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීමේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය, තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක හා ක්‍රමෝපායන් සමාලෝචනය කර යාවත්කාලීන කිරීම ඇතුළු ඒ හා සම්බන්ධ අනෙකුත් කාර්යයන් ඉටු කිරීම පිණිස කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 05 දෙනෙකුගෙන් හා පළාත් මහ ඇමතිවරයකුගෙන් සමන්විත අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කිරීමටත්, එම අනුකමිටුවේ කාර්යයන් සඳහා සහාය වීමට විද්වත් මඬුල්ලක් පත් කිරීමටත් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Page 1 of 4