අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

 ass1

ass2

ass3

ass5

ass6

ass7

ass8

ass9

ass10

ass11