සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35, ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
දුරකතන අංක : 0112429429,0112421181
ෆැක්ස් අංක : 0112449069
ඊමේල් : webmanager@lakehouse.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති

2429652 2430985

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල )
ලලිත් අලහකෝන් මහතා

2429658 2430720

සාමාන්‍යාධිකාරී
අභය අමරදාස  මහතා

2429501 

2242950