සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35, ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
දුරකතන අංක : 0112429429,0112421181
ෆැක්ස් අංක : 0112449069
ඊමේල් : .
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
අනුෂ පැල්පිට මහතා

2429652 2430985

කර්තෘ මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂ
සිසිර පරණතන්ත්‍රි මහතා

   

සාමාන්‍යාධිකාරි (වැ.බ)
සුමිත් කොතලාවල

   

අධ්‍යක්ෂ (නීති / පරිපාලන)
රඛිත අබේගුණවර්ධන මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්)
කණිෂ්ක ජී විතාරණ මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
ජනක රණතුංග මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල)
ධර්මශ්‍රී කාරියවසම්

2429658 2430720