සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ල,             
ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
දුරකතන අංක: 0114061587
ෆැක්ස් අංක: 0112058229
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

වැඩ බලන හා ක‍්‍රීයාකාරී අධ්‍යක්ෂක

4061587 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
එච්.එම්.මංජුල හේරත් මහතා

4061587 2058229

ගණකාධිකාරී
සාන්ත ලොකුකැටගොඩ මහතා

4061587 2058229