සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ල,             
ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
දුරකතන අංක: 0114061587
ෆැක්ස් අංක: 0112058229
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
අමිල මොරේමඩ මහතා

4061587 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
මංජුල හේරත් මහතා

4061587 2058229

කලා අධ්‍යක්ෂ

4061586  

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

4061587 2058229