ශ්‍රී ලංකා පදනම
ශ්‍රී ලංකා පදනම මාවත, 100 නිදහස් චතුරස‍්‍රය, කොළඔ 00700
දුරකතන අංක : 0112 695 249 / 0112 691 814 
වෙබ් : www.slf.com

                                   telecinema park
  OFFICE FAX

සභාපති
චම්පිකා දිල්හාරා අමරසේකර (Attorney at Law)