රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය : නො.118,ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,කොළඹ 08        
දුරකතන අංක: 0112694733-6, ෆැක්ස් අංක: 0112698653
ඊමේල්: . 
වෙබ් ලිපිනය : www.documents.gov.lk

                     government printing
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති 
ගංගානී ලියනගේ මහත්මිය

2691460

2698653
2699064

නියෝජ්‍ය මුද්‍රණාලයාධිපති
එල්. ආර්. කේ. අමරසිංහ මහතා

2699064

 

නියෝජ්‍ය මුද්‍රණාලයාධිපති

2694898 2694898

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී
ඞී. වී.  ඩබ්. බෙත්මගේ  මහතා

2679862 2679862