සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 0112774424
ඊමේල්: itnch@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.itnfm.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි
රසාංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතා

2797675 2797676

සාමාන්‍යාධිකාරී 
එස්.ඒ.එන්.ආර්.සුභසිංහ මහතා

2774595 2774595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
කැලුම් පාලිත මහිරත්න මහතා

2073088 2796555 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

 2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
රාණි ගුණසේකර මහත්මිය

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)
ඉන්ද්‍රජිත් වන්නිඅච්චි මහතා

2774420 

2796701 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
ආනන්ද කුලරත්න මහතා

2775492 2774592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ITN FM)
අශෝක කරුණානායක මහතා

2774605 2774801

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)
ශානුක කරුණාරත්න මහතා

4403975 2774421

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි)
වජිර කුමාරතුංග මහතා