සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35,ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත,කොළඹ 10
දුරකතන අංක: 0112429429,011242118, ෆැක්ස් අංක: 0112429329         
ඊමේල්: webmanager@lakehouse.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
කාවන් රත්නායක මහතා

2429658 24030985

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල )
සමන් වගආරච්චි මහතා

2429656 2430720

අධ්‍යක්ෂ (පාලන හා නීති )
සිරිමෙවන් ඩයස් මහතා

 

 

සාමාන්‍යාධිකාරී
අභය අමරදාස  මහතා

2429501 22429500

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්