රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව            
ලිපිනය :නො.163,කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: infodept@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය

2512751

2514753

අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 
ඒ. හිල්මි මොහොමඞ් මහතා
2513756 2512237

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
එම්.අලි හසන් මහතා

2513953 2513953

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට අංශය)
අශෝකලාල් සිගේරා මහතා

2513633  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
නිශාන්ති කුමාරි මිය

2514092 2514092

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 

චින්තන  පනාවල  මහතා

2514266

 

2514092

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්