ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව            
ලිපිනය :නො.163,කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: infodept@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා

2512751

2514753

අධ්‍යක්ෂ (පාලන) - වැ.බ.
ජේ.ඩබ්.එස්. කිත්සිරි මහතා
2513756 2512237

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රචාරක/දෙසතිය/මාධ්‍ය හැදුනුම්පත්)
එම්.ජී.ජයතිස්ස මහතා

718760609  

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට අංශය) 
අශෝකලාල් සිගේරා මහතා

2513633  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
පී.ජී.එන්.කුමාරි මිය

2514092 2514092

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 

චින්තන  පනාවල  මහතා

2514266

 

2514092

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්