රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය : නො.118,ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,කොළඹ 08        
දුරකතන අංක: 0112694733-6, ෆැක්ස් අංක: 0112698653
ඊමේල්: gp@documents.gov.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.documents.gov.lk

                     government printing
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති 
ගංගානී කල්පනී ලියනගේ මහත්මිය

2691460

2698653

අතිරේක රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති
එල්. ආර්. කේ. අමරසිංහ මහතා

2699064

2699064

අතිරේක රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති 
ජී.  කේ. ඞී. ලියනගේ මහත්මිය

2694898 2694898

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී
ඞී. වී.  ඩබ්. බෙත්මගේ  මහතා

2679862 2679862

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්