සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 
ෆැක්ස් අංක: 0112774595
ඊමේල්: itnch@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.lakhanda.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති (වැ.බ)
සමන් ආතාවුදහෙට්ටි මහතා

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි

චන්දන තිලකරත්න මහතා

2773286 2797676

උපදේශක (වැඩසටහන් සහ අළෙවි)

පියදාස රත්නසිංහ මහතා

2699072

2295448

2688724

සාමාන්‍යාධිකාරී 
ඩබ්.පී.ඒ.එම් විජේසිංහ මහතා

2774595 2774595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා

2073038 2796555 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

 2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
කේ.ටී. සී ප‍්‍රියන්ගනී මහත්මිය

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)
ලලිත් සමරවීර මහතා

2774420 

2796701 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
එම්. එම්. හසීම් මහතා

22774595 2754592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ලක්හඩ)
පී. ජේ. ඒ. කරුණානායක මහතා

5555882 5557882
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)

ලාල් හේමන්ත මාවලගේ මහතා

4403975 2774421

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්