සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 0112774424
ඊමේල්: itnch@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.lakhanda.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි

චන්දන තිලකරත්න මහතා

2797675 2797676

උපදේශක (වැඩසටහන් සහ අළෙවි)

පියදාස රත්නසිංහ මහතා

2774420

2796701

සාමාන්‍යාධිකාරී 
ඩබ්.පී.ඒ.එම් විජේසිංහ මහතා

2774595 2774595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ

විමල් කැටිපෙආරච්චි මහතා

2073088 2796555 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

 2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
කේ.ටී. සී ප‍්‍රියන්ගනී මහත්මිය

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)

2774420 

2796701 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
ආනන්ද කුලරත්න මහතා

2775492 2774592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ITN FM)
උදම් සතරසිංහ මහතා

2774605-6 2774801
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)

4403975 2774421

 

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්