ශ‍්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය             
      දුරකතන අංක         ෆැක්ස් අංක    

 සභාපති
ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ මහතා

 2674924  2674927

ප‍්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ

නිමල් ඒකනායක මහතා

 

 2674924

 

 2674927

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්