ශ‍්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය             
      දුරකතන අංක         ෆැක්ස් අංක    

 සභාපති

 2685720 2699791

ප‍්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ

නිමල් ඒකනායක මහතා

 

2692507

 

 2699791

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්