ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, ෆැක්ස් අංක: 0112580929                      
ඊමේල්: dg@rupavahini.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති 
රවී ජයවර්ධන මහතා

2587352

2580131

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
නීතීඥ තුසිර මැලැව්වෙතන්ත්‍රි මහතා

2587722 2580929

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
රෝහාන් පෙරේරා මහතා

2580136

2500373

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන සේවා)
නිශාන්ත උභයවංශ මහතා

2501068  

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 

සුමේද අතුලසිරි මහතා 

2501068  

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

පාලිත විජේසිංහ මහතා 

2698187  2351660

අධ්‍යක්ෂ (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)

ශර්ලි අනිල් ද සිල්වා මහතා

 2580132  2580134

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)

අතුල රන්සිරිලාල් පෙරේරා  මහතා

   2593562   2580013 

අධ්‍යක්ෂ (සමීක්ෂණ සහ පුහුණු)

ටී එම් ජී චන්ද‍්‍රසේකර මහතා

 2580137  

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)

එරින් ජයසේකර මහතා

 2501056   

අධ්‍යක්ෂ (සමාන්‍ය වැඩසටහන්)

දයාරත්න රටගෙදර මහතා

2501054  

අධ්‍යක්ෂ වැඩසටහන් (දෙමළ)

එම් එන් රාජා මහතා

2580135  

අධ්‍යක්ෂ (ක‍්‍රීඩා)

පාලිත සෙනරත් යාපා මහතා

2599505  

අධ්‍යක්ෂ (සංගීත)

අජිත් ජයවීර මහතා

2593564  

අංශ ප‍්‍රධානී (වැඩසටහන් සහ නාට්‍ය)
විමලරත්න අධිකාරී මහතා

2501056  

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්