සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ල,             
ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
දුරකතන අංක: 0112693271, 
ෆැක්ස් අංක: 0112688745
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
තුසිත ජයවර්ධන මහතා

2688744 2688745

සාමාන්‍යාධිකාරී
උපුල් පල්ලෙගංගොඩ මහතා

2688744 2688745

ගණකාධිකාරී
සාන්ත ලොකුකැටගොඩ මහතා

2688744 2688745

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්