සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ල,             
ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
දුරකතන අංක: 0114320777, 
ෆැක්ස් අංක: 0112688745
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ශාන්ත බණ්ඩාර ජයවර්ධන මහතා

2058227 2688745

සාමාන්‍යාධිකාරී
එච්.එම්.මංජුල හේරත් මහතා

4061586 2688745

ගණකාධිකාරී
සාන්ත ලොකුකැටගොඩ මහතා

4061587 2688745

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්