මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික ටෙලි සිනමා උද්‍යානය (රන්මිහිතැන්න)       
ලිපිනය:ජූල් පල්ලම,රන්මිහිතැන්න,තිස්සමහාරාමය
දුරකතන අංක: 0472255445-6, 
ෆැක්ස් අංක: 0472255522
ඊමේල්: info@mrtelecinemapark.com
වෙබ් ලිපිනය : www.mrtelecinemapark.com

  telecinema park
        දුරකතන අංක       ෆැක්ස් අංක

සභාපති
නිලන්ත ගුරුසිංහ මහතා

2255445   2255444

කළමනාකරු

 2255500  2255444

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්