ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව
ලිපිනය: තැ.පෙ 574, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112697491-95, ෆැක්ස් අංක: 0112695488                 
ඊමේල්: slbc@sltnet.lk,
වෙබ් ලිපිනය : www.slbc.lk

                         broadcasting corporation
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති 
සිද්දි මොහොමඩ් ෆාරුක් මහතා

2696417

2695488

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
එරානන්ද හෙට්ටිආරච්චි මහතා

2695248

2697150

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්) 
මයුරි අබේසිංහ මහත්මිය

2689429 26894298

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (අලෙවි) 
පාලිත දිසානායක මහතා

2694062

2691977

අධ්‍යක්ෂ (පිරිස්) 
එම්. එච්. ඒ. එම්. පද්මසිරි මහතා

2697499 2697499

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්