රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව
ලිපිනය : පානළුව , වටරැක, පාදුක්ක
දුරකතන අංක: 0112859308,0112774725, 
ෆැක්ස් අංක: 0112757500
ඊමේල්:printpanaluwa@sltnet.lk,statprint@sltnet.lk                 
වෙබ් ලිපිනය : www.stateprint.lk

                          state printing
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
රවීන්ද්‍ර යසලාල් කළන්සූරිය මහතා

2757508 2757506

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
නැණසේන ආදීහෙට්ටි මහතා

2757507  

සාමාන්‍යාධිකාරී
ආර්. එම්. එන්. මොණරවිල මහතා

2757504 2859307

කළමණාකරු (මූල්‍ය)
එන්. ඞී. පි‍්‍රයංකර කුමාර මහතා

2757502  

කළමණාකරු (සැපයුම්)
ඊ.වී.කේ. කීර්තිරත්න

2757500 2757500

කළමණාකරු (අලෙවි)
එම්. ටී. ජේ. පෙරේරා

2757510  

කළමණාකරු (පාලන හා මානව සම්පත්)
ආර්. එම්. යූ. ඞී. බන්ඩාර

2859547  

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්