“තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම සඳහා මහජනතාව වෙත ප්‍රවේශ වීමේ වැඩසටහන් සැකසීම පිළිබඳව පාර්ශවකරුවන්ගෙන් අදහස් විමසීම” යන මැයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩසටහනක් ඊයේ (12) දින කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

 

4

එහිදී මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්) ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය අදහස් දැක්වූ අයුරු.