'සුරක්ෂිතලත් ගනුදෙනු' පනත් කෙටුම්පත

- කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට සිය ව්‍යාපාර දියුණු කරගැනීමට අවශ්‍ය ණය මුදල් ලබාගැනීමේදී ඔවුන් සතු වත්කම්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සුරැකුම් ලෙස තැබීමට හැකි වන පරිදි, 2009 අංක 49 දරන සුරක්ෂිතලත් ගනුදෙනු පනත පරිච්ඡින්න කර නව පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මීට පෙර අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. යෝජිත පනත් කෙටුම්පතට සමගාමීව කාලාවරෝධ ආඥාපනත, භාර ලදුපත් ආඥාපනත, උකස් ආඥාපනත, 2000 අංක 56 දරන මූල්‍ය කල්බදු පනත, 1990 අංක 14 දරන දේශීය භාර ලදුපත් පනත, 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත සහ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත යන නීති සංශෝධනය කිරීමටද යෝජනා වී තිබේ. ඒ අනුව, එම පනත් සංශෝධනය කිරීමටත්, ඒ සඳහා කෙටුම්පත් කරනු ලැබ ඇති සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමටත්, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

රට අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම

- නියමිත කාලසටහනකට අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන රට අභ්‍යන්තර ගුවන්සේවා මෙහෙයවීම සඳහා රාජ්‍ය - පෞද්ගලික සහයෝගිතාව සඳහා වන ජාතික නියෝජිතායතනය විසින් කරන ලද අභිලාෂය පළ කිරීමේ යෝජනා කැඳවුම අනුව ආයතන 05ක් විසින් යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, සිවිල් ගුවන්සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය - පෞද්ගලික සහයෝගිතාව සඳහා වන ජාතික නියෝජිතායතනයේ සභාපති සහ සීමාසහිත ගුවන්තොටුපොළ සහ ගුවන්සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂ යන නිලධාරින්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් විසින් එකී‍ යෝජනා ඇගයීමට ලක් කර ඇත. එම කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ අනුව කටයුතු කිරීමට යටත්ව, අදාළ ගුවන්සේවා ආයතන වෙතින් මෙහෙයුම් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සහ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ගුවන් සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා තායිලන්තය අතර පැවැත්වූ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා

- ශ්‍රී ලංකාව හා තායිලන්තය අතර ගුවන් සේවා සැලසුම් පිළිබඳව දෙරටේ ගඟන නාවික බලධාරින් විසින් 2017 දෙසැම්බර් මස කොළඹදී පවත්වන ලද සිවිල් ගුවන් සේවා සමුළුවේදී සාකච්ඡා කරන ලදී. මේ සම්බන්ධයෙන් දෙරට අතර අත්සන් කිරීමට නියමිත ගුවන් සේවා ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වය එකඟතාවයකට එළඹෙන ලදී. ඒ අනුව, එම එකඟතා ගිවිසුම සඳහා නිල වශයෙන් එළඹීම පිණිස හා එම එකඟතා ගිවිසුම ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

අධිතාක්ෂණික හා ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රෝපකරණ වෙනුවෙන් වරාය හා ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධන බදු සහන ලබා දීම

- දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන්හි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන අධිතාක්ෂණික හා ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රෝපකරණ වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු වරාය හා ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධන බද්දෙන් 75%ක බදු සහනයක් ලබා දීම සඳහා 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නිකුත් කරනු ලැබ ඇති ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යමණ්ඩල පිළිබඳ 2018 වර්ෂයේ පළමු වන කාර්තුවේ වාර්තාව

- අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මීට පෙර එළඹ ඇති තීරණය පරිදි සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරින් බඳවාගැනීම්, ස්ථාන මාරුවීම්, සේවය අතහැර යැම්, තනතුරෙන් පහකිරීම්, විශ්‍රාමගැනීම්, ඉල්ලා අස්වීම් සහ මියයාම් වැනි කරුණු හේතුවෙන් රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යමණ්ඩලයේ සිදුවන වෙනස්වීම් යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගෙන යා යුතු අතර, එම තොරතුරු සලකා බැලීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. ඒ අනුව, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ සටහන අනුව 2018 පළමු කාර්තුව තුළ රාජ්‍ය අංශය සඳහා 9,851ක් අලුතින් බඳවා ගෙන ඇති අතර, රාජ්‍ය සේවකයින් 7,755ක් විශ්‍රාම ගැන්වීම්, ඉල්ලා අස්වීම්, සේවය අතහැර යාම්, තනතුරින් පහ කිරීම් හෝ මියයෑම නිසා රාජ්‍ය අංශයෙන් ඉවත් වී තිබේ. තවද, අනුමත කාර්යමණ්ඩලයෙන් පරිබාහිරව පළාත් සභා විසින් 7,840ක සංඛ්‍යාවක් සේවයේ යොදවා ඇති බවත්, රාජ්‍ය අංශයේ සියලුම ආයතන ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියකට අනුගත වීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳවත් එමඟින් පෙන්නුම් කර තිබේ. අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන මඟින් ඉදිරිපත් කර තිබූ ඉහත තොරතුරු අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලද අතර, නියමිත අනුමැතියකින් තොරව අනුමත කාර්යමණ්ඩලයට පරිබාහිරව බඳවා ගෙන ඇති සේවකයින් පිළිබඳව එම ආයතනවල ප්‍රධානීන් විසින් වගකිවයුතු බවද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අවධාරණය කරන ලදී.

පිටකොටුව චාමර්ස් ධාන්‍යාගාර ඉඩම සඳහා මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

- පිටකොටුව චාමර්ස් ධාන්‍යාගාර ඉඩම මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මී‍ට පෙර අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝජනා කැඳවා ඇති නමුත් ආයෝජකයින් විසින් නියමිත දින වන විටත් යෝජනා ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි. මේ සඳහා වූ යෝජනා කැඳවීමේදී ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දැක්වූ ආයෝජකයින් සමඟ පැවති සාකච්ඡාව අනුව, පිටකොටුව චාමර්ස් ධාන්‍යාගාර ඉඩම මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ‍යොදාගැනීමේදී ඉඩමේ වටිනාකම ගෙවීම සඳහා විකල්ප යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉඩ සැලසීමටත්, එම යෝජනා ඇගයීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමටත් මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩල පනත සං‍ශෝධනය කිරීම

- 1973 අංක 15 දරන ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩල පනත වර්තමාන තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන පරිදි යාවත්කාලීන කිරීමේ අරමුණ ඇතිව සහ එකී පනතේ නාමය ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩල පනත ලෙස
සං‍ශෝධනය කිරීම සඳහා මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාවගේ සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල යෙදෙන ආයතනවල කටයුතු තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට හැකි වන පරිදි, නීති
කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කර ඇති පනත් කෙටුම්පතේ තවදුරටත් සිදු කළ යුතුව ඇති සංශෝධන ඇතුළත් කර කෙටුම්පත් කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය පිණිස ඉදිරිපත් කිරීමටත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

'කෘෂිකාර්මික ජල ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නව නිපැයුම් තාක්ෂණය' සහ 'ආකර්ෂණීය කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ආදර්ශ' යන වැඩමුළු ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම

- සාමාජික රටවල කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රවල ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් පිහිටුවා ඇති, ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානය සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලබන 'කෘෂිකාර්මික
ජල ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නව නිපැයුම් තාක්ෂණය' සහ 'ආකර්ෂණීය කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති' යන වැඩමුළු දෙක ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ අනුව හිතකර ජලසම්පත් කළමනාකරණය දිරිගැන්වීම සඳහා 'කෘෂිකාර්මික ජල ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නව නිපැයුම් තාක්ෂණය' නමින් වන දින 05ක සමුළුවක් 2018 07 23 සිට 2018-07-27 දිනවල පැවැත්වීමටත්, සාමාජික රටවලට ගැළපෙන සාර්ථක කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා ආදර්ශ හා ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා 'ආකර්ෂණීය කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති' නමින් දින 05ක සමුළුවක් 2018-09-17 සිට 2018-09-21 දින දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීම පිණිස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

දේශීය ලොකු ළූණු නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම

- වියළි කලාපයේ ගොවීන් අතර ජනප්‍රිය ලොකු ළූණු වගාව 2014 වසර වන විට හෙක්ටයාර 7,000ක් පමණ භූමිභාගයක් පුරා පැතිර තිබුණද වෙළඳපොළ මිල වෙනස්වීම සහ කාලගුණික බලපෑම් හේතුවෙන් 2017 වර්ෂය වන විට එම ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 2,000ක් දක්වා පමණ පහත වැටී තිබේ. කෙසේවුවද, මේ වන විට ලොකු ළූණු බීජ අලෙවි කරගත නොහැකි වීම, ලොකු ළූණු ගොවියා වගා කටයුතුවලින් ඉවත්වීම වැළැක්වීම සහ දේශීය බීජ නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂා කරගැනීම යන කරුණු කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත. ඒ අනුව, බීජ නිෂ්පාදකයින් සතුව ඇති දේශීය ලොකු ළූණු බීජ තොගවලින් කිලෝග්‍රෑම් 5,000ක් මිල දී ගෙන 2018 යල කන්නයේදී හෙක්ටයාර 1,000ක අලුතින් වගා කිරීමටත්, තවත් බීජ කිලෝග්‍රෑම් 2,000ක් රජය විසින් මිල දී ගෙන, ඊළඟ කන්නයේ බීජ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් ගබඩා කර තබා ගැනීමටත්, මෙරට නිපදවනු ලබන ලොකු ළූණු කිලෝග්‍රෑම් 01ක් සඳහා රුපියල් 70/- සිට රුපියල් 80/- දක්වා මිලක් ලැබෙන පරිදි අලෙවියට මැදිහත් වීමටත්, ඒ සඳහා ඉඩ සැලසෙන පරිදි ආනයන බදු සංශෝධනය කිරීමටත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

කටාන, ජාතික පොලිස් විද්‍යාපීඨයේ අත්පන්දු හා පැසිපන්දු ක්‍රීඩා පිටි ඉදි කිරීම

- පොලිස් නිලධාරින්ගේ දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප හා වෘත්තීය නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගනිමින් කටාන, ජාතික පොලිස් විද්‍යාපීඨය ස්ථාපිත කර ඇත. මෙම විද්‍යාපීඨයේ දෛනිකව පැවැත්වෙන පුහුණු පාඨමාලා 05 සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් 300 දෙනෙකු පමණ සහභාගි වන අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් එහි නේවාසිකව සිටිමින් පුහුණුවීම් සඳහා සහභාගි වෙති. එම අභ්‍යාසලාභීන්ගේ විවේක කාලය ඵලදායීව ගත කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා, ශාරීරික අභ්‍යාස හා ශරිර සුවතා ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වීමට හැකි වන පරිදි, ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීමට අත්පන්දු හා පැසිපන්දු ක්‍රීඩා පිටි 02ක් ඉදි කිරීම පිණිස රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූල වන පරිදි ආයතන සංග්‍රහයේ අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කිරීම

- 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන‍ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත යටතේ රාජ්‍ය ආයතන සතු තොරතුරු මහජනතාව වෙත ලබා දීම 2017 පෙබරවාරි 03 දින සිට බලාත්මක වේ. රජයේ නිලධාරින් විසින් එම පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, මහජනතාව වෙත තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ මෙ‍තෙක් පැවති විධිවිධානවල යම් යම් සංශෝධනයන් සිදු කළ යුතු බව හඳුනාගෙන තිබේ. ඒ අනුව, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අදහස් ද සැලකිල්ලට ගෙන, ආයතන සංග්‍රහයේ II වැනි කාණ්ඩය සංශෝධනය කිරීම සඳහා කෙටුම්පත් කරනු ලැබ ඇති චක්‍රලේඛ උපදෙස් නිකුත් කිරීම පිණිස රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන හරහා 'ග්‍රාමශක්ති' ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන සමාජගත කිරීම

- අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක වන 'ග්‍රාමශක්ති' ජනතා ව්‍යාපාරය සමාජගත කිරීම සඳහා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන යොදාගත හැකි අතර, එමඟින් ග්‍රාමීය ජනතාව සාමූහිකව සවිබල ගන්වා ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. ඒ අනුව ආදර්ශ ගම්මාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් 'ග්‍රාමශක්ති' ජනතා ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

බෞද්ධ දසසිල්මාතාවන් සඳහා අධ්‍යාපන ආයතන ස්ථාපිත කිරීම

- දැනට දසසිල්මාතාවන් 4,000ක පමණ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වැඩවෙසෙන අතර, එම සිල්මාතාවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු රජයේ සහායකින් තොරව ස්වේච්ඡා මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන අධ්‍යාපන ආයතන කිහිපයක් මඟින් සිදු කරනු ලැබේ. එම ආයතනවලට අවශ්‍ය සහාය සහ අනුග්‍රහය රජය විසින් ලබා දීම පිණිස 1979 අංක 64 දරන පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පනත සං‍ශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු දැනට සිදු කර ගෙන යනු ලැබේ. එම පනත සංශෝධනය කරන තෙක්, දසසිල්මාතාවන්ගේ අධ්‍යාපනය නංවා ලීම සඳහා දසසිල්මාතාවන් අධ්‍යාපනය ලබන ආයතන, 'බෞද්ධ දසසිල්මාතා අධ්‍යාපන ආයතන' නමින් ලියාපදිංචි කර එම ආයතනවලට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම පිණිස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ජාතික හජ් පනත

- හජ් වන්දනාවේ නිරත වීම සඳහා වසරකට ඉස්ලාම් භක්තිකයෝ 7,000ත් 10,000ත් අතර පිරිසක් මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරති. එසේ වුවද, හජ් වන්දනාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට වාර්ෂිකව ලැබෙන අවස්ථා ගණන 2,200ත් 3,400ත් අතර ප්‍රමාණයකට සීමා වන බැවින් වන්දනාකරුවන් සහ සංචාර මෙහෙයුම්කරුවන් තෝරාගැනීම ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක්ව පවතී. එබැවින් හජ් වන්දනා ගමන හා සම්බන්ධ කටයුතු නියාමනය කිරීම පිණිස හජ් පනතක් සකස් කළ යුතු බවට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා නීති සකස් කරන ලෙසට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීම පිණිස තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ.හලීම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

කුළුබඩු හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවි මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

- කුළුබඩු හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවි මණ්ඩලය විසින් කුළුබඩු හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම සහ දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ සේවාවන්, කාබනික නිෂ්පාදන, තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ පර්යේෂණ අධ්‍යනයන් යනාදිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය‍ දයා ගමගේ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

1976 අංක 24 දරන ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනයේ පනත සංශෝධනය කිරීම

- මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරන ලද පූර්ණකාලීන සාමාජිකයන් 1,500ක් පමණ නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය 1959 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද අතර, එය 1976 අංක 24 දරන ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය පනත මඟින් සංස්ථාගත කර ඇත. මෙම ආයතනයේ නාමය 'වරලත් ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය' ලෙසට ආදේශ කරමින් ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මී‍ට පෙර ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ සඳහා සකස් කරන ලද සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ
කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය සඳහා එම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය රවීන්ද්‍ර සමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

රජයේ රෝහල්වල PET CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සයික්ලොට්‍රෝන (CYCLOTRON) යන්ත්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීම

- මිනිස් සිරුරේ පටක හා ඉන්ද්‍රියයන්හි ක්‍රියාකාරිත්වය හෙළිදරව් කරගැනීමට PET CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර මඟින් පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙන අතර, එවැනි පරීක්ෂණ සඳහා FDG 18 නමැති විකිරණශීලි ඖෂධයක් යොදා ගනු ලබයි. මෙම විකීරණශීලි ඖෂධය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සයික්ලොට්‍රෝන (CYCLOTRON) යන්ත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. පිළිකා ආශ්‍රිත වර්ධනයන් හා සමනය වීම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ පිළිකා රෝගීන් හට නිවැරදි ප්‍රතිකාර ලබා දීම වැනි කාර්යයන් සඳහා PET CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයක සේවය අත්‍යවශ්‍ය වේ. දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පෞද්ගලික රෝහලකට අයත් එක් PET CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වන අතර, එමඟින් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබාගැනීම සඳහා රුපියල් 150,000/-ක් පමණ අය කරන අතර, ඒ සඳහා භාවිත කරන FDG 18 විකිරණශීලි ඖෂධය සඳහාද ඉතා විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවේ. ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ PET CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී එවැනි යන්ත්‍රයක් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේද ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇත. එම යන්ත්‍ර සඳහාද FDG 18 විකිරණශීලි ඖෂධය ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති PET CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර සාර්ථකව හා කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතයට ගැනීමට නම් මෙරට තුළ සයික්ලොට්‍රෝන යන්ත්‍රයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙයට පිළියමක් වශයෙන් නිශ්චිත කාලසීමාවක් සඳහා මිල දී ගැනීමේ ගිවිසුමකට එළඹීමට යටත්ව, ශ්‍රී ලංකාව තුළ සයික්ලොට්‍රෝන (CYCLOTRON) යන්ත්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා යෝජනාවක් M/s.Access International (Pvt) Ltd. ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබේ. එම යෝජනාවේ ඇති වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගෙන, එකී ව්‍යාපෘති යෝජනාව ඇගයීමට ලක් කිරීමට හා ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා සම්මුති පැවැත්වීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

 2018.05.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ.


කොළඹ මහනගර සභාව සඳහා ගිනි නි‍වීමේ වාහන/උපකරණ ලබා දීම

ජනගහන වර්ධනය හා භූමි ප්‍රමාණයේ සීමිත භාවය හේතු කොට ගෙන විශාල මහල් ප්‍රමාණයකින් යුත් ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණ කොළඹ නගරය හා ආසන්න ප්‍රදේශයන්හි ඉදි වෙමින් පවතියි. මෙම දේපළවල හා ඒවා භාවිත කරන්නන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා කොළඹ මහනගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ගිනි නිවීමේ උපකරණ හා වාහන සැපයීමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සලසා ගැනීම වෙනුවෙන් යුරෝ මිලියන 10.5ක පොළී රහිත ණය මුදලක් ලබා දීමට ඕස්ට්‍රියාවේ යුනික්‍රෙඩිට් බැංකුව එකඟ වී තිබේ. එම ණය මුදල ලබාගැනීම සඳහා සාකච්ඡා සම්මුති පැවැත්වීමටත්, අදාළ ණය ගිවිසුමට එළඹීමටත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන්
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


රජරට හා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨවලට සහ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨයට අ‍වශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ සැපයීම සඳහා අරමුදල් සලසා ගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය, කලාපයේ අනෙකුත් රටවලට සාපේක්ෂව ඉහළ තත්ත්වයක පවතියි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන නිදහස් අධ්‍යාපනය හා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය මෙම තත්ත්වය කෙරෙහි බෙහෙවින් බලපා ඇති අතර, නිදහස් සෞඛ්‍ය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය වඩාත් ගුණාත්මක ලෙස ලබා දීම රජයේ අරමුණ වේ. ඒ යටතේ, රජරට හා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨවලට සහ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨයට අ‍වශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ සැපයීමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පිරිවැය දැරීම සඳහා යුරෝ මිලියන 4.9ක ණය මුදලක් ලබා දීමට ඕස්ට්‍රියාවේ යුනික්‍රෙඩිට් බැංකුව එකඟ වී තිබේ. ඒ අනුව, ඊට අදාළ ණය ගිවිසුමට එළඹීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන්
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ පද්ධතිය සවිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අරමුදල් සලසා ගැනීම

මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ඇති ඉහළ ගුණාත්මකභාවය හා කාර්යක්ෂමතාව හේතුකොට ගෙන විවිධ සෞඛ්‍ය දර්ශකයන්හි යහපත් ස්ථානයක් අත්පත් කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වී තිබේ. එසේ වුවද, බෝ නොවන රෝගවලින් සිදු වන මරණ සංඛ්‍යාවෙහි ඉහළ යාමක් මෙන්ම වසංගත රෝග පැතිර යාමේ නව ප්‍රවනතාවන්ද ඇති වී තිබේ. ක්‍රමයෙන් වැඩි වන වියපත් ජනගහනය සඳහා සෞඛ්‍ය පහසුකම් සැලසීමේ අවශ්‍යතාවද මතු වී තිබේ. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ පද්ධතිය සවිමත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවට පත්වී ඇත. ඒ අනුව, මෙරට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ පද්ධතිය සවිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දැනටමත් ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක පමණ මුදලක් ලබාදීමට ලෝක බැංකුවට අනුබද්ධ ආයතනයක් වන ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය සඳහා වන අන්තර්ජාතික බැංකුව විසින් එකඟ වී තිබේ. එම ණය මුදල ලබාගැනීම සඳහා එම බැංකුව සමඟ මූල්‍ය ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


මන්නාරම, මඩු දේවස්ථානය අවට නිවාස 300 ක් ඉදි කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින පූජනීය ස්ථාන අතුරින් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති මඩු දේවස්ථානයට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමිවන අතර, එය දේශීය හා විදේශීය කිතුණු බැතිමතුන්ගේ මෙන්ම අනෙකුත් බැතිමතුන්ගේද ගෞරවයට හා වන්දනාවට පාත්‍ර වී ඇත. වන්දනා සමයන්හිදී මෙහි පවතින නවාතැන් පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීම සැලකිල්ලට ගෙන මඩු දේවස්ථානයට පැමිණෙන සංචාරකයින් හා බැතිමතුන්ගේ පරිහරණය සඳහා නිවාස ඒකක 300ක් ඉදි කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක මූල්‍ය අනුග්‍රහයක් ලබා දීමට ඉන්දියානු රජය එකඟ වී තිබේ. ඒ අනුව, එම මූල්‍යාධාරය ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ඉන්දියානු රජය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීම පිණිස සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


අමරදේව සෞන්දර්ය හා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය ස්ථාපිත කිරීම

හෙළයේ මහා ගාන්ධර්වයානන් ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ නැසී ගිය පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේවයන්ට කෘතගුණ සැලකීමට හා එතුමා විසින් හඳුන්වා දෙන ලද සංගීත ආභාසය අනාගත පරපුර උදෙසා ජාතික උරුමයක් කොට සලකා සුරක්ෂිත කර දීම පිණිස 'අමරදේව සෞන්දර්ය හා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය' නමින් ආයතනයක් පාර්ලිමේන්තු පනතක් මඟින් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කරනු ලැබ ඇති අමරදේව සෞන්දර්ය හා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඬ පැවැත්වීම පිළිබඳ ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට නව සාමාජිකයන් පත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ 2006 වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කරන ලද අතර, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඬ පැවැත්වීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වා දීමත් සමඟ එය 'මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඬ පැවැත්වීම පිළිබඳ ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටුව' නමින් නැවත නම් කරන ලදී. තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ මූල්‍ය අපරාධ දිනෙන් දින සංකීර්ණ වී ඇති අතර, මීට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා විවිධ රාජ්‍ය ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවට පත්ව ඇත. ඒ අනුව, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනර‍ාල්, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනර‍ාල්, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයින්ද ඇතුළත් වන පරිදි 'මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඬ පැවැත්වීම පිළිබඳ ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ' සංයුතිය පුළුල් කිරීම පිණිස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු වූ ගැටලුකාරී සිදුවීම් හේතුවෙන් හානි වූ ව්‍යාපාරික දේපළ සඳහා සහනදායි පොලී අනුපාතයක් යටතේ ණය ලබා දීම

2018 මාර්තු මස මුල් සතියේ මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය මූලික කරගනිමින් ඇති වූ ගැටලුකාරී සිදුවීම් හේතුවෙන් හානියට පත්ව ඇති ව්‍යාපාර නැවත නඟා සිටුවීම සඳහා 'අත්වැල ණය යෝජනා ක්‍රමය' මඟින් අදාළ කොන්දේසි හා නියමයන්ට යටත්ව, 2%ක සහනදායී පොලී අනුපාතයක් යටතේ ණය ලබා දීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2018 03 20 දින අනුමැතිය දෙන ලදී. එහෙත් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලබා දිය හැකි උපරිම ණය මුදල රුපියල් 500,000/-ක් පමණක් වේ. ව්‍යාපාරික ස්ථාන සඳහා සිදු වී ඇති හානි සැලකිල්ලට ගැනීමේදී මෙම උපරිම ණය මුදල ප්‍රමාණවත් නොවන බව පෙනී ගොස් තිබේ. ඒ අනුව, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ එලෙස හානි වූ ව්‍යාපාර දේපළ සඳහා 2%ක සහනදායී පොලී අනුපාතය යටතේ අත්වැල ණය යෝජනා ක්‍රමය මඟින් ලබා දෙනු ලබන උපරිම ණය මුදල රුපියල් මිලියනයක් දක්වා වැඩි කිරීම පිණිස රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


වතු අංශයේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් නඟාසිටුවීම

පවුල් 220,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙරට වතුකරයේ පදිංචිව සිටිති. වතුකරයේ ශ්‍රම බලකායෙන් 90%ක්ම කාන්තාවන් වන අතර, එම ප්‍රදේශවල ළමුන්ගේ සහ ගැබිනි මව්වරුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය රටේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව දුර්වල මට්ටමක පවතියි. එබැවින් වතු අංශයේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් නඟා සිටුවීමට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. දැනට වතුකරයේ වතු ඩිස්පෙන්සරි හෙවත් බෙහෙත් ශාලා 450ක් පමණ වතු කළමනාකාරිත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, මෙම බෙහෙත් ශාලා වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් වතුකරයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නඟා සිටුවීමට වැඩපිළිවෙලක් යෙදීමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ අනුව, රටේ වෙනත් ග්‍රාමීය හා නාගරික ප්‍රදේශවල ජනතාව හා සමානව රජය විසින් සලසනු ලබන සෞඛ්‍ය සේවාවන් පහසුවෙන් ලබාගැනීමට වතුකර ප්‍රදේශවල ජනතාවටද ඉඩ සලසමින් වතු සෞඛ්‍ය පද්ධතිය රජයේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමටත්, ඒ යටතේ දැනට වතු කළමනාකාරිත්වය මඟින් ක්‍රියාත්මක වන සියලුම වතු සෞඛ්‍ය ආයතන අදියර වශයෙන් රජයට පවරා ගැනීමටත් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


බෝ නොවන රෝග සඳහා හේතු ‍වන අවදානම් සාධක පියවර වශයෙන් හඳුනා ගැනීමේ ජාතික සමීක්ෂණය - 2018

මෙරට බෝ නොවන රෝග ව්‍යාප්තිය තීරණය කිරීම සහ බෝ නොවන රෝග වැළැක්වීම හා පාලනය කිරීම පිණිස සැලසුම් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය දත්ත රැස් කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, බෝ නොවන රෝග සඳහා හේතු ‍වන අවදානම් සාධක පියවර වශයෙන් හඳුනා ගැනීමේ ජාතික සමීක්ෂණය (STEPS) පවත්වනු ලැබේ. 2003 වර්ෂයේ සිට සෑම අවුරුදු 05කටම වරක් බැගින් මෙම ජාතික සමීක්ෂණය සිදු කෙරෙන අතර, 2018 වර්ෂයේදී එම සමීක්ෂණය නැවත සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ඒ අනුව, රුපියල් මිලියන 50ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයක් දරමින් STEPS ජාතික සමීක්ෂණය 2018 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසයේදී දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා හදිසි ගුවන් සහ තාක්ෂණික මුදවාගැනීමේ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

හදිසි අනතුරක් සිදු වූ අවස්ථාවකදී අනතුරට මුහුණ දුන් පුද්ගලයින් අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ සිට ආසන්නතම රෝහල වෙත ප්‍රතිකාර සඳහා ගුවන් මඟින් ගෙන යාම පිණිස කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දක්වන හදිසි ගුවන් හා තාක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ පද්ධතියක් මෙරට ස්ථාපනය කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. Bijorn Steiger Stiftung නම් ජර්මනියේ ස්ථාපිත ලාභ නොලබන සංවිධානයක් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ව්‍යාපෘති යෝජනාව අනුව හදිසි අවස්ථාවලදී ප්‍රතිචාර දක්වන හෙලිකොප්ටර් 08ක් සහ තාක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ වාහන 25ක් මඟින් අවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීමට සැලසුම් කර තිබේ. මේ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල් මිලියන 190ක් වන අතර, එම ණය මුදල දීර්ඝකාලීන සහන ණයක් වශයෙන් ලබා දීමට යෝජනා කර තිබේ. යෝජිත ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් සිදු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කමිටුවක් හා සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


නාවික ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා කොරියාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීම

නාවික ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය උදෙසා තාක්ෂණික තොරතුරු දෙරට අතර හුවමාරු කරගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා කොරියානු ජනරජයේ සාගර හා ධීවර කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීම පිණිස වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


දෘශ්‍යාබාධිත හෝ යම්කිසි දුබලතාවක් හේතුවෙන් මුද්‍රිත මාධ්‍ය පරිශීලනය කළ නොහැකි (print disabled) පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් මුද්‍රිත මාධ්‍ය නැවත නිෂ්පාදනය කිරීමට හා බෙදා හැරීමට හැකි වන පරිදි, ප්‍රකාශන හිමිකම් අයිතිය (Copy Right) සම්බන්ධ ව්‍යතිරේක හඳුන්වා දීම සඳහා 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපළ පනත සංශෝධනය කිරීම

මුද්‍රිත මාධ්‍ය පරිශීලනය කිරීමේ දුබලතාවක් සහිත පුද්ගලයින්ට, ප්‍රකාශයට පත් කළ කෘතීන් පරිශීලනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි, ඒවා නැවත නිෂ්පාදනය කිරීමට හා බෙදාහැරීමට අදාළව ප්‍රකාශන හිමිකම් අයිතිය (Copy Right) සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති සීමා කිරීම් ලිහිල් කිරීම පිණිස ව්‍යතිරේක මාලාවක් හඳුන්වා දීම සඳහා ලෝක බුද්ධිමය දේපළ සංවිධානය (WIPO) විසින් පරිපාලනය කෙරෙන 'මරකේෂ් ගිවිසුම' (Marrakesh Treaty) මඟින්, සාමාජික රාජ්‍යයන් වෙත මඟපෙන්වනු ලැබ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව විසින් මරකේෂ් ගිවිසුම අපරානුමත කිරීමට පෙර දැනට පවතින ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතීන් හා සම්බන්ධයෙන් වූ ව්‍යතිරේක මාලාවක් ඇතුළත් කරමින් 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපළ පනත සංශෝධනය කිරීමට 2016 වර්ෂයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, සකස් කරනු ලැබ ඇති 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපළ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


හොරණ 'සොරණවත්ත' ඉඩම මධ්‍යම පාන්තික නිවාස ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදා ගැනීම

වැලිකඩ බන්ධනාගාර හා ඊට අදාළ ආයතන ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා හොරණ ප්‍රදේශයේ පිහිටි 'සොරණවත්ත' නම් ඉඩම යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණද, ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ හා දේශපාලන නායකයින්ගේ ඉල්ලීම හමුවේ එම කටයුතු අත්හිටුවනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා වෙනත් සුදුසු ඉඩමක් හඳුනාගැනීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතියි. එබැවින්, හොරණ 'සොරණවත්ත' ඉඩම මධ්‍යම පාන්තික නිවාස ව්‍යාපෘතියක් හා ඒ ආශ්‍රිත පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යොදා ගැනීම පිණිස මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


මන්නාරම සුළං බලාගාරය ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

වර්තමානය වන විට විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විකල්ප ප්‍රභවයන් කෙරෙහි ගෝලීය අවධානය යොමු වී ඇති අතර, පොසිල ඉන්ධන මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය මිල අධික හා පාරිසරික වශයෙන් අහිතකර කටයුත්තක් බවට පත්ව ඇත. සුළං මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය හා සූර්යය ශක්තිය මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය මේ හේතුවෙන් ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතියි. ඉන්දියන් සාගරයෙන් වට වූ දූපතක් වීම හේතුවෙන් හා සුළං හමා යන කලාපයක පිහිටා තිබීම හේතුවෙන් විදුලි බලය නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රමාණවත් සුළං ශ්‍රී ලංකාවේ සුලබ වේ. මහා පරිමාණ සුළං බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සුළං බල උද්‍යාන ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර එහි ප්‍රථම පියවර ලෙස මන්නාරම දූපතේ මෙගා වොට් 100ක ධාරිතාවකින් යුත් සුළං බල උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමට අවශ්‍ය මූලික ක්‍රියා මාර්ග මේ වන විට ගෙන තිබේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා දීමට නියමිතය. ඒ අනුව, අවශ්‍ය අනෙකුත් යටිතල පහසුකම්ද සහිතව මන්නාරම දූපතේ මෙගා වොට් 100ක ධාරිතාවකින් යුත් සුළං බල උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාල පනත සංශෝධනය කිරීම

බුදු දහමේ උන්නතිය උදෙසා භික්ෂූන් වහන්සේලා දැනුමින් පෝෂණය කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකා උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් මෙහෙවරක් ඉටු කරමින් සිටියි. භික්ෂූන්වහන්සේලා තුළ පමණක් නොව ගිහියන් අතරද බෞද්ධ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ පවතින විශාල උනන්දුව සැලකිල්ලට ගෙන, ගිහි ශිෂ්‍යන් සඳහාද පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ඇතුළු කාලීන වශයෙන් වැදගත් සංශෝධන කිහිපයක් ඇතුළත් කරමින් එම විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපිත කරනු ලැබ ඇති 1996 අංක 26 දරන බුද්ධ ශ්‍රාවක භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාල පනත සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා නීති කෙටුම්පත් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයා වෙත උපදෙස් දීම පිණිස උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග හිටපු අමාත්‍ය කබිර් හෂිම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඒ සම්බන්ධයෙන් වත්මන් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් ලබා දෙන ලද එකඟතාවද සැලකිල්ලට ගනිමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ජාත්‍යන්තර ථෙරවාදී බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ පස්වන ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වීම සඳහා සත්කාරකත්වය දැරීම

පාලි ධර්ම ග්‍රන්ථයන්හි ලේඛනගත කොට ඇති බෞද්ධ ධර්මය අවබෝධ කරගැනීම හා අනුගමනය කිරීම පිණිස ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන සෑම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක්ම සම්බන්ධ කරන ජාත්‍යන්තර එකමුතුවක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ථෙරවාදී බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල සංගමය ක්‍රියාත්මක වේ. එම සංගමයේ 5 වන ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය 2018 නොවැම්බර් 27, 28 හා 29 යන දිනයන්හිදී කොළඹ හා අනුරාධපුරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව, ශ්‍රි ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මූලිකත්වයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ සහයෝගිත්වය යටතේ එම සම්මන්ත්‍රණය ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීම පිණිස සත්කාරකත්වය දැරීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සඳහා ශ්‍රවණාගාරයක් ඉදි කිරීම

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප්ලාභී නොවන සියලු දෙනා වෙත විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබා දීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ආයතනයේ කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී ප්‍රාදේශීය නිලධාරින් පුහුණු කිරීම්, සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම් ආදී කටයුතු සඳහා ශ්‍රවණාගාරයක් පැවතීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැඟිල්ලේ ඉහළ මහල ශ්‍රවණාගාරයක් වශයෙන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සලසා දීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.


ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයෙහි නාමය 'ශ්‍රී ලංකා සමාජ සේවා විද්‍යාලය' ලෙස සංශෝධනය කිරීම

සමාජ වැඩ (Social Work) සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එකම රාජ්‍ය ආයතනය ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය වේ. 1952 දී 'සමාජ වැඩ අභ්‍යාස ආයතනය' නමින් ස්ථාපිත කරන ලද එම ආයතනයේ නාමය පසුකාලීනව ලංකා සමාජ සේවා විද්‍යාලය හා ශ්‍රී ලංකා සමාජ සේවා විද්‍යාලය ලෙස වෙනස් වී ඇත. 1992 අංක 41 දරන පනත මඟින් ජාතික සමාජ සේවා සංවර්ධන ආයතනය නමින් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් ලෙස එම ආයතනය ස්ථාපිත කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, සමාජ වැඩ පිළිබඳ මෙන්ම උපදේශනය, ළමා රැකවරණය, වැඩිහිටි රැකවරණය, ප්‍රජාපාදක විශෝධනය, ගැටුම් කළමනාකරණය, නායකත්වය, සන්නිවේදන කුසලතා, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ආදී විවිධ විෂයයන්ට අදාළ උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලා එම ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරන විද්වතුන්ගේ මෙන්ම, සමාජ වැඩ පිළිබඳ විවිධ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයන්හි නියුතු බොහෝ දෙනෙකුගේ යෝජනාව වී ඇත්තේ මෙම ආයතනය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වැඩසටහන් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන මෙන්ම ප්‍රජාව අතරට ගෙනයාමේදී 'ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය' යන නාමයට වඩා 'ශ්‍රී ලංකා සමාජ සේවා විද්‍යාලය' යන නාමය වඩාත් වෘත්තීය පිළිගැනීමක් සහිත වන බවයි. මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන 'ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය' යන නම වෙනස් කර 'ශ්‍රී ලංකා සමාජ සේවා විද්‍යාලය' යන නමින් මෙම ආයතනය නැවත නම් කිරීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.


ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම්, බාහිර පුද්ගලයන් හා ආයතන වෙත බදු පදනම මත බැහැර කිරීම

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව සතු ඉඩම් වාණිජ හා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා බැහැර කිරීම 1972 අංක 1 දරන ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ පනතේ විධිවිධාන අනුව අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය මත සිදු කළ යුතු වේ. නමුත් සීමිත අවස්ථාවන්හිදි හැර අන් සෑම අස්ථාවකදීම මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවට 2011 වර්ෂයේදී තීරණය කරනු ලැබ තිබේ. ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීමේදී වඩාත් විනිවිද භාවයකින් යුක්තව නිවැරදි පුද්ගලයින් තෝරා ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් යෙදීමට යටත්ව, ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි කමිටුවක නිර්දේශ පදනම් කරගෙන, උපරිම අක්කර 5ක් දක්වා ඉඩම් බැහැර කිරීම පනතේ විධිවිධානවලට අනුව, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කළ හැකි බව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.


රජයේ ආධාර නොලබන පෞද්ගලික පාසල් 13ක් සඳහා රජයේ අනුග්‍රහය ලබා දීම

නාගරීකරණය හා ජනගහනය ඉහළ යාම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කරගැනීමට විශාල තරගයක් පවතින අතර, රජය මැදිහත්වී අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීම මඟින් මෙම සමාජ ගැටලුව නිරාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. එබැවින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ජාතික විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වලට පහසුකම් සැලසීම තුළින් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් සහතික කළ හැකි වන අතර, දෙමාපියන්ට දරුවන් පාසලකට ඇතුළත් කිරීමේදී විශ්වසනීය විකල්පයක් එමඟින් ඇති කෙරේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් 80ක් දැනට පවතින අතර, මෙම සියලුම පාසල් සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් සහ පෙළපොත් ආදී ප්‍රතිලාභ රජය විසින් නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ. ඉන් පාසල් 36කට ගුරු වැටුප් දැරීම සඳහාද රජය විසින් ආධාර ‍කරනු ලැබේ. මෙම අනුග්‍රහයන් තවත් පුළුල් කරමින්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිර්ණායක පදනම් කරගනිමින් තෝරා ගනු ලැබ ඇති, දරුවන්ට ගුණාත්මක හා තරගකාරි අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට හැකියාව ඇති දැනට රජයේ ආධාර නොලබන පෞද්ගලික පාසල් 13ක් රජයේ අනුග්‍රහය ලබන පාසල් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීම පිණිස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


2018 මිලාදුන් නබි උත්සවයට සමගාමීව මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය තුළ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

2018 වසරේ ජාතික මිලාදුන් නබි උත්සවයේ ප්‍රධාන සැමරුම් උළෙල පැවැත්වීම සඳහා මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය තෝරා ගෙන ඇති අතර, එහි ප්‍රධාන උත්සවය මුස්ලිම් ජාතික පාසලේදී පැවැත්විමට නියමිතය. දීර්ඝ කාලයක් සුබසාධන කඳවුරුවල අවතැන්ව සිට නැවත තම ගම්බිම්වල පදිංචි කරවන ලද මුස්ලිම් ජනතාවගේ පොදු අවශ්‍යතා සහ මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා මෙම උත්සවයට සමගාමීව සිදු කිරීමට යෝජනා කර ඇති සංවර්ධන කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් මධ්‍යම රජයේ, උතුරු පළාත් සභාවේ සහ අනෙකුත් ආයතනවල සක්‍රීය දායකත්වය ලබාගැනීම පිණිස තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ.හලීම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙහි, පැමිණීමේ පර්යන්තය තුළ මුදල් හුවමාරු කවුළු පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවසරය ලබා දීම

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙහි, ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්‍රදේශයට එපිටින් පිහිටා ඇති පැමිණීමේ පර්යන්තය තුළ මුදල් හුවමාරු කවුළු පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන අවසරය, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිලෝන් පීඑල්සී, සම්පත් බැංකුව පීඑල්සී, තොමස් කුක් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව යන මූල්‍ය ආයතන වෙත පිරිනැමීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මුලන්කාවිල් ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඉදි කිරීම

මුලන්කාවිල් ජල සම්පාදන ක්‍රමය මඟින් කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ මුලන්කාවිල් ප්‍රදේශයේ පදිංචි දසදහසකට ආසන්න ජනතාවකට සුරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එම ජල යෝජනා ක්‍රමය ඉදි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, රුපියල් මිලියන 608.49ක මුදලකට M/s. Ceylex Engineering (Pvt) Ltd. සහ Prathibha Industries Limited ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරය වෙත පිරිනැමීම පිණිස නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


හම්බන්තොට 220/132 kV ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම සහ දැනට පවතින ග්‍රිඩ් උපපොළ වැඩිදියුණු කිරීම

හරිත බලශක්ති සංවර්ධනය හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා ඉහළ නැංවීමේ ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ, හම්බන්තොට 220/132 kV ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම සහ දැනට පවතින හම්බන්තොට 132/33 kV ග්‍රිඩ් උපපොළ වැඩිදියුණු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, රුපියල් මිලියන 1,866.31ක මුදලකට M/s. Chint Electric Co. Ltd. වෙත පිරිනැමීම පිණිස විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


වෙල්ලමන්කර ධීවර වරාය ඉදි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම

ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන අඩි 40 - 60 ප්‍රමාණයේ ධීවර යාත්‍රා සඳහා අවශ්‍ය සියලුම සේවාවන් සහ පහසුකම් සැපයීම පිණිස මීටර 4ක ගැඹුරකින් යුක්තව සහ මීටර් 700ක් පමණ දිගින් යුත් දියකඩන දෙකක් සහිතව වෙල්ලමන්කර ධීවර වරාය ඉදි කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. එම ධීවර වරාය ඉදි කිරීමේ ‍කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, රුපියල් මිලියන 1,862.25ක මුදලකට M/s. R.R. Construction (Pvt) Ltd. වෙත ප්‍රදානය කිරීම පිණිස එවකට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඒ සම්බන්ධයෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ වත්මන් අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා විසින් ලබා දෙන ලද එකඟතාවද සැලකිල්ලට ගනිමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


පොළොන්නරුව, කදුරුවෙල පුලතිසි වෙළඳ සංකීර්ණය සහ කෘෂි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම

පොළොන්නරුව ගොවි ජනතාවගේ කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි කරගැනීම සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට එම නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීම සඳහා පහසුකම් සලසනු පිණිස අක්කර 08ක භූමිභාගයක් පුරා විහිදුනු වෙළඳ කුටි 58කින්ද සමන්විත වෙළඳ සංකීර්ණයක් 'පිබිදෙමු පොළොන්නරුව' ජාතික වැඩසටහන යටතේ 2019 වසර වන විට ඉදි කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. කෘෂි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක්, විවෘත අවන්හලක්, ළමා උද්‍යානයක්, වාහන ගාල් කිරීමේ හා අනෙක්තු පොදු පහසුකම්ද සහිතව මෙම වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව, රුපියල් මිලියන 623.2ක මුදලකට ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය වෙත පිරිනැමීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


දකුණු ආසියානු තාක්ෂණ හා වෛද්‍ය ආයතනයේ (South Asian Institute of Technology and Medicine - SAITM) වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන ගැටලු නිරාකරණය කිරීම

දකුණු ආසියානු තාක්ෂණ හා වෛද්‍ය ආයතනයේ (South Asian Institute of Technology and Medicine - SAITM) වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ නිරත සිසුන් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නිලධාරි කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශ අනුව ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස 2018 03 06 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමතිය ලබා දෙන ලදී. එහිදී අනුමැතිය ලබා දෙන ලද ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මතු වී ඇති නීතිමය හා ප්‍රායෝගික ගැටලු සම්බන්ධයෙන්, 2018 05 09 දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ 2018 05 10 දින උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබ තිබේ. එම සාච්ඡාවලදී තීරණය කරනු ලැබ ඇති පරිදි, SAITM ආයතනයේ වෛද්‍ය සිසුන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැකසීමට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයා වෙත උපදෙස් දීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී:

• 2009 සැප්තැම්බර් මස 15 දින සිට 2017 මැයි මස 15 දින දක්වා වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීමට SAITM ආයතනය යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති සිසුන් අතුරින්, රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨයන්ට ඇතුළත් කරගැනීමේ මූලික සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන් පමණක් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළත් කරගැනීම.
• එම සිසුන් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය වෙත ඇතුළත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන අවශ්‍යතා සහ කොන්දේසි නිර්ණය කිරීමට එම විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය වෙත බලය ලබා දීම.
• ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අන්තර්ග්‍රහණය කරනු ලබන SAITM ආයතනයේ සිසුන් අතුරින් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ අදාළ විභාග සමත් වන සිසුන්ට එම විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය උපාධිය පිරිනැමීම.


රාමලාන් උත්සව සමයේ මුස්ලිම් බැතිමතුන් සඳහා බෙදා හැරීමට අවශ්‍ය රට ඉඳි මිල දී ගැනීම

රාමලාන් උපවාසය අත්හැරීම සඳහා රට ඉඳි භාවිත කිරීම ඉස්ලාම් බැතිමතුන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ආගමික සිරිතක් වේ. එබැවින් රාමලාන් කාලසීමාව තුළ ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය රට ඉඳි අවශ්‍යතාව සවුදි අරාබි රජය විසින් ප්‍රදානයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ලබා දීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු වේ. එහෙත් මෙම වසරේදී එම රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත රට ඉඳි ප්‍රදානය කිරීම සිදු කරනු ලැබ නොමැති අතර, පෞද්ගලික පරිත්‍යාගකරුවන් තිදෙනෙකු විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද මෙට්‍රික් ටොන් 03ක රට ඉඳි තොගයක් පමණක් ලැබී තිබේ. එබැවින්, විශේෂයෙන් ආර්ථික අපහසුතා ඇති මුස්ලිම් පවුල් කේන්ද්‍ර කරගෙන අදාළ මුස්ලිම් පල්ලි හරහා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අතර බෙදා හැරීම පිණිස රාමලාන් සමයේදී අවශ්‍ය වන අතිරේක රට ඉඳි මෙට්‍රික් ටොන් 250ක ප්‍රමාණය සතොස ආයතනය මඟින් මිල දී ගැනීම පිණිස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සහ තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ.හලීම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


භූමිතෙල් සහනාධාරය ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල

2018 05 09 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සඳහා මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම අනුමත කරන ලද අතර, ඒ හේතුවෙන් සිදු වන ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම මඟින් බලපෑමට ලක් වන විදුලිය නොමැති අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට සහ කුඩා පරිමාණ යාන්ත්‍රික බෝට්ටු භාවිත කරන ධීවර ප්‍රජාවට භූමිතෙල් සහනාධාරයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙස අදාළ ආයතනවලට උපදෙස් දෙන ලදී. ඒ අනුව, ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් සැලකිල්ලට ගනිමින්, භූමිතෙල් මිල වැඩි වූ ප්‍රමාණය අනුව, මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ පරිදි භූමිතෙල් සඳහා සහනාධාරයක් ඉදිරියටත් ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දෙන ලදී.

ඉන්ධන මිල වැඩිවීමට සමගාමීව බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම

2018 05 11 දින සිට සිදු කරන ලද ඉන්ධන මිල වැඩි වීමට අනුව බස් ගාස්තු සංශෝධනය කරන ලෙස බස් සංගම් විසින් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කරන ලද බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ කටයුතු කරන නිලධාරි කමිටුව විසින් ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශද සෑම වසරකම ජූලි මස බස් ගාස්තු සංශෝධනය කෙරෙන බවද සැලකිල්ලට ගෙන, බස් ගාස්තු වැය විය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, 2018 05 16 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 10/-ක් වන පරිදි, අනෙකුත් බස් ගාස්තු 6.56%කින් වැඩි කිරීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දෙන ලදී.

2018 – 04 – 24 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ


01. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමා කළමනාකරණ ක්‍රමෝපාය ( Integrated Border Management - IBM ) ක්‍රියාත්මක කිරීම - න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 06)

ජාතික ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව විධිමත් පරිධි පවත්වා ගෙන යාම සඳහා මෙරට දේශසීමා
ආරක්ෂා කිරීම හා කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් වේ. විශේෂයෙන්ම දේශසීමා හරහා මිනිසුන් හා භාණ්ඩ සංසරණය ඉහළ යාමත් සමග මෙය අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක්ව තිබේ. එබැවින් දේශසීමා (ප්‍රත්‍යන්ත) කළමනාකරණයේදී රජයේ ප්‍රධාන සම්බන්ධීකරණ ආයතනය ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම පිණිස
“ජාතික ප්‍රත්‍යන්ත කළමනාකරණ කමිටුව” (National Border Management Committee) 2016 වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කරනු ලැබ තිබේ.

දේශසීමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විවිධ නියෝජිත ආයතනයන්හි වගකීම හා කාර්යභාරයන් හඳුනාගනිමින් ආදාල ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව විධිමත් ප්‍රත්‍යන්ත කළමනාකරණයක් මෙරට ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සමෝධානික ප්‍රත්‍යන්ත කළමනාකරණ ක්‍රමෝපාය හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් එම කමිටුව විසින් සකස් කරනු ලැබ තිබේ. ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් සංක්‍රමණය සඳහා වන අන්තර්ජාතික සංවිධානය ( IMO) හරහා ලබා දෙනු ලබන ප්‍රදාන ආධාර යටතේ එම ක්‍රමෝපාය සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

02. “1990 සුවසැරිය පදනම” පනත් කෙටුම්පත නීතිගත කිරීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 08)

ඉන්දියානු රජයේ ප්‍රදාන ආධාර යටතේ වර්තමානයේ බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් වල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන පුර්ව රෝහල් ප්‍රතිකාර ගිලන්ර‍ථ සේවාව , දිවයිනේ සෙසු පළාත් වෙත ව්‍යාප්ත කිරිමටත් , එම සේවාව පරිපාලනය කිරිම සඳහා 1990 සුවසැරිය පදනම ස්ථාපිත කිරිමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ සඳහා විධිවිධාන සලසමින් නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කරනු ලැබ ඇති 1990 සුවසැරිය පදනම පනත් කෙටුම්පත , රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරිමටත්, ඉන් අනතුරුව එම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරිමටත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

03. යෝජිත තාක්ෂණික අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා අරමුදල් සලසා ගැනීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 09)

නව තාක්ෂණයන්ට සහ නිපුණතාවයන් සඳහා වන වෙනස්වෙමින් පවතින ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි මෙරට ශ්‍රම බලකාය සංවර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය රජය විසින් හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. එබැවින් වෘත්තිය නිපුණතාවයන් ලබා දීම ඉලක්ක කරගනිමින් මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ සැලකිය යුතු වෙනස්කම් කිහිපයක් පසුගිය කාලසීමාව තුළ රජය විසින් සිදු කරනු ලැබ තිබේ. මේ යටතේ 2013 වසරේ සිට අ.පො.ස. ( උසස් පෙළ ) සඳහා තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇති අතර, එහි ප්‍රායෝගික ඉගැන්වීම් සඳහා නවීන යටිතල පහසුකම් හා උපකරණ ලබා දීමත්, ගුරුවරුන් පුහුණු කිරිමත් සිදු කළ යුතු වේ. ඒ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 60.7 ක පිරිවැයක් යටතේ යෝජනා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක ණය මුදලක් ලබා දීමට අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදල (OFID) එකඟ වී ඇති අතර, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10.7ක ඉතිරි මුදල රජය විසින් දරනු ලැබේ. ඒ අනුව, එම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදල (OFID) සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

04. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ පද්ධතිය සවිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - ( න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 14)

නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය හේතුවෙන් මෙරට ළමා හා මාතෘ සෞඛ්‍ය සේවාවන්හි සහ බෝවන රෝග කළමනාකරණයෙහි සාර්ථකත්වයක් අත් කරගනු ලැබ ඇතත්, වියපත් ජනගහණය වර්ධනය වීම, වැරදි ආහාර හා සෞඛ්‍ය පුරුදු නිසා ඇතිවන බෝ නොවන රෝගවල වර්ධනය ආදි අභියෝගයන්ට තවදුරටත් මුහුණ දිය යුතුව තිබේ. බෝ නොවන රෝගවලට අමතරව ඩෙංගු, ක්ෂය රෝගය හා එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් වැනි බෝවන රෝග සඳහාද ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ මට්ටමේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුව තිබේ. මේ හේතුවෙන් ශ්‍රි ලංකාව තුළ ප්‍රාථමික මට්ටමේ සෞඛ්‍යාරක්ෂණ සේවා පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බවට පත්ව ඇති අතර, ඒ සඳහා සකස් කරන ලද සාර්ව සෞඛ්‍ය රැකවරණයක් අරමුණු කර ගත් සෞඛ්‍ය සත්කාර සැපයීමේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ තිබේ.

මේ යටතේ මෙරට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යරක්ෂණ පද්ධතිය තුළ ඇති අඩුපාඩු හඳුනා ගනිමින්, පරිපූර්ණ ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සත්කාරක සේවාවක් සැපයිමට හැකි වන සේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යරක්ෂණ පද්ධතිය සවිබල ගැන්වීමේ පස් අවුරුදු ව්‍යපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබ තිබේ. ලෝක බැංකුව විසින් සහනදායි කොන්දේසි යටතේ ලබා දීමට එකඟ වී ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක අරමුදල් භාවිතා කරමින්, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

05. අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ විෂය අධයන පිළිබඳ ආයතනයේ ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 15)

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ විෂ අධ්‍යන විද්‍යාව පිළිබඳ ආයතනය (Institute of Forensic Medicine and Toxicology- IFMT) මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේදි සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එම ආයතනයේ ක්‍රියාකාරකම්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් මෘත ශරීරාගාර ආශ්‍රිත කාර්යයන් ප්‍රමිතිගත කිරීම, කේන්ද්‍රගත කිරීම හා වෛද්‍ය නොවන කාර්යය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම තුළින් මෘත ශරීරාගාර මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික රතු කුරුස කමිටුව (ICRC) සමඟ එක්ව වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා ශ්‍රි ලංකාවේ අන්තර්ජාතික රතු කුරුස කමිටුව සහ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය අතර ගිවිසුම් ලිපියක් අත්සන් කිරීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

06. රජයට අයත් මෝටර් වාහන සංඛ්‍යාව - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 17)

රජයේ වත්කම් හා පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීමේ අරමුණින් පිහිටුවන ලද කොම්ප්ට්‍රොලර් ජනරාල් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද 2017/01 දරන වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛයෙහි විධිවිධාන පරිදි එක්රැස් කරන ලද, පළාත් සභාවන්ට අයත් වාහන සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පහත තොරතුරු අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. තවද, පළාත් සභාවන්ට අයත් ධාවනය කළ නොහැකි තත්වයේ පවතින වාහන කඩිනමින් අපහරණය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අදාළ බලධාරින් වෙත උපදෙස් දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.

පළාත් සභා වාහනවල වර්තමාන තත්වය මුළු වාහන සංඛ්‍යාව
ධාවනය කළ හැකි ධාවනය කළ නොහැකි
1 මධ්‍යම පළාත් සභාව 1716 175 1891
2 නැගෙනහිර පළාත් සභාව 1579 423 2002
3 උතුරු මැද පළාත් සභාව 649 43 692
4 වයඹ පළාත් සභාව 1322 80 1402
5 උතුරු පළාත් සභාව 1719 236 1955
6 සබරගමු පළාත් සභාව 1197 71 1268
7 දකුණු පළාත් සභාව 1600 123 1723
8 ඌව පළාත් සභාව 1009 57 1066
9 බස්නාහිර පළාත් සභාව 3563 384 3947
මුළු වාහන සංඛ්‍යාව 14,354 1,592 15,946

07. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර ඇතිවීම වළක්වා එම ප්‍රදේශය සංවර්ධනය කිරීමේ යෝජිත ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම - ( න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 19)

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර ඇතිවීම වළක්වා එම ප්‍රදේශය සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාවට නැංවීමට යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයන කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කරනු ලැබ ඇති අතර, ඒ සඳහා වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සහ අනෙකුත් රජයේ ආයතන වලින් දත්ත එකතු කෙරෙමින් පවතී. අවශ්‍ය දත්ත නිල අදාළ ආයතන වෙතින් වශයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා එම පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සිදු කරනු ලබන සීමාසහිත MCC ජාත්‍යන්තර සමාගමට නිල ලිපියක් නිකුත් කිරීමටත්, මෙම ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට සම්බන්ධ කටයුතු අදාල අමාත්‍යාංශ හා ආයතනවල සම්බන්ධිකරණය සහිතව සිදු කිරීමටත් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

08. කර්මා‍න්ත පිහිටුවීම සදහා ප්‍රා දේශීය කර්මාන්තපුරවලින් ඉඩම් කොටස් වෙන් කර දීම -
( න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 20)

ප්‍රා දේශීය මට්ටමින් කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා කමිටුව සහ අමාත්‍යාංශ ව්‍යාපෘති ඇගයිම් කමිටුව විසින් සුදුසු ආයෝජකයින් තෝරාගනු ලැබේ.

ඒ අනුව, කරන්දෙණිය, බටඅත, නූරාණි, පුත්තලම, ලක්ෂ උයන හා මඩකලපුව යන කර්මාන්තපුරයන්හි පවතින හිස් ඉඩම් කොටස්වල කර්මාන්ත ඇරඹිම සඳහා සුදුසු ආයෝජකයින් තෝරා ගැනිම පිණිස පුවත්පත් දැන්වීම් පළ කර යෝජනා කැඳවනු ලැබ තිබේ. එම ව්‍යාපෘති යෝජනා අතුරින් ප්‍රාදේශිය කර්මාන්ත සේවා කමිටුව සහ අමාත්‍යාංශ ව්‍යාපෘති ඇගයිමේ කමිටුව නිර්දේශ කරන ලද ව්‍යාපෘති යෝජනා 08ක් සඳහා 35 අවුරුදු බදු පදනම මත අදාල ඉඩම් කොටස් වෙන් කරදීම පිණිස කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයුදීන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


09. උක් අභිජනන ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කිරීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව හා පකිස්තානය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම - ( න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 24)

පාකිස්තානය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ආයතන 3ක් හා ශ්‍රී ලංකාවේ උක් පර්යේෂණ ආයතනය අතර 2010 වර්ෂයේදී ඇති කර ගන්නා ලද සහයෝගීතාවයක් යටතේ නවීන අභිජනන ක්‍රම භාවිතයෙන් උක් ශාකය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දෙරට අතර වාණිජ උක් ප්‍රභේද හුවමාරු කර ගැනීම හා ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ කෘෂි විද්‍යාඥයින් පුහුණු කිරීම සිදු කරනු ලැබ තිබේ.

එහි සාර්ථකත්වය සැලකිල්ලට ගෙන, මෙරට උක් පර්යේෂණ ආයතනය සහ පාකිස්තානයේ ෆයිසලාබාද්හි උක් පර්යේෂණ සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ එහි උක් පර්යේෂන ආයතනය අතර උක් අභිජනන ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නව අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමට යෝජනා වී තිබේ. මේ යටතේ නව උක් ප්‍රභේද ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීමටත්, පාකිස්තානයේ කෘෂි විද්‍යාඥයින් සමඟ ඒකාබද්ධ පර්යේෂනවල නියැලීමටත් අවස්ථාව සැලසේ. ඒ අනුව, යෝජිත අවබෝධතා ගිවිසුමට අදාල ආයතන අතර අත්සන් තැබීම පිණිස වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

10. ආදර්ශ ගම්මාන ආශ්‍රිතව ජීවනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම - ( න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 29)

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ, පදිංචියට තමාගේම නිවසක් නොමැති සහ නිවසක් තනා ගැනීමට සුදුසු ඉඩම් කොටසක් නොමැති අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව වෙත රජයෙන් ඉඩමක් සහ නිවසක් තනා ගැනීම සදහා රුපියල් පන් ලක්ෂයක උපරිමයක් දක්වා ණය පහසුකම් සැලසීම සිදු කරනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන යටතේ 2015 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා ආදර්ශ ගම්මාන 596ක වැඩ ආරම්භ කර ඇති අතර, ඉන් ආදර්ශ ගම්මාන 54ක් මේ වන විටත් ප්‍රතිලාභීන්ගේ අයිතියට ලැබ තිබේ.

මෙම ප්‍රජාව තිරසර ලෙස නඟා සිටුවීමේදී නිවාස සැපයීමට අමතරව ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය ඇතුළු ආදායම් මාර්ග නඟා සිටුවීමද අත්‍යාවශ්‍ය වේ. එබැවින්, ගෙවතු වගාව, සුළු පරිමාන සත්ව පාලනය, ගෘහ කර්මාන්ත හා ස්වයං රැකියා ආදී ජීවනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් එම ආදර්ශ ගම්මාන තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අදාල ආයතනවල නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

11. සැමට සෙවන හා ග්‍රාම ශක්ති ආදර්ශ ගම්මාන සඳහා ඉඩම් වෙන් කිරීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 31)

අඩු ආදායම්ලාභී ජන කොටස් සමාජ ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේදී මූලික අවශ්‍යතාවක් වන ඔවුන්ගේ නිවාස ගැටළුව විසඳාළීම සදහා “ සැමට සෙවන” හා “ ග්‍රාම ශක්ති ” ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබ තිබේ. එම වැඩසටහන යටතේ 2020 වර්ෂය වන විට ආදර්ශ ගම්මාන 2500ක් ඉදි කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා එක් වර්ෂයකට ආදර්ශ ගම්මාන 650ක් පමණ ඉදි කළ යුතුවේ.

මේ සඳහා දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් ඉඩම් වෙන් කිරීමේ කාර්යය කඩිනමින් සිදු කළ යුතු අතර, ඒ සඳහා නිවාසහා ඉදි කිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ සහ ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ සම සභාපතීත්වයෙන් යුත් අදාල අමාත්‍යාංශ හා ආයතනවල නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත නිලධාරී කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

12. ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ නව ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා උපදේශක සේවා ආයතන පත් කරගැනීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 38)

නව ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය වෙත වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 1000කට වැඩි මුදලක් වෙන් කරනු ලැබේ. 2018 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා වන කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති සදහා උපදේශක සේවා සැපයීමේ ආයතනයක් තෝරා ගැනීම පිණිස රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍ය සහ නීතිය සා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව සහ ජාතික ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන වෙතින් එම සේවාවන් ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබාදෙන ලදී.

13. ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් සතු ඛනිජ වැලි විකිණීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 40)

ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් සිය ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වන ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, සර්කෝන් හා හයිටයි ඉල්මනයිට් ආදී ඛනිජ වැලි වර්ග ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම මඟින් අළෙවි කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, විවිධ වර්ගවල ඛනිජ වැලි මෙට්‍රික් ටොන් 17,800ක් ඒ සඳහා ඉහළම මිල ගනන් ඉදිරිපත් කර තිබූ ලංසු කරුවන් වෙත අලෙවි කිරීම පිණිස කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයුදීන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

14. බොරතෙල් බැරල් 7,000,000ක් මිලදී ගැනීම සඳහා දිගුකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුවකට එළඹීම - න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 43)

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතු සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ පිරිපහදු ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය බොරතෙල් සැපයුම සහතික කිරීම පිණිස දීර්ඝ කාලීන කොන්දේසි යටතේ බොරතෙල් මිලදී ගැනීමට තීරණය කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, 2018 අප්‍රේල් 01 සිට මාස අටක කාලයක් සඳහා අවශ්‍ය මර්බන් බොරතෙල් (Murban Crude Oil) බැරල් 7,000,000ක් මිලදී ගැනීම සදහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි බොරතෙල් බැරලයක් ඇමරිකානු ඩොලර් 1.69ක් බැගින් වන මුදලකට M/s, Ss Wiss Singapore Overseas Enterprises pvt. Ltd වෙත පිරිනැමීම පිණිස ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

15. බියගම 220/33kV ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 44)

හරිත බල ශක්ති සංවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා ඉහළ නැංවීමේ ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන , බියගම 220/33Kv ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, රුපියල් මිලියන 1,434.11ක මුදලකට Ms.ABB India Limited වෙත ප්‍රදානය කිරීම පිණිස විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සිඹලාපිටිය මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


16. රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ මිල දී ගැනීම - (න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 45)

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ සඳහා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු සේවා සපයනු ලබන පුරෝගාමී ආයතනයක් වන රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ බර වැද්දුම් හා යන්ත්‍ර වැඩහල මඟින් විශේෂයෙන්ම වාරි මාර්ග අංශයේ විශාල ව්‍යුහයන් සඳහා අවශ්‍ය නිෂ්පාදන සඳහා සේවාවන් සපයනු ලැබේ. මෙරට වාරි කර්මාන්තවල දියුණුවත් සමඟ ජල කළමනාකරණ සොරොව් දොරටු සෑදීම, සවිකිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම සදහා වන ඉහළ යමින් පවතින ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි එම වැඩහලෙහි නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩිදියුණු කළ යුතු බව හදුනාගනු ලැබ තිබේ.
ඒ අනුව, රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ බර වැද්දුම් අංශය සදහා අවශ්‍ය ගාන පට්ටලයක් ( Plano Miller) හා පරිගණක මගින් ක්‍රියාකරවිය හැකි, ( Computer Numerical Control - CNC) යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම පිණිස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


17. පිරිපහදු කරන ලද ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම සඳහා දිගුකාලීන කොන්ත්‍රාත්තු තුනකට (03) එළඹීම - (න්‍යාය පත්‍ර යේ විෂය අංක 55)

2018 මාර්තු මස 15 දින සිට ඉදිරි මාස අටක (08) කාලසීමාවක් සඳහා අවශ්‍ය ඩීසල් බැරල් 4, 650, 000 ක් ද, ගුවන්යානා ඉන්‍ධන බැරල් 2.080,000ක්ද, පෙට්‍රල් බැරල් 1, 275,000ක්ද මිලදී ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, අදාල සැපයුම් කරුවන් සමඟ දිගු කාලීන කොන්ත්‍රාත් තුනකට (03) එළඹීම පිණිස ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.