වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුමෙන්, කුසලතාවයෙන් සහ ආකල්පමය වශයෙන් සන්නද්ධ කිරීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන යටතේ තෝරාගත් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිමල් බෝපගේ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2017 ජනවාරි මස 20 දින පෙ.ව 10.30ට අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.


විසිඑක් වන සියවසේ අභියෝගයට මුහුණ දෙනු වස් මාධ්‍යවේදීන් හට පුහුණු පාඨමාලා මගින් තම වෘත්තීය කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසා දීම, උනන්දු කරවීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.


දිවයිනේ පිළිගත් විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනවල පූර්ණකාලීන හෝ අර්ධකාලීන පදනම මත සේවයෙහි නියැලී සිටින මාධ්‍යවේදීන් සහ නිදහස් මාධ්‍යවේදීන් මෙම වැඩසටහන යටතේ අදාළ ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීම සහා තෝරාගෙන ඇත.


දේශීය විශ්වවිද්‍යාල, රජයේ උසස් අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතන මගින් පවත්වනු ලබන පශ්චාත් උපාධි, කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන සහතික පත්‍ර සහ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා මෙම ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මාධ්‍යවේදීන් හට තෝරාගත හැකිය. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් වාර්ෂිකව සිදුකරනු ලබන මෙම ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ආපසු නොගෙවීමේ පදනම මත රු 100,000ක උපරිමයට යටත්ව ශිෂ්‍යත්වලාභීන් වෙත පාඨමාලා ගාස්තු සහා ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

කේ.පී. ජයන්ත
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ
ලේකම් වෙනුවට