අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019.06.18

axc1

axc2

axc3

axc4

axc5

axc6

axc7

axc8

axc9

axc10