පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 9.30 ට යළි රැස්වෙයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ එහිදී විවාදයට ගැනෙන බව පාර්මේලින්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි. අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය ලබන 10 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙයි. එදින පස්වරු 5.00 ට අයවැය තෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතයි.