පාලන අංශය

ප‍්‍රධාන අරමුණ

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ඉටුකිරීම උදෙසා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රියාවලියට දායකවීම තුළින් විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට සහායවීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

රියාසා එම් නෞෆල් මිය

රියාසා එම් නෞෆල් මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I)

011-2514 631

011-2513 462

sasadmin@media.gov.lk

එස් ඩී එන් එස් ජයසේන මිය

එස් ඩී එන් එස් ජයසේන මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන II)

011-2512 052

011-515 700

ටී.වී. ධනසිංහම් මිය

ටී.වී. ධනසිංහම් මිය

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2512 524

011-251 3462

asadmin@media.gov.lk

එස්. ඩී. ද සිල්වා මිය

එස්. ඩී. ද සිල්වා මිය

පරිපාලන නිලධාරී

011-251 3462

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මිය

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මිය

නීති නිලධාරී

011-251 3468

011-251 3468

legaloff@media.gov.lk

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

පරිවර්තක - ශ්‍රේණිය 1

011-2512 052

trans.en.sin.2019@gmail.com

සංවර්ධන සහ සැලසුම් අංශය

අරමුණ

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීයමය තත්ත්වය උසස් කිරීමේ කටයුතු, ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නව තාක්ෂණය සමඟ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම, රූපවාහිනී සහ සිනමා කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ ප්‍රවේශයන් පුළුල් කිරීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

එච්. හේවගේ මහතා

එච්. හේවගේ මහතා

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

011-2513 943

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

ඩබ්.පී. සෙව්වන්දි මිය

ඩබ්.පී. සෙව්වන්දි මිය

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011-2513 470

011-2513 470

dirplan@media.gov.lk

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 470

011-2514 351

dirplan@media.gov.lk

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මිය

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 466

011-2513 466

adplan@media.gov.lk

එම් පී බණ්ඩාර

එම් පී බණ්ඩාර

සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)

011-2513 451

011-2513 462

adplan@media.gov.lk

මුදල් අංශය

මූලික අරමුණ

කාර්යක්ෂම මූල්‍ය කළමනාකරණයක් තුලින් උපරිම ඵලදායිතාවයක් සහතික කරමින් අමාත්‍යාංශයේ ඉලක්ක සහ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය උපරිම සහයෝගය ලබා දීම

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

එස්.ඒ.එන්.ආර්. සුබසිංහ මහතා

එස්.ඒ.එන්.ආර්. සුබසිංහ මහතා

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී

011-251 3437

011-251 3464

ca@media.gov.lk

බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

ගණකාධිකාරී

011-2513 442

011-2513 442

acc@media.gov.lk

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

ප්‍රධාන කාර්යභාරය
  • කළමනාකාරිත්වයේ කටයුතුවලට සහාය වීම හා අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි අනවශ්‍ය මූල්‍යමය පාඩු සහ අගෞරවයන් ඇතිවීම වැළැක්වීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර දුරකථන අංක)

ආර්. මනම්පේරි මිය

ආර්. මනම්පේරි මිය

ගණකාධිකාරී ( අභ්‍යන්තර විගණන)

011-2513 470

011-2513 470

cia@media.gov.lk

මාධ්‍ය අංශය

ප්‍රධාන අරමුණු
  1. ජාතික වැඩසටහන් සහ අමාත්‍යාංශය අනුබද්ධ ආයතනයන්හි කාර්යභාරය පිලිබඳ ප්‍රචාරණ කාර්යයන් සිදු කිරීම සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 

  2. ජනමාධ්‍යවේදීන් වෘත්තීය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

 කේ පී ජයන්ත මහතා

කේ පී ජයන්ත මහතා

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)

011-2513 469

011-2513 469

0773-996 320

dirmedia@media.gov.lk

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter