පාලන අංශය

ප‍්‍රධාන අරමුණ

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ඉටුකිරීම උදෙසා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රියාවලියට දායකවීම තුළින් විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට සහායවීම.

ප‍්‍රධාන කාර්යභාරය
අනෙකුත් කාර්යයන්
විශේෂ වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති / වැඩමුළු
ආකෘති / පනත් / රෙගුලාසි

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

රමණි ගුණවර්ධන මිය

රමණි ගුණවර්ධන මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය

එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2514 631

011-2513 462

sasadmin@media.gov.lk

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2512 524

011-2513 470

asadmin@media.gov.lk

ඒ. ඒ. පී. කේ. අමරසිංහ මිය

ඒ. ඒ. පී. කේ. අමරසිංහ මිය

පරිවර්තක

011-2514 631

011-2513 462

translator@media.gov.lk

සංවර්ධන සහ සැලසුම් අංශය

අරමුණ

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීයමය තත්ත්වය උසස් කිරීමේ කටයුතු, ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නව තාක්ෂණය සමඟ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම, රූපවාහිනී සහ සිනමා කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ ප්‍රවේශයන් පුළුල් කිරීම.

කාර්යභාරය
2016 වර්ෂයේ ඉලක්කගත වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මිය

ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මිය

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

011-2513 943

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා

ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011-2513 470

011-2513 470

dirdev@media.gov.lk

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 470

011-2514 351

dirplan@media.gov.lk

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මිය

ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මිය

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

011-2513 943

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා

ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011-2513 470

011-2513 470

dirdev@media.gov.lk

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 470

011-2514 351

dirplan@media.gov.lk

මුදල් අංශය

මූලික අරමුණ

කාර්යක්ෂම මූල්‍ය කළමනාකරණයක් තුලින් උපරිම ඵලදායිතාවයක් සහතික කරමින් අමාත්‍යාංශයේ ඉලක්ක සහ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය උපරිම සහයෝගය ලබා දීම

ප‍්‍රධාන කාර්යභාරය
අනෙකුත් කාර්යයන්
ආකෘති පත‍්‍ර / පනත් / රෙගුලාසි

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

පී.ඒ. තිලකරත්න මහතා

පී.ඒ. තිලකරත්න මහතා

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී

011-2513 464

011-2513 437

ca@media.gov.lk

බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

ගණකාධිකාරී

011-2513 442

011-2513 442

acc@media.gov.lk

මාධ්‍ය අංශය

ප්‍රධාන අරමුණු
  1. ජාතික වැඩසටහන් සහ අමාත්‍යාංශය අනුබද්ධ ආයතනයන්හි කාර්යභාරය පිලිබඳ ප්‍රචාරණ කාර්යයන් සිදු කිරීම සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 

  2. ජනමාධ්‍යවේදීන් වෘත්තීය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
විශේෂ වැඩසටහන්

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

 කේ පී ජයන්ත මහතා

කේ පී ජයන්ත මහතා

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)

011-2513 469

011-2513 469

0773-996 320

dirmedia@media.gov.lk

Please publish modules in offcanvas position.