දැක්ම   

කාර්යක්ෂම හා සඵලදායි මහජන සේවයක් උදෙසා ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් සවිමත් කිරීම 

   අරමුණ   

ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගෙන් අපේක්ෂිත මහජන සේවය ප‍්‍රශස්ත මට්ටමකින් සැලසීම සඳහා වන උපස්ථම්භක සේවා සැපයීම.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් විසින් මහජනතාවට සපයනු ලබන සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස සැපයීමට අදාළ වන්නා වූ ප‍්‍රතිපත්ති සැලසුම් හා වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම අංශය කැප වී සිටී.

ඉහත ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා මන්ත‍්‍රීවරුන්ට මෙම රටේ ජනතාව වෙත ඔවුන්ගේ සේවාව සැපයීමට හැකි වන පරිදි අපි කාර්ය මණ්ඩල ද්‍රව්‍යමය හා අනෙකුත් සහාය සපයන්නෙමු.

  ක‍්‍රීයාකාරකම්    

 • මානව සම්පත් සම්පාදනය
 • වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම
 • භෞතික සම්පත් හා සේවා පහසුකම් සැලසීම
 • මන්ත‍්‍රී කාර්යමණ්ඩල පුහුණු කිරීම
 • දැනුවත් කිරීම් හා අත්දැකීම් හුවමාරුව

    කාර්යභාරය   

 • පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට පහසුකම් සැපයීම
 • කාර්ය මණ්ඩල පත්කිරීම
 • කාර්යාල උපකරණ සැපයීම
 • තීරුබදු රහිත වාහන බලපත් ලබා දීම
 • සමූහ රක්ෂණ ක‍්‍රමය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම
 • පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම  

   මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු   

Additional Secretary

චන්ද්‍රා මියනවල මිය
අතිරේක ලේකම්,
පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අංශය
දුරකතන : 011-2786946
ෆැක්ස් : 011-2786947
ඊමේල් : mdpa@sltnet.lk

Assistant Secretary

එච්. ඒ. හේමා පෙරේරා මිය
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්,
පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අංශය
දුරකතන : 011-2786974
ෆැක්ස් : 011-2786900
ඊමේල් : mdpa@sltnet.lk

Director

ආර්.ඒ.ඩී.සී. ගුණසේකර මහතා
අධ්‍යක්ෂ,
පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අංශය
දුරකතන : 011-2786953
ෆැක්ස් : 011-2786953
ඊමේල් : mdpa@sltnet.lk

Chief Accountant

ඒ.ජී. අනුලා විජේරත්න මිය
ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී,
පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අංශය
දුරකතන : 011-2786950
ෆැක්ස් : 011-2786948
ඊමේල් : mdpa@sltnet.lk

Accountant

ආර්.එච්.සී.පී.කේ. රණමුක මිය
ගණකාධිකාරී,
පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අංශය
දුරකතන : 011-2786951
ෆැක්ස් : 011-2786948
ඊමේල් : mdpa@sltnet.lk

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්