ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

     
ලිපිනය    : 163 , ඇසිදිසි මැඳුර , කිරුලපන මාවත , පොල්හේන්ගොඩ , කොළඹ 05 
දුරකතන අංකය     : 011-2513 459, 011-2513 460, 011-2512321, 011-2513498
වෙබ් ලිපිනය     :  www.media.gov.lk
       
       

ලේකම්

     
නම    : ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා
දුරකතන අංකය     : 011-2513 467
ෆැක්ස්    : 011-2513 458
       

අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)

     
නම    : 

රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය

දුරකතන අංකය     :  011-2513 398
ෆැක්ස්    :  011-2512 346
       

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම් )

     
නම    :  ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය 
දුරකතන අංකය     :  011-2513 943
ෆැක්ස්    :  011-2512 343
       

ප්‍රධාන  ගණකාධිකාරී

     
නම    :   පී.ඒ. තිලකරත්න මහතා
දුරකතන අංකය     :  011-2513 464
ෆැක්ස්    :  011-2513 437
       

ගණකාධිකාරී (අභ්‍යන්තර විගණන )

     
නම    :  ඒ.ජී. අනුලා විජේරත්න මහත්මිය
දුරකතන අංකය     :  011-2513 497
ෆැක්ස්    :  011-2513 497
       

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

     
නම    :   එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය
දුරකතන අංකය     :  011-2514 631
ෆැක්ස්    :  011-2513 462
       

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

     
නම    :   ජේ.ඩබ්.එස්. කිත්සිරි මහතා
දුරකතන අංකය     :  011-2513470
ෆැක්ස්    :  011-2513470
       

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

     
නම    :  ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය
දුරකතන අංකය     :  011-2513 470
ෆැක්ස්    :  011-2514 351
       

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය )

     
නම    :  කේ.පී. ජයන්ත මහතා
දුරකතන අංකය     :  011-2513 469
ෆැක්ස්    :  011-2513 469
       

ගණකාධිකාරී

     
නම    :  බී.ආර්. රණසිංහ මෙය
දුරකතන අංකය     :  011-2513 442
ෆැක්ස්    :  011-2513 442
      
    
       

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් ) 

     
නම    :  එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මහත්මිය
දුරකතන අංකය     :  011-2513 466
ෆැක්ස්    :  011-2513 466
       
සහකාර ලේකම්  (පාලන )       
නම    :   එම්. පී. බණ්ඩාර මහතා
දුරකතන අංකය     :  011-2512 524
ෆැක්ස්    :  011-2513 470
       

සහකාර ලේකම්  (සංවර්ධන ) 

     
නම    :  ටී. ඒ. එස්. එස්. කරුණාරත්න මෙය
දුරකතන අංකය     :  011-2513 451
ෆැක්ස්    :  011-2513 462
       
නීතී නිලධාරී       
නම     ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න  මහත්මිය 
දුරකතන අංකය      011-2513 468
ෆැක්ස්     011-2513 468
       

භාෂා පරිවර්තක 

     
නම    :  ඒ.ඒ.පී.කේ. අමරසිංහ මහත්මිය 
දුරකතන අංකය     :  011-2512 052
ෆැක්ස්    :  -
       
       


 

 

නවතම පුවත්