අප අමතන්න

163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ, ශ‍්‍රී ලංකාව

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk