නවතම පුවත්

ඉරාන පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක අගමැති හමුවෙයි ඉරාන පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක අගමැති හමුවෙයි 2018-04-20 - ඉරාන පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක අලි ලරිජානි (Ali Larijani) මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ (19) දින අරලියගහ... වැඩි විස්තර ...
තිරසර අනාගතයක් උදාකර ගැනීම අන් රටවල මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකාවේ ද ප‍්‍රධාන අරමුණක් බව ජනපති පොදුරද මඬුළු විධායක සභාව අමත... තිරසර අනාගතයක් උදාකර ගැනීම අන් රටවල මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකාවේ ද ප‍්‍රධාන අරමුණක් බව ජනපති පොදුරද මඬුළු විධායක සභාව අමතමින් පවසයි 2018-04-20 - තිරසර අනාගතයක් උදාකර ගැනීම අන් රටවල මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකාවේ ද ප‍්‍රධානතම අරමුණක් බව ජනාධිපති ගරු... වැඩි විස්තර ...
පොදුරද මඬුළු රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවට ජනපති එක්වෙයි. පොදුරද මඬුළු රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවට ජනපති එක්වෙයි. 2018-04-20 - පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය 25 වන රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාව බි‍්‍රතාන්‍යයේ දෙවැනි එළිසබෙත් මහ... වැඩි විස්තර ...
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල කඩොලාන සංරක්ෂණය පිළිබඳ නායකත්වය ශ‍්‍රී ලංකාවට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල කඩොලාන සංරක්ෂණය පිළිබඳ නායකත්වය ශ‍්‍රී ලංකාවට 2018-04-20 - පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සාමාජික රටවල කඩොලාන සංරක්ෂණය පිළිබඳ නායකත්වය ගන්නා රට ලෙස ශ‍්‍රී ලංකාව නම් කර... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.04.03 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.04.03 2018-04-04 - 2018.04.03 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.03.27 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.03.27 2018-03-28 - 2018.03.27 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුනු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.03.06 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.03.06 2018-03-07 - 2018.03.06 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.27 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.27 2018-02-28 - 2018.02.27 වැනි දින පවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ. වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1
lae2018

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/