1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිලිබද කොමිෂන් සභාව
film corporation
PRINTING CORPORATION
Department of Government Information
Sri Lanka Press Council
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
The Right to Information Commission
Sri Lanka Broadcasting Corporation
LankaPuvath
Selacine Television Institute
Sri Lanka Foundation
Department of Posts

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter