නවතම පුවත්

ඉතාලි සහ ජෝර්ජියා නිල සංචාර සාර්ථකව නිම කළ ජනපති යළි දිවයිනට ඉතාලි සහ ජෝර්ජියා නිල සංචාර සාර්ථකව නිම කළ ජනපති යළි දිවයිනට 2018-07-20 - රෝමයේ පැවති ලෝක වනාන්තර සතිය සැමරුම් සමුළුවට හා ලෝක වන සංරක්ෂණ කමිටුවේ 24 වන සැසිවාරයට මෙන්ම... වැඩි විස්තර ...
ඉතාලි සහ ජෝර්ජියා නිල සංචාර සාර්ථකව නිම කළ ජනපති යළි දිවයිනට ඉතාලි සහ ජෝර්ජියා නිල සංචාර සාර්ථකව නිම කළ ජනපති යළි දිවයිනට 2018-07-20 - රෝමයේ පැවති ලෝක වනාන්තර සතිය සැමරුම් සමුළුවට හා ලෝක වන සංරක්ෂණ කමිටුවේ 24 වන සැසිවාරයට මෙන්ම... වැඩි විස්තර ...
රජයේ උපාය මාර්ගික අපනයන සැලැස්ම එළිදකී රජයේ උපාය මාර්ගික අපනයන සැලැස්ම එළිදකී 2018-07-20 - රජයට ඉහළ අපනයනයක් ළඟා කර ගැනීම, ප්‍රාදේශීය සහයෝගිතාව වර්ධනය සහ රැකියා නිර්මාණය කිරීම යන අරමුණු... වැඩි විස්තර ...
විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්ව නායක හමුවේදී ජනපතිට ඉහළ පිළිගැනීමක් විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්ව නායක හමුවේදී ජනපතිට ඉහළ පිළිගැනීමක් 2018-07-19 - විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්ව (OGP) නායක හමුව ඊයේ (18) ජෝර්ජියාවේ ටිබිලිසි සම්මන්ත්‍රණ සහ සමුථ... වැඩි විස්තර ...
ශී‍්‍ර ලංකා – ජෝර්ජියා මිත‍්‍ර සබඳතා තර කර ගැනීම පිළිබඳ දෙරටේ නායකයන්ගේ අවධානය ශී‍්‍ර ලංකා – ජෝර්ජියා මිත‍්‍ර සබඳතා තර කර ගැනීම පිළිබඳ දෙරටේ නායකයන්ගේ අවධානය 2018-07-19 - ශ‍්‍රී ලංකාව සහ ජෝර්ජියාව අතර පවතින මිත‍්‍ර සබඳතා වැඩිදියුණු කර ගැනීම පිළිබඳ දෙරටේ රාජ්‍ය... වැඩි විස්තර ...

0710 media awards sinhala

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.10 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.10 2018-07-11 - අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.10 වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.03 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.03 2018-07-04 - 2018.07.03 දින පවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ. වැඩි විස්තර ...
2018-06-19 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018-06-19 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018-06-20 - 'සුරක්ෂිතලත් ගනුදෙනු' පනත් කෙටුම්පත - කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට සිය ව්‍යාපාර දියුණු... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.06.12 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.06.12 2018-06-13 - 2018.06.12 දින පවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2018.06.05 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2018.06.05 2018-06-06 - 2018.06.05 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

0710 madyaaruna sinhala
0710 asidisi sinhala
0710 sahanaselasima
annualreport2017
budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/