නවතම පුවත්

මාළඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සිසුන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට…. මාළඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සිසුන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට…. 2018-02-22 - මාළඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සිසුන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා... වැඩි විස්තර ...
නව ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ ලබන සතියේදී නව ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ ලබන සතියේදී   2018-02-21 - රටට අවශ්‍ය කඩිනම් ආර්ථික කළමනාකරණ වෙනස්කම් සහිත නව වැඩපිළිවෙළ ජාතික ආර්ථික සභාව හරහා ලබන සතියේදී... වැඩි විස්තර ...
ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු ආසියානු ප්‍රසම්පාදන නවෝත්පාදන සම්මානය ලැබේ ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු ආසියානු ප්‍රසම්පාදන නවෝත්පාදන සම්මානය ලැබේ 2018-02-21 - පස්වන දකුණු ආසියානු කලාපීය ප්‍රසම්පාදන සම්මන්ත්‍රණය 2018 පෙබරවාරි 5 - 8 දක්වා "රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදනය... වැඩි විස්තර ...
“සංහිඳියා නාලිකාවේ“ විකාශන කටයුතු ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ “සංහිඳියා නාලිකාවේ“ විකාශන කටයුතු ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ 2018-02-21 - ශී‍්‍ර ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවේ නව දෙමළ නාලිකාව වන “සංහිඳියා නාලිකාවේ“ විකාශ සමාරම්භක උත්සවය... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.20 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.20 2018-02-22 - 2018.02.20 වැනි දින පැවති අමත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.14 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.14 2018-02-15 - 2018.02.14 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018-01-30 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018-01-30 2018-02-01 - 2018-01-30 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.01.16 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.01.16 2018-01-17 - 2018.01.16 පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1
lae2018

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/