නවතම පුවත්

ස්වාධීන රූපවාහිනියට පත් වූ ප්‍රථම සභාපතිනිය...! ස්වාධීන රූපවාහිනියට පත් වූ ප්‍රථම සභාපතිනිය...! 2018-05-17 - මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (සැලසුම් හා සංවර්ධන) ජේ.එම්. තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය... වැඩි විස්තර ...
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නව ජාතික විදුලිබල පද්ධති පාලන මධ්‍යස්ථානය ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නව ජාතික විදුලිබල පද්ධති පාලන මධ්‍යස්ථානය ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ 2018-05-17 - දිවයින පුරා ඇති සියලුම විදුලි බලාගාර සහ විදුලි උප පොළවල ඇති දත්ත පාලනය කළ හැකි ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර... වැඩි විස්තර ...
රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන නව ප්‍රධානීන්ට ඇමති මංගල සමරවීර අතින් පත්වීම් ප්‍රදානය කෙරේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන නව ප්‍රධානීන්ට ඇමති මංගල සමරවීර අතින් පත්වීම් ප්‍රදානය කෙරේ 2018-05-16 - රජයේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සඳහා නව පත්වීම් ප්‍රදානය මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල... වැඩි විස්තර ...
රජයේ ඒකාබද්ධ ආර්ථික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ මැති ඇමතිවරුන්ට විශේෂ වැඩමුළුවක් – ජනපතිගෙන් ජාතික ආර්ථික සභාවට රජයේ ඒකාබද්ධ ආර්ථික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ මැති ඇමතිවරුන්ට විශේෂ වැඩමුළුවක් – ජනපතිගෙන් ජාතික ආර්ථික සභාවට උපදෙස් 2018-05-16 - රජයේ ඒකාබද්ධ ආර්ථික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලු අමාත්‍යවරුන්ගේ, මන්තී‍්‍රවරුන්ගේ... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.16 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.16 2018-05-16 -  2018.05.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ. කොළඹ... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.09 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.09 2018-05-10 - 2018.05.09 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...
2018 – 04 – 24 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ 2018 – 04 – 24 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ 2018-04-25 - 2018 – 04 – 24 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ 01. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමා... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.04.03 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.04.03 2018-04-04 - 2018.04.03 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1
lae2018

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/