නවතම පුවත්

ජනපති හිරෝෂිමා නගරයේ සංචාරයක ජනපති හිරෝෂිමා නගරයේ සංචාරයක 2018-03-16 - ජපානයේ රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා දෙවන ලෝක යුධ සමයේ පරමාණු බෝම්බ... වැඩි විස්තර ...
ජපාන – ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවය අද ශක්තිමත් මිත්‍රශීලී සහ විශ්වාසනීය සබැඳියාවක් බවට පත්ව තිබෙන බව ජපාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා... ජපාන – ශ්‍රී   ලංකා සබඳතාවය අද ශක්තිමත් මිත්‍රශීලී සහ විශ්වාසනීය සබැඳියාවක් බවට පත්ව තිබෙන බව ජපාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි. 2018-03-15 - සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සමුළුවේදී ශක්තිමත් වූ ජපාන – ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්වය ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල... වැඩි විස්තර ...
ජපානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානවල නායක හිමිවරු සහ මුස්ලිම් ආගමික නායකයෝ ජනපති හමුවෙති ජපානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානවල නායක හිමිවරු සහ මුස්ලිම් ආගමික නායකයෝ ජනපති හමුවෙති 2018-03-14 - ජපානයේ රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ ජපානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා... වැඩි විස්තර ...
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ගෙන් අදහස් විමසීම තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ගෙන් අදහස් විමසීම 2018-03-13 - “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම සඳහා මහජනතාව වෙත ප්‍රවේශ වීමේ වැඩසටහන් සැකසීම... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.03.06 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.03.06 2018-03-07 - 2018.03.06 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.27 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.27 2018-02-28 - 2018.02.27 වැනි දින පවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ. වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.20 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.20 2018-02-22 - 2018.02.20 වැනි දින පැවති අමත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.14 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.02.14 2018-02-15 - 2018.02.14 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1
lae2018

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/