ශ්‍රී ලංකා පදනම
100, ශ්‍රී ලංකා පදනම මාවත, කොළඔ 07
දුරකතන අංක : 0112 695 249 / 0112 691 814 
වෙබ් : www.slf.com

                                   telecinema park
  OFFICE FAX

සභාපති
සී. දිල්හාරා අමරසේකර (Attorney at Law)

 2699482  2698377