ශ්‍රී ලංකා පදනම
100, ශ්‍රී ලංකා පදනම මාවත, කොළඔ 07
දුරකතන අංක : 0112 695 249 / 0112 691 814 
වෙබ් : www.slf.com

                                   telecinema park
  OFFICE FAX

සභාපති
සමන් අතාවුදහෙට්ටි මහතා

 2699482  2698377

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
මහාචාර්ය ආර්.රම්. විජේරත්න මහතා

2698378  

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
රුවන් ප්‍රේමවීර මහතා

2684508