ප‍්‍රධාන අරමුණ   

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ඉටුකිරීම උදෙසා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රියාවලියට දායකවීම තුළින් විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට සහායවීම.

 

   ප‍්‍රධාන කාර්යභාරය   

 අභ්‍යන්තර සහ බාහිර පාර්ශවයන් තෘප්තිමත් කරමින් ඵලදායී රාජ්‍ය සේවාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට සහය වීම.

 

  අනෙකුත් කාර්යයන්    

 • අමාත්‍යාංශයෙහි අභ්‍යන්තර කාර්ය මණ්ඩලයේ සහ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු  පවත්වාගෙනයාම,  අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවලට සේවා මාරුවීම් ලැබ පැමිණෙන ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා  නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික  ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම, කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම්, ණයපහසුකම් ලබා දීම, අග‍්‍රහාර  රක්ෂණ ලබා දීම හා නිවාඩු ලේඛන    පත්වාගෙන යාම
 •  අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්කිරීම
 •  අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල නඩු සඳහා අවශ්‍යනීතිමය ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම
 •  මුදල් රෙගුලාසි 630 ට අනුව රාජ්‍ය මුද්‍රණ කමිටුව ක‍්‍රියාත්මක කිරීම
 •  අමාත්‍ය මණ්ඩල පත‍්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීම
 •  පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීම සහ අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කාරක සභා රැස්වීමේ කටයුතු ඉටුකිරීම
 •  අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල පරිපාලනය කටයුතු හා කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා මඟපෙන්වීම
 •  විගණන කමිටුව සහ කළමනාකරණ කමිටුව ක‍්‍රියාත්මක කිරීම
 •  අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල පරිපාලනය කටයුතු හා කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා මඟ පෙන්වීම
 •  විනය පරීක්ෂණ සහ මූලික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
 •  පුහුණු සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සහ පැවැත්වීම
 •  ඵලදායිතා සහ තත්ත්ව වර්ධන වැඩසටහන් කළමනාකරණය කිරීම
 •  කාර්ය මණ්ඩලයේ සානුකම්පිත අවශ්‍යතා පිළිබඳව කටයුතු කිරීම
 •  අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවර වත්කම් නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියා කිරීම
 •  අමාත්‍යාංශයේ නඩත්තු, විදුලි, ජල, දුරකථන බිල්පත්, ප‍්‍රවාහන සහ තැන්පත් කටයුතු ඉටුකිරීම
 •  අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල දේශීය හා විදේශීය සංචාර, ශිෂ්‍යත්ව සහ පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ කටයුතු  කිරීම
 •  මානව හිමිකම් කොමිසමේ කටයුතු
 •  මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවේ කටයුතු
 •  අමාත්‍යාංශයේ හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල විදේශ නිවාඩු ඉල්ලූම් පත‍්‍ර පිළිබඳ කටයුතු කිරීම
 •  අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ සියලූම ආයතනවල කටයුතු අධික්ෂණය

 

   විශේෂ වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති/ වැඩමුළු   

 • කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම

 

   ආකෘති /පනත්/ රෙගුලාසි     

මුදල් රෙගුලාසි
       උදා: මු. රෙ 630

ආයතන සංග‍්‍රහය

පනත්
      උදා: ශ‍්‍රි ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාපනත
             ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්දුලි සංස්ථා පනත
             රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථා පනත
             සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්ති පත‍්‍ර සමාගම් පනත

චක‍්‍රලේඛ
      උදා: රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛ
             කළමනාකරණ සේවා චක‍්‍රලේඛ
             අභ්‍යන්තර චක‍්‍රලේඛ
             භාණ්ඩාගාර චක‍්‍රලේඛ

වෙනත් මග පෙන්වීම්
      උදා: යහපාලනය
             රජයේ ටෙන්ඩර් පරිපාටිය සහ ප‍්‍රසම්පාදනය

 

   ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)   

_MG_0236.jpg

රමණි ගුණවර්ධන මිය
        තනතුර : අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)
        දුරකථන : 011-2513398
        ෆැක්ස් : 011-2512346

        ඊමේල් : adsecadmin@media.gov.lk

       

 IMG_0083.jpg

 එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය
        තනතුර : ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
        දුරකථන : 011-2514631
        ෆැක්ස් : 011-2513462
        ඊමේල් : sasadmin@media.gov.lk

Assistant Secretary (Admin).jpg

 එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා
         තනතුර : සහකාර ලේකම් (පාලන)
         දුරකථන : 011-2512524
         ෆැක්ස් : 011-2513470

        ඊමේල් : asadmin@media.gov.lk

ඒ ඒ ප ක අමරසහ මය   ඒ. ඒ. පී. කේ. අමරසිංහ මිය

         තනතුර : පරිවර්තක 
         දුරකථන : 011-2514631
         ෆැක්ස් : 011-2513462
         ඊමේල් : translator@media.gov.lk

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්