පාලන අංශය

ප‍්‍රධාන අරමුණ

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ඉටුකිරීම උදෙසා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රියාවලියට දායකවීම තුළින් විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට සහායවීම.

ප‍්‍රධාන කාර්යභාරය
අනෙකුත් කාර්යයන්
විශේෂ වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘති / වැඩමුළු
ආකෘති / පනත් / රෙගුලාසි

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

රමණි ගුණවර්ධන මිය

රමණි ගුණවර්ධන මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය

එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2514 631

011-2513 462

sasadmin@media.gov.lk

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2512 524

011-2513 470

asadmin@media.gov.lk

ඒ. ඒ. පී. කේ. අමරසිංහ මිය

ඒ. ඒ. පී. කේ. අමරසිංහ මිය

පරිවර්තක

011-2514 631

011-2513 462

translator@media.gov.lk

Please publish modules in offcanvas position.