පාලන අංශය

ප‍්‍රධාන අරමුණ

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර ඉටුකිරීම උදෙසා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රියාවලියට දායකවීම තුළින් විශිෂ්ඨ කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට සහායවීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

රියාසා එම් නෞෆල් මිය

රියාසා එම් නෞෆල් මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2514 631

011-2513 462

sasadmin@media.gov.lk

එස් ඩී එන් එස් ජයසේන මිය

එස් ඩී එන් එස් ජයසේන මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන II)

011-2512 052

011-515 700

ටී.වී. ධනසිංහම් මිය

ටී.වී. ධනසිංහම් මිය

සහකාර ලේකම්

011-2512 524

011-251 3462

asadmin@media.gov.lk

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මිය

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මිය

නීති නිලධාරී

011-251 3468

011-251 3468

legaloff@media.gov.lk

එස්. ඩී. ද සිල්වා මිය

එස්. ඩී. ද සිල්වා මිය

පරිපාලන නිලධාරී

011-251 3462

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

පරිවර්තක - ශ්‍රේණිය 1

011-2512 052

trans.en.sin.2019@gmail.com

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter