ප්‍රධාන අරමුණු    

01. ජාතික වැඩසටහන් සහ අමාත්‍යාංශය අනුබද්ධ ආයතනයන්හි කාර්යභාරය පිලිබඳ ප්‍රචාරණ කාර්යයන් සිදු කිරීම සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 

02. ජනමාධ්‍යවේදීන් වෘත්තීය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම

 

  ප්‍රධාන කාර්යයන්  

01. ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
02. ජනමාධ්‍යවේදීන්ට මාධ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ණය පහසුකම් සැලසීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම
03. විවිධ අමාත්‍යංශ රාජ්‍ය ආයතන හා ආගමික සංවිධාන මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය සාකච්ඡා හා ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීම
04. මාධ්‍යවේදී පුහුණු වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම
05. මුද්‍රිත හා විද්‍යූත් මාධ්‍ය වෙත මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කිරීම
06. ජාතික අමාත්‍යංශ සහ අනුබද්ධ ආයතනයන් මඟින් ක්‍රියාත්මක විශේෂ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා සංවිධානය හා ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
07. අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවිය භාෂාත්‍රයෙන් යාවත්කාලින කර පවත්වාගෙන යාම.
08. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතනවල ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
09. මුද්‍රිත මාධ්‍යවල දෛනිකව පළවන වැදගත් පුවත් ඇතුළත් විමර්ශන විමර්ශන වාර්තා සැකසීම
10. ආර්ථික, දේශපාලන, සමාජීය සහ කාලීන තත්ත්වයන් පිලිබඳ වැදගත් ප්‍රවෘත්ති වාර්තා පුවත්පත්වලින් තෝරා සංරක්ෂණය කිරීම
11. ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා සුහදහමු සංවිධානය කිරීම

 

විශේෂ වැඩසටහන්

01. ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය තත්වය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
02. ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය පහසු කරවීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක මුල්‍යාධාර සැපයීමේ වැඩසටහන
03. ප්‍රශස්ත ජනමාධ්‍ය කලාවක් උදෙසා ජනමාධ්‍යවේදී පුහුණු වැඩමුළු

 

 

   ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථන අංක)     

 dsc 2582

  කේ පී ජයන්ත මහතා
        තනතුර   :අධ්‍යක්ෂ(මාධ්‍ය)
        දුරකථන  : 011-2513 469
        ෆැක්ස්    : 011-2513 469
        මොබයිල් : 0773 996 320
        ඊමේල් : dirmedia@media.gov.lk

 

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්