ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිලිබද කොමිෂන් සභාව
ලිපිනය : කාමර අංක 203/204 දෙවන පරිශ්‍රය,
බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07
දුරකතන අංක : 0112691007

 
  E-mail

සභාපති
විනිසුරු උපාලි අබේරත්න (විශ්‍රාමික)

.

කොමසාරිස්
විනිසුරු රෝහිණි වල්ගම (විශ්‍රාමික)

.

කොමසාරිස්
නීතිඥ කිෂාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන

.

කොමසාරිස්
නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි

.

කොමසාරිස්
‌ඒ. මොහොමඩ් නහියා

.