අප ගැන

දැක්ම

“හොඳින් දැනුම්වත් වූ, බහුමතික සහ සක්‍රිය සමාජයක්”

මෙහෙවර

“ජනහිතකාමිවුත්, සංවර්ධන නම්‍යවූත්, නිදහස් සහ වගකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකේය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සැකසීම, පහසුකම් සැලසීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා පසු විපරම.”

re-card-copy.jpg

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා

ශී‍්‍ර ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
(කැබිනට් නොවන)

s-samaraweera.jpg

සුනිල් සමරවීර මහතා

ලේකම්
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය