රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව           
ලිපිනය :නො.163,කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: infodept@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්                  
මොහාන් සමරනායක මහතා

2514055

2513055

2514055

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
කේ.වී. අතුල කෝන්ගහගේ මහතා

2514093 2514093
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
එම්.වී. ජයතිස්ස මහතා
   

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය හැදුනුම්පත්)
සුමිත් මායාදුන්න මහතා

2513953

2513757 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
සංදීප පෙරේරා මහතා

2514266