සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 0112774424
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.itnfm.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි
නලීන් කුමාර නිශ්ශංක මයා

2773286 2797676

සාමාන්‍යාධිකාරී 
ඩබ්.පී.ඒ.එම්. විජේසිංහ මයා

2774595 2444595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි මයා

2073088 2796555

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පරිපාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
ටී.කේ.ගුණසේකර මයා

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)
එච්. සරත් කුමාර පෙරේරා මයා

2775492

2796701

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
ආනන්ද කුලරත්න මහතා

2775492 2774592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ලක්හඬ)

5557882  

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
සුධර්මන් රදලියගොඩ මයා

2073088 2796555

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි)
රවී සිරිවර්ධන මයා

2699075