අප ගැන

දැක්ම

“හොඳින් දැනුම්වත් වූ, බහුමතික සහ සක්‍රිය සමාජයක්”

මෙහෙවර

“ජනහිතකාමිවුත්, සංවර්ධන නම්‍යවූත්, නිදහස් සහ වගකීම් සහිත ශ්‍රී ලාංකේය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සැකසීම, පහසුකම් සැලසීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා පසු විපරම.”

img-20221019-wa0022.jpg

ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

අමාත්‍ය
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

mr.-shantha.jpg

ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

mr-anusha.jpg

අනුෂ පැල්පිට මහතා

ලේකම්
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter