අප ගැන

දැක්ම

“හොඳින් දැනුම්වත් වූ, බහුමතික සහ සක්‍රිය සමාජයක්”

මෙහෙවර

“ජනහිතකාමිවුත්, සංවර්ධන නම්‍යවූත්, නිදහස් සහ වගකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකේය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සැකසීම, පහසුකම් සැලසීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා පසු විපරම.”

keheliya2.jpg

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

අමාත්‍ය
ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

state-minister-viyalendran.jpg

සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය
තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter