අප ගැන

දැක්ම

“හොඳින් දැනුම්වත් වූ, බහුමතික සහ සක්‍රිය සමාජයක්”

මෙහෙවර

“ජනහිතකාමිවුත්, සංවර්ධන නම්‍යවූත්, නිදහස් සහ වගකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකේය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සැකසීම, පහසුකම් සැලසීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා පසු විපරම.”

image_a5a434b75f.jpg

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

අමාත්‍ය
තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

lakshman.jpg

ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය
තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

chularathna.jpg

ඩබ්ලිව්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා මහතා

ලේකම්
තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

sunanda.png

මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතා

රාජ්‍ය ලේකම්
තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය