මූලික අරමුණ   

කාර්යක්ෂම මූල්‍ය කළමනාකරණයක් තුලින් උපරිම ඵලදායිතාවයක් සහතික කරමින් අමාත්‍යාංශයේ ඉලක්ක සහ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය උපරිම සහයෝගය ලබා දීම

 

   ප‍්‍රධාන කාර්යභාරය   

වාර්ෂික අයවැය ප‍්‍රතිපාදන යොදාගනිමින් ඵලදායී මූල්‍ය පාලනයක් සහ වත්කම් කළමනාකරණයක් පවත්වා ගෙන යාම

 

   අනෙකුත් කාර්යයන්   

• වාර්ෂික ආදායම් වියදම් පුරෝකථනය තුළින් කාර්යක්ෂම අයවැය පාලනය
• අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ පුද්ගලික පඩිනඩි සකස් කිරීම , ගෙවීම් කිරීම හා අනෙකුත් සියළුම ගෙවීම් සිදු කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම
• රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ වලට අනුකූලව භාණ්ඩ, වැඩ හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය
• තොග පාලනය හා ගබඩාකරණය
• අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල මූල්‍ය කළමනාකාරීත්වය විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම සඳහා මඟපෙන්වීම
• අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන වල භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය විශ්ලේෂණය තුළින් එම ආයතන කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී මූල්‍ය පාලනයක් කරා මෙහෙයවීම
• පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාව/පොදුව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන අතර අන්තර් සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කිරීම
• ඉහත කාරක සභාවල තීරණ විශ්ලේෂණයට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට මඟපෙන්වමින් එම ආයතන වල කාර්යක්ෂම මූල්‍ය කළමනාකාරීත්වයකට දායකවීම
• වාර්ෂික ගිණුම් පිළියෙළ කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම

 

   ආකෘති පත‍්‍ර/ පනත් / රෙගුලාසි   

මුදල් රෙගුලාසි

       උදා:මු.රෙ 630
ආයතන සංග‍්‍රහය

පනත්

       උදා:ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත 
            ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථා පනත
            ශ‍්‍රි ලංකා රාජ්‍ය මුද‍්‍රණ නීතිගත සංස්ථා පනත
            සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්ති පත‍්‍ර සමාගම් පනත
 චක‍්‍රලේඛ
         උදා:රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛ
              කළමනාකරණ සේවා චක‍්‍රලේඛ
              අභ්‍යන්තර චක‍්‍රලේඛ
              භාණ්ඩාගාර චක‍්‍රලේඛ

 වෙනත් මග පෙන්වීම්

          උදා: යහපාලනය
                ටෙන්ඩර් පටිපාටිය හා ප‍්‍රසම්පාදනය

 

   ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර, දුරකථනඅංක)   


 Nawarathna sir.jpg

 

  එන්.එම්.ඩී.නවරත්න මහතා

    තනතුර : ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී

    දුරකථන : 011-2513 464
    ෆැක්ස්   : 011-2513 437
    ඊමේල්   : ca@media.gov.lk

    navaratnenmd@gmail.com

acc.jpg

  බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

   තනතුර   : ගණකාධිකාරී

    දුරකථන : 011-2513 464
    ෆැක්ස්   : 011-2513 437
    ඊමේල්   : acc@media.gov.lk

{jathumbnailoff}

 

නවතම පුවත්