අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

ප්‍රධාන කාර්යභාරය
  • කළමනාකාරිත්වයේ කටයුතුවලට සහාය වීම හා අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි අනවශ්‍ය මූල්‍යමය පාඩු සහ අගෞරවයන් ඇතිවීම වැළැක්වීම.

ප‍්‍රධාන ධූරාවලිය (තනතුර දුරකථන අංක)

ඒ.ජී. අනුලා විජේරත්න මිය

ඒ.ජී. අනුලා විජේරත්න මිය

ගණකාධිකාරී ( අභ්‍යන්තර විගණන)

011-2513 497

011-2513 497

.

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter