ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය
ලිපිනය: 163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05
දුරකතන අංක : 011 251 3498
ඊ මේල් : .
වෙබ්: www.mcnd.gov.lk
       government printing
      දුරකතන අංක         ෆැක්ස් අංක    

අධ්‍යක්ෂ
මිලින්ද රාජපක්ෂ මහතා

251 3498