සී/ස ලංකා පුවත් ආයතනය 
ලිපිනය: නො.166/3/1, හැව්ලොක් පෙදෙස, කොළඹ 05                          
දුරකතන අංක: 0112585927-9, 
ෆැක්ස් අංක: 0112585930
ඊමේල්: office@lankapuvath.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lankapuvath.lk

                        lankapuvath
  දුරකතන අංක ෆැක්ස්

සභාපති
නන්ද මුරුත්තෙට්ටුවේගම මහතා 

     2585921 2585930 

කළමනාකරු (පාලන)
දුල්මා කන්දරාමගේ මිය

2585921 2585930

සංස්කාරක (ඉන්ග්‍රීසි)
ඩීල්ශාන් ඒ. විජේසේකර මහතා

සංස්කාරක (සිංහල )
චානක අයි. ඩි. සිල්වා

2585927