ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව
ලිපිනය: 574, ටොරින්ටන් චතුරස‍්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112697491-95              
ඊමේල්: .,
වෙබ් ලිපිනය : www.slbc.lk

                         broadcasting corporation
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
හඩ්සන් සමරසිංහ මයා

2696417

2695488

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
එන්.ඒ.අයි.නලින් කුමාර නිශ්ශංක මහතා

2697499

2697150

අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත්)
එම්.එච්.ඒ.එම්. පද්මසිරි මයා

 2696452  2689427

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ප්‍රවෘත්ති)
සුජීව සම්පත් මහතා

   

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්)
මයුරි අබේසිංහ මහත්මිය

2689429  2692676

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (අලෙවි) 

2694062