ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
ලිපිනය : 155/15, කාසල් වීදිය, කොළඹ 08.                
දුරකතන අංක : 0112693271
ෆැක්ස් අංක : 0112693271
ඊමේල් :  .
වෙබ් ලිපිනය : www.slpc.lk

                       srilanka press council
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
මහින්ද පතිරණ මයා

2693276 

 2693271

පුවත්පත් කොමසාරිස්
නිරෝෂන් තඹවිට මහතා

2693274 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්
සුරෝෂන ඉරංග මහතා

2693272 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්
දිල්හානි විජෙරත්න මිය

2693272 2693271

ගණකාධිකාරී
කුෂාන් දේවප්‍රිය මහතා

2693278 2693271