ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
ලිපිනය: නො.56/10, හෝටන් පෙදෙස, කොළඹ 07                 
දුරකතන අංක: 0112693271
ෆැක්ස් අංක: 0112693271

                       srilanka press council
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
කොග්ගල වෙල්ලාල බන්දුල මහතා

2693276

2693271

පුවත්පත් කොමසාරිස් (වැඩබලන)
නිරෝෂන් තඹවිට මහතා

2693272 2693271

ගණකාධිකාරී

2693278 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්

2693274 2693271