ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරින්

ලේකම්

සුනිල් සමරවීර මහතා

011-2513 467

011-2513 458

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය

011-2513 398

011-2512 346

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ජේ.ඩබ්.එස්. කිත්සිරි මහතා

011-2513 470

011-2513 470

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

011-2513 470

011-2514 351

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය

011-2514 631

011-2513 462

සහකාර ලේකම් (RTI)

එම්. පී. බණ්ඩාර මහතා

011-2512 524

011-2513 470

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය )

කේ.පී. ජයන්ත මහතා

011-2513 469

011-2513 469

සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන )

011-2513 451

011-2513 462

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් )

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මහත්මිය

011-2513 466

011-2513 466

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

ආර්. මනම්පේරි මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

011-2513 442

011-2513 442

නීතී නිලධාරී

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මහත්මිය

011-2513 468

011-2513 468

භාෂා පරිවර්තක - ශ්‍රේණිය 1

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

011-2512 052

පරිපාලන නිලධාරී

අයි.ඩී. විතාරණ මිය