ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරින්

ලේකම්

අනුෂ පැල්පිට

011-2513 467

011-2513 458

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

ඊ.එම්.එස්.බී. ජයසුන්දර

011-2513 398

011-2512 346

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

එන්.ඒ.කේ.එල්. විජේනායක

011-2513 943

011-2512 343

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිළධාරී

011-251 3437

011-251 3464

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දුනිල් හෙයියන්තුඩුව

011-251 3437

011-251 3464

.

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ආර්.එම්.ජයන්ත රස්නායක

011-251 3735

011-251 3497

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I)

රියාසා එම් නෞෆල්

011-2514 631

011-2513 462

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන II)

011-2512 052

011-515 700

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි

011-2513 470

011-2514 351

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ඩබ්.පී. සෙව්වන්දි

011-2513 470

011-2513 470

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය )

කේ.පී. ජයන්ත

011-2513 469

011-2513 469

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2513 466

011-2513 466

සහකාර ලේකම් (පාලන)

එම්. පී. බණ්ඩාර

011-251 2524

011-251 3462

සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන )

011-2513 451

011-2513 462

ගණකාධිකාරී

කේ.ජී. විජිනි සේනා

011-251 3442 / දිගුව 151

011-251 3442

.

නීතී නිලධාරී

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න

011-2513 468

011-2513 468

පරිපාලන නිලධාරී

011-238 004

011-251 3462

භාෂා පරිවර්තක - ශ්‍රේණිය 1

පී. ඩී. දියමන්ති

011-2512 052

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter