ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරින්

ලේකම්

ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා

011-2513 467

011-2513 458

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය

011-2513 398

011-2512 346

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම් )

ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය

011-2513 943

011-2512 343

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

පී.ඒ. තිලකරත්න මහතා

011-2513 464

011-2513 437

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

එන්.ඩබ්.ඩයස් මිය

011-2514 631

011-2513 462

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ජේ.ඩබ්.එස්. කිත්සිරි මහතා

011-2513 470

011-2513 470

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

011-2513 470

011-2514 351

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය )

කේ.පී. ජයන්ත මහතා

011-2513 469

011-2513 469

ගණකාධිකාරී

බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

011-2513 442

011-2513 442

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් )

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මහත්මිය

011-2513 466

011-2513 466

සහකාර ලේකම් (පාලන )

එම්. පී. බණ්ඩාර මහතා

011-2512 524

011-2513 470

සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන )

ටී. ඒ. එස්. එස්. කරුණාරත්න මෙය

011-2513 451

011-2513 462

නීතී නිලධාරී

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මහත්මිය

011-2513 468

011-2513 468

භාෂා පරිවර්තක

ඒ.ඒ.පී.කේ. අමරසිංහ මහත්මිය

011-2512 052

Please publish modules in offcanvas position.