ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරින්

ලේකම්

ජගත් පී. විජේවීර මහතා

011-2513 467

011-2513 458

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

011-2513 398

011-2512 346

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

එච්. හේවගේ මහතා

011-2513 943

011-2512 343

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

එස්.ඒ.එන්.ආර්. සුබසිංහ මහතා

011-251 3437

011-251 3464

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ආර්. මනම්පේරි මහත්මිය

011-2513 470

011-2513 470

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I)

රියාසා එම් නෞෆල් මිය

011-2514 631

011-2513 462

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන II)

එස් ඩී එන් එස් ජයසේන මිය

011-2512 052

011-515 700

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ඩබ්.ඒ.පී. වෙල්ලප්පුලි මිය

011-2513 470

011-2514 351

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ඩබ්.පී. සෙව්වන්දි මිය

011-2513 470

011-2513 470

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය )

කේ.පී. ජයන්ත මහතා

011-2513 469

011-2513 469

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මහත්මිය

011-2513 466

011-2513 466

සහකාර ලේකම් (පාලන)

ටී.වී. ධනසිංහම් මිය

011-251 2524

011-251 3462

සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන )

011-2513 451

011-2513 462

ගණකාධිකාරී

බී.ආර්. රණසිංහ මෙය

011-2513 442

011-2513 442

නීතී නිලධාරී

ඩී.පී.යූ. වේලාරත්න මහත්මිය

011-2513 468

011-2513 468

පරිපාලන නිලධාරී

එම් ඩී ද සොයිසා මිය

011-238 004

011-251 3462

භාෂා පරිවර්තක - ශ්‍රේණිය 1

පී. ඩී. දියමන්ති මිය

011-2512 052

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter