තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය: 310, ඩී. ආර්. විජෙවර්දන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංක : 011 232 8301-3
ෆැක්ස් : 011 244 0555
ඊ මේල් : info@slpost.lk
වෙබ්: www.slpost.gov.lk

  salacine
OFFICE FAX

තැපැල්පති
රංජිත් ආරියරත්න මහතා

232 5111 244 0555

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)
ඩී.ඒ.රාජිත.කේ. රණසිංහ මහතා

232 5112 232 1141

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (පාලන)
කේ.ඒ.එන්.පී කඳනාරච්චි මහතා

242 1001 245 2411 

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සංවර්ධන)
තුසිත හුලංගමුව මහතා

232 8270 232 1141

ශ්‍රී ලංකා පදනම
ශ්‍රී ලංකා පදනම මාවත, 100 නිදහස් චතුරශ‍්‍රය, කොළඔ 00700
දුරකතන අංක : 0112 695 249 / 0112 691 814 
වෙබ් : www.slf.com

                                   telecinema park
  OFFICE FAX

සභාපති
චම්පිකා දිල්හාරා අමරසේකර (Attorney at Law)

   

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව           
ලිපිනය :නො.163,කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: infodept@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
නාලක කළුවැව මයා

2514055

2513055

2514055

අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 
නිර්මලී කුමාරගේ මහත්මිය

2514093 2514093

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රචාරක/දෙසතිය/මාධ්‍ය හැදුනුම්පත්)
එම්.ජී.ජයතිස්ස මහතා

2513953

2513757 

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට අංශය) 
අශෝක ලාල් සිගේරා මහතා

2513633  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
චින්තන  පනාවල  මහතා

2514266  

 

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය : නො.118,ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,කොළඹ 08        
දුරකතන අංක: 0112694733-6, ෆැක්ස් අංක: 0112698653
ඊමේල්: gp@documents.gov.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.documents.gov.lk

                     government printing
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති 
ගංගානී ලියනගේ මහත්මිය

2691460

2698653
2699064

නියෝජ්‍ය මුද්‍රණාලයාධිපති
එල්. ආර්. කේ. අමරසිංහ මහතා

2699064

 

නියෝජ්‍ය මුද්‍රණාලයාධිපති

2694898 2694898

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී
ඞී. වී.  ඩබ්. බෙත්මගේ  මහතා

2679862 2679862

{jathumbnailoff}

සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35, ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
දුරකතන අංක : 0112429429,0112421181
ෆැක්ස් අංක : 0112449069
ඊමේල් : webmanager@lakehouse.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති/ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ
පී. දයාරත්න මයා

2429651 2430985

සාමාන්‍යාධිකාරි (වැ.බ)
සුමිත් කොතලාවල

   

අධ්‍යක්ෂ (නීති / පරිපාලන)
රඛිත අබේගුණවර්ධන මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්)
කණිෂ්ක ජී විතාරණ මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
ජනක රණතුංග මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල)
ධර්මශ්‍රී කාරියවසම්

2429658 2430720

සාමාන්‍යාධිකාරී
අභය අමරදාස  මහතා

2429501 

2429500 

ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: dg@rupavahini.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක මයා

2580131

2580131

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
අජිත් නාරගල මයා

2587722 2580929

ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)
සංජීව විජේගුණවර්ධන මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
පාලිත ගාල්ලගේ මහතා

 

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන)

   

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (Production Services)
නිහාල් තිසේරා මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
ඩී.පී.සී.ඊ.පීරිස් මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
චන්දන ලෙව්පොත්දෙණිය මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)
අනුර ධර්මසේන මහතා

    

අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ සහ පුහුණු)
ටී.එම්.ජී.චන්ද්‍රෙස්කර මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)
එරින් විජේකෝන් මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (සමාන්‍ය වැඩසටහන්)
සුමේධ අතුලසිරි මයා

   

අධයක්ෂ (ක්‍රීඩා)
පාලිත සෙනරත් යාපා

   

අධ්‍යක්ෂ (සංගීත වැඩසටහන්)
අජිත් ජයවීර මහතා

   

අංශ ප‍්‍රධානී (වැඩසටහන් සහ නාට්‍ය)
ජනක සුරංජිත් මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (වැඩසටහන්)
පාලිත විජේසිංහ මහතා

   

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව
ලිපිනය: තැ.පෙ 574, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112697491-95              
ඊමේල්: slbc@sltnet.lk,
වෙබ් ලිපිනය : www.slbc.lk

                         broadcasting corporation
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ජගත් වික්‍රමසිංහ මයා

2696417

2695488

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
චන්ද්‍රපාල ලියනගේ මයා

2697499

2697150

අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත්)
එම්.එච්.ඒ.එම්. පද්මසිරි මයා

 2696452  2689427

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ප්‍රවෘත්ති)
සුජීව සම්පත් මහතා

   

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්)
මයුරි අබේසිංහ මහත්මිය

2689462   2692676

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (අලෙවි) 
පාලිත දිසානායක මහතා

2694062

 

සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 0112774424
ඊමේල්: itnch@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.itnfm.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
සුදත් රෝහණ මයා

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි
නලීන් කුමාර නිශ්ශංක මයා

2773286 2797676

සාමාන්‍යාධිකාරී 
ඩබ්.පී.ඒ.එම්. විජේසිංහ මයා

2774595 2444595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි මයා

2073088 2796555

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පරිපාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
ටී.කේ.ගුණසේකර මයා

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)
එච්. සරත් කුමාර පෙරේරා මයා

2775492

2796701

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
ආනන්ද කුලරත්න මහතා

2775492 2774592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ලක්හඬ)
අශෝක කරුණානායක මහතා

5557882  

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
සුධර්මන් රදලියගොඩ මයා

2073088 2796555

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි)
රවී සිරිවර්ධන මයා

2699075   

 

ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
ලිපිනය : 155/15, කාසල් වීදිය, කොළඹ 08.                
දුරකතන අංක : 0112693271
ෆැක්ස් අංක : 0112693271
ඊමේල් :  slpresscouncil@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය : www.slpc.lk

                       srilanka press council
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
මහින්ද පතිරණ මයා

 

 

පුවත්පත් කොමසාරිස්
නිරෝෂන් තඹවිට මහතා

2693274 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්
අයි.එච්. විජේසිංහ මහතා

2693272 2693271

ගණකාධිකාරී
කුෂාන් දේවප්‍රිය මහතා

2693278 2693271

සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ල,             
ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
දුරකතන අංක: 0114061587
ෆැක්ස් අංක: 0112058229
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

වැඩබලන සභාපති

4061587 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
මංජුල හේරත් මහතා

4061587 2058229

කලා අධ්‍යක්ෂ
රන්ජන් ඒකනායක මයා

4061586  

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
සුසන්ත ලොකුකැටගොඩ මයා

4061587 2058229

 

සී/ස ලංකා පුවත් ආයතනය 
ලිපිනය: නො.166/3/1, හැව්ලොක් පෙදෙස, කොළඹ 05                          
දුරකතන අංක: 0112585927-9, 
ෆැක්ස් අංක: 0112585930
ඊමේල්: office@lankapuvath.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lankapuvath.lk

                        lankapuvath
  දුරකතන අංක ෆැක්ස්

 

   

   


   

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter