තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය: 310, ඩී. ආර්. විජෙවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංක : 011 232 8301-3
ෆැක්ස් : 011 244 0555
ඊ මේල් : .
වෙබ්: www.slpost.gov.lk

  salacine
OFFICE FAX

තැපැල්පති
එස්.ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

232 5111 244 0555

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)
ඩී.ඒ.රාජිත.කේ. රණසිංහ මහතා

232 5112 232 1141

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (පාලන)
කේ.ඒ.එන්.පී කඳනාරච්චි මහතා

242 1001 245 2411 

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සංවර්ධන)
තුසිත හුලංගමුව මහතා

232 8270 232 1141

ශ්‍රී ලංකා පදනම
100, ශ්‍රී ලංකා පදනම මාවත, කොළඔ 07
දුරකතන අංක : 0112 695 249 / 0112 691 814 
වෙබ් : www.slf.com

                                   telecinema park
  OFFICE FAX

සභාපති
සී. දිල්හාරා අමරසේකර (Attorney at Law)

 2699482  2698377

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව           
ලිපිනය :නො.163, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk                                 
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දිනිත් කරුණාරත්න මහතා

251 2040
251 3638

251 4753

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
යු. පී. එල්. ඩී. පතිරණ මහත්මිය

251 3953 251 4753

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරි
එච්. ඒ. යු. ජයලත් මහතා

251 2332 251 4286

අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු)
එම්.ජී. ජයතිස්ස මහතා

251 2528 251 4753

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
එම්.පී. කසුන් ප්‍රමෝදිත්

2514093 2514092

අධ්‍යක්ෂ (රාජ්‍ය චිත‍්‍රපට අංශය)
අශෝක ලාල් සිගේරා මහතා

251 3633

251 4753 

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය : නො.118,ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,කොළඹ 08        
දුරකතන අංක: 0112694733-6, ෆැක්ස් අංක: 0112698653
ඊමේල්: . 
වෙබ් ලිපිනය : www.documents.gov.lk

                     government printing
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති 
ගංගානී ලියනගේ මහත්මිය

2691460

2698653
2699064

නියෝජ්‍ය මුද්‍රණාලයාධිපති
එල්. ආර්. කේ. අමරසිංහ මහතා

2699064

 

නියෝජ්‍ය මුද්‍රණාලයාධිපති

2694898 2694898

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී
ඞී. වී.  ඩබ්. බෙත්මගේ  මහතා

2679862 2679862

සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35, ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
දුරකතන අංක : 0112429429,0112421181
ෆැක්ස් අංක : 0112449069
ඊමේල් : .
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
අනුෂ පැල්පිට මහතා

2429652 2430985

කර්තෘ මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂ
සිසිර පරණතන්ත්‍රි මහතා

   

සාමාන්‍යාධිකාරි (වැ.බ)
සුමිත් කොතලාවල

   

අධ්‍යක්ෂ (නීති / පරිපාලන)
රඛිත අබේගුණවර්ධන මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්)
කණිෂ්ක ජී විතාරණ මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
ජනක රණතුංග මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල)
ධර්මශ්‍රී කාරියවසම්

2429658 2430720

ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ඩබ්ලිව් බී ගනේගල මහතා

2587352

2580131

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
අජන්ත සෙනෙවිරත්න මහතා

0714779673   

ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
පාලිත ගාල්ලගේ මහතා

2587722 2580929

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්)
සුමේධ අතුලසිරි මයා

   

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන)
පී.ජී.ආර්. හේමන්තා කුමාරි

   

අධ්‍යක්ෂ (Production Services)
පාලිත විජේසිංහ මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
ඉන්දික මාරසිංහ මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)
අනුර ධර්මසේන මහතා

    

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)
එරින් ජයසේකර මිය

   

අධ්‍යක්ෂ (සාමාන්‍ය වැඩසටහන්)
විජය දිසානායක මහතා

   

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව
ලිපිනය: 574, ටොරින්ටන් චතුරස‍්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112697491-95              
ඊමේල්: .,
වෙබ් ලිපිනය : www.slbc.lk

                         broadcasting corporation
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
හඩ්සන් සමරසිංහ මයා

2696417

2695488

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
එන්.ඒ.අයි.නලින් කුමාර නිශ්ශංක

2697499

2697150

අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත්)
එම්.එච්.ඒ.එම්. පද්මසිරි මයා

 2696452  2689427

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ප්‍රවෘත්ති)
සුජීව සම්පත් මහතා

   

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්)
මයුරි අබේසිංහ මහත්මිය

2689429  2692676

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (අලෙවි) 

2694062

 

සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 0112774424
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.itnfm.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි
නලීන් කුමාර නිශ්ශංක මයා

2773286 2797676

සාමාන්‍යාධිකාරී 
ඩබ්.පී.ඒ.එම්. විජේසිංහ මයා

2774595 2444595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි මයා

2073088 2796555

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පරිපාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
ටී.කේ.ගුණසේකර මයා

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)
එච්. සරත් කුමාර පෙරේරා මයා

2775492

2796701

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
ආනන්ද කුලරත්න මහතා

2775492 2774592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ලක්හඬ)

5557882  

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
සුධර්මන් රදලියගොඩ මයා

2073088 2796555

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි)
රවී සිරිවර්ධන මයා

2699075   

 

ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
ලිපිනය : 155/15, කාසල් වීදිය, කොළඹ 08.                
දුරකතන අංක : 0112693271
ෆැක්ස් අංක : 0112693271
ඊමේල් :  .
වෙබ් ලිපිනය : www.slpc.lk

                       srilanka press council
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
මහින්ද පතිරණ මයා

2693276 

 2693271

පුවත්පත් කොමසාරිස්
නිරෝෂන් තඹවිට මහතා

2693274 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්
සුරෝෂන ඉරංග මහතා

2693272 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්
දිල්හානි විජෙරත්න මිය

2693272 2693271

ගණකාධිකාරී
කුෂාන් දේවප්‍රිය මහතා

2693278 2693271

සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: 380/57, සරණ පාර, කොළඹ 07 
දුරකතන අංක: 0114320777 / 0112058227
ඊමේල්: . 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
හරිත් ගුණවර්ධන මහතා

4320777 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
ඩබ්.එල්.ඒ.කේ.ඒ.ගුණතිලක මහතා

4061587 2058229

කලා අධ්‍යක්ෂ

4061586  

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

4061587 2058229

 

සී/ස ලංකා පුවත් ආයතනය 
ලිපිනය: නො.166/3/1, හැව්ලොක් පෙදෙස, කොළඹ 05                          
දුරකතන අංක: 0112585927-9, 
ෆැක්ස් අංක: 0112585930
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය : www.lankapuvath.lk

                        lankapuvath
  දුරකතන අංක ෆැක්ස්

 

   

   


   

ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව                
ලිපිනය: 303, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112588773
ඊමේල්: . 
වෙබ් ලිපිනය :www.srilankafilmcorp.com

  film corporation
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති

   

{jathumbnailoff}

ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය   
ලිපිනය: 
දුරකතන අංක:  
ෆැක්ස් අංක: 
ඊමේල් : 
වෙබ් ලිපිනය : 

  telecinema park
        දුරකතන අංක       ෆැක්ස් අංක

සභාපති

   

 

ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය
ලිපිනය: 163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05
දුරකතන අංක : 011 251 3498
ඊ මේල් : .
වෙබ්: www.mcnd.gov.lk
       government printing
      දුරකතන අංක         ෆැක්ස් අංක    

අධ්‍යක්ෂ
මිලින්ද රාජපක්ෂ මහතා

251 3498   

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter