ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව            
ලිපිනය :නො.163,කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: infodept@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

 ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 

නාලක කලුවැව මහතා

2514055

2513055

2514055

අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 
නිර්මලී කුමාරගේ මහත්මිය
2514093 2514093

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රචාරක/දෙසතිය/මාධ්‍ය හැදුනුම්පත්)
එම්.ජී.ජයතිස්ස මහතා

2513953

2513757 

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට අංශය) 
අශෝකලාල් සිගේරා මහතා

2513633  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
චින්තන  පනාවල  මහතා

2514266  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 

2514092 

 

 

සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35, ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
දුරකතන අංක : 0112429429,0112421181
ෆැක්ස් අංක : 0112449069
ඊමේල් : webmanager@lakehouse.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා

2429652 2430985

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල )
ලලිත් අලහකෝන් මහතා

2429658 2430720

සාමාන්‍යාධිකාරී
අභය අමරදාස  මහතා

2429501 

2242950 

ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: dg@rupavahini.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ඉනෝකා සත්‍යාංගනී කීර්තිනන්ද මහත්මිය

2580131

2580131

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
සාරංග විජේරත්න මහතා

2587722  

ක‍්‍රීයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
සංජීව විජේගුණවර්ධන මහතා

2501056 2580929

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු) 
පාලිත ගාල්ලගේ මහතා

2580136

2500373

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන සේවා)
නිහාල් තිසේරා මහතා

2501068

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පසුතල)
ඉන්දික මාරසිංහ මහතා

2501068  

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ඩී.පී.සී,ඊ.පීරිස් මහතා

2698187  2352660

අධ්‍යක්ෂ (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)
නිලාර් එන්.කාසීම් මහතා

 2580132  2580134

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)
අනුර ධර්මසේන මහතා

   2593562    

අධ්‍යක්ෂ (සමීක්ෂණ සහ පුහුණු)
ටී.එම්.ජී.චන්ද්‍රෙස්කර මහතා

 2580137  2580137

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)
එරින් විජේකෝන් මහතා

 2501057  2501057 

අධ්‍යක්ෂ (සමාන්‍ය වැඩසටහන්)
විජය දිසානායක මහතා

2501054 2352670 

අධ්‍යක්ෂ වැඩසටහන් (දෙමළ)
එම්.එන්.රාජා මහතා

2352740

අධ්‍යක්ෂ (ක‍්‍රීඩා)

පාලිත සෙනරත් යාපා මහතා

5354642

අධ්‍යක්ෂ (සංගීත)

අජිත් ජයවීර මහතා

2593564

අංශ ප‍්‍රධානී (වැඩසටහන් සහ නාට්‍ය)
ජනක සුරංජිත් මහතා

2580135

අධ්‍යක්ෂ (වැඩසටහන්)
පාලිත විජේසිංහ මහතා

   

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව
ලිපිනය: තැ.පෙ 574, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112697491-95              
ඊමේල්: slbc@sltnet.lk,
වෙබ් ලිපිනය : www.slbc.lk

                         broadcasting corporation
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
මාලක තල්වත්ත මහතා

2696526

2696417

2695488

ක‍්‍රීයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
හැරල් සේනාධීර මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
එරානන්ද හෙට්ටිආරච්චි මහතා

2697499

2695248

2697150

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ප්‍රවෘත්ති)
සුජීව සම්පත් මහතා

   

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්) 
මයුරි අබේසිංහ මහත්මිය

2689429 2692676

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (අලෙවි) 
පාලිත දිසානායක මහතා

2673387

2691977

අධ්‍යක්ෂ (පිරිස්) 
එම්. එච්. ඒ. එම්. පද්මසිරි මහතා

2696452 2689427

සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 0112774424
ඊමේල්: itnch@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.itnfm.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි
රසාංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතා

2797675 2797676

සාමාන්‍යාධිකාරී 
එස්.ඒ.එන්.ආර්.සුභසිංහ මහතා

2774595 2774595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
කැලුම් පාලිත මහිරත්න මහතා

2073088 2796555 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

 2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
රාණි ගුණසේකර මහත්මිය

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)
ඉන්ද්‍රජිත් වන්නිඅච්චි මහතා

2774420 

2796701 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
ආනන්ද කුලරත්න මහතා

2775492 2774592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ITN FM)
අශෝක කරුණානායක මහතා

2774605 2774801

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)
ශානුක කරුණාරත්න මහතා

4403975 2774421

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි)
වජිර කුමාරතුංග මහතා

   

 

ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
ලිපිනය : නො.56/10, හෝටන් පෙදෙස, කොළඹ 07                 
දුරකතන අංක : 0112693271
ෆැක්ස් අංක : 0112693271
ඊමේල් :  slpresscouncil@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය : www.slpc.lk

                       srilanka press council
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
කොග්ගල වෙල්ලාල බන්දුල මහතා

2693276

2693271

පුවත්පත් කොමසාරිස් (වැඩබලන)
නිරෝෂන් තඹවිට මහතා

2693272 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්
අයි.එච්. විජේසිංහ මහතා

2693274 2693271

ගණකාධිකාරී
කුෂාන් දේවප්‍රිය මහතා

2693278 2693271

සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ල,             
ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
දුරකතන අංක: 0114061587
ෆැක්ස් අංක: 0112058229
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

වැඩ බලන හා ක‍්‍රීයාකාරී අධ්‍යක්ෂක
ඩෙන්වර් ෆර්නෑන්ඩු මහතා

4061587 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
එච්.එම්.මංජුල හේරත් මහතා

4061587 2058229

ගණකාධිකාරී
සාන්ත ලොකුකැටගොඩ මහතා

4061587 2058229

සී/ස ලංකා පුවත් ආයතනය 
ලිපිනය: නො.166/3/1, හැව්ලොක් පෙදෙස, කොළඹ 05                          
දුරකතන අංක: 0112585927-9, 
ෆැක්ස් අංක: 0112585930
ඊමේල්: office@lankapuvath.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lankapuvath.lk

                        lankapuvath
  දුරකතන අංක ෆැක්ස්

 

   

   


   
OPEN
logo