ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව            
ලිපිනය :නො.163,කිරුළපන මාවත, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: infodept@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා

2514055

2513055

2514055

අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 
නිර්මලී කුමාරගේ මහත්මිය
2514093 2514093

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රචාරක/දෙසතිය/මාධ්‍ය හැදුනුම්පත්)
එම්.ජී.ජයතිස්ස මහතා

2513953

2513757 

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට අංශය) 
අශෝකලාල් සිගේරා මහතා

2513633  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
චින්තන  පනාවල  මහතා

2514266  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 

2514092 

 

 

{jathumbnailoff}

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය : නො.118,ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,කොළඹ 08        
දුරකතන අංක: 0112694733-6, ෆැක්ස් අංක: 0112698653
ඊමේල්: gp@documents.gov.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.documents.gov.lk

                     government printing
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති 
ගංගානී කල්පනී ලියනගේ මහත්මිය

2691460

2698653

අතිරේක රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති
එල්. ආර්. කේ. අමරසිංහ මහතා

2699064

2699064

අතිරේක රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති 
ජී.  කේ. ඞී. ලියනගේ මහත්මිය

2694898 2694898

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී
ඞී. වී.  ඩබ්. බෙත්මගේ  මහතා

2679862 2679862

{jathumbnailoff}

සී/ස එක්සත් ප‍්‍රවෘත්තිපත‍්‍ර සමාගම 
ලිපිනය : නො 35,ඞී.ආර් විජේවර්ධන මාවත,කොළඹ 10
දුරකතන අංක: 0112429429,0112421181,

ෆැක්ස් අංක: 0112449069      

ඊමේල්: webmanager@lakehouse.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lakehouse.lk

                 ancl
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා

2429652 2430985

අධ්‍යක්ෂ (කතෘ මණ්ඩල )
චන්ද්‍රසිරි සෙනවිරත්න මහතා

2429658 2430720

සාමාන්‍යාධිකාරී

අභය අමරදාස  මහතා

2429501 

2242950 

 

   

{jathumbnailoff}

ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: dg@rupavahini.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති 
ඉනෝකා සත්‍යාංගනී මහත්මිය

2580131

2580131

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
නීතීඥ තුසිර මැලැව්වෙතන්ත්‍රි මහතා

2501056 2580929

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
රොහාන් පෙරේරා මහතා

2580136

2500373

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන සේවා)
නිශාන්ත උභයවංශ මහතා

2501068  

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පසුතල)

සුමේද අතුලසිරි මහතා 

2501068  

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

පාලිත විජේසිංහ මහතා 

2698187  2352660

අධ්‍යක්ෂ (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)

ශර්ලි අනිල් ද සිල්වා මහතා

 2580132  2580134

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)

අනුර ධර්මසේන මහතා

   2593562    

අධ්‍යක්ෂ (සමීක්ෂණ සහ පුහුණු)

විජය දිසානායක මහතා

 2580137  2580137

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)

එරින් ජයසේකර මහතා

 2501057  2501057 

අධ්‍යක්ෂ (සමාන්‍ය වැඩසටහන්)

දයාරත්න රටගෙදර මහතා

2501054 2352670 

අධ්‍යක්ෂ වැඩසටහන් (දෙමළ)

රවීන්ද්‍රන් මහතා

2352740  

අධ්‍යක්ෂ (ක‍්‍රීඩා)

පාලිත සෙනරත් යාපා මහතා

5354642  

අධ්‍යක්ෂ (සංගීත)

අජිත් ජයවීර මහතා

2593564  

අංශ ප‍්‍රධානී (වැඩසටහන් සහ නාට්‍ය)
ජනක සුරංජිත් මහතා

2580135  

{jathumbnailoff}

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව
ලිපිනය: තැ.පෙ 574, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112697491-95              
ඊමේල්: slbc@sltnet.lk,
වෙබ් ලිපිනය : www.slbc.lk

                         broadcasting corporation
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති 
සිද්දි මොහොමඩ් ෆාරුක් මහතා

2696526

2696417

2695488

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
එරානන්ද හෙට්ටිආරච්චි මහතා

2697499

2695248

2697150

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්) 
මයුරි අබේසිංහ මහත්මිය

2689429 2692676

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (අලෙවි) 
පාලිත දිසානායක මහතා

2673387

2691977

අධ්‍යක්ෂ (පිරිස්) 
එම්. එච්. ඒ. එම්. පද්මසිරි මහතා

2696452 2689427

{jathumbnailoff}

සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය

ලිපිනය: වික‍්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංක: 0112773289, 0112774725, 0112774424
ඊමේල්: itnch@slt.lk
වෙබ් ලිපිනය :www.itn.lk, www.lakhanda.lk                

                     itn 
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය

2775494

2774591

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි

චන්දන තිලකරත්න මහතා

2797675 2797676

උපදේශක (වැඩසටහන් සහ අළෙවි)

පියදාස රත්නසිංහ මහතා

2774420

2796701

සාමාන්‍යාධිකාරී 
ඩබ්.පී.ඒ.එම් විජේසිංහ මහතා

2774595 2774595

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ

විමල් කැටිපෙආරච්චි මහතා

2073088 2796555 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාලන) 
සංජීවනී ඈපා මිය

2774594 

 2774594

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය) 
කේ.ටී. සී ප‍්‍රියන්ගනී මහත්මිය

2776933  2796564 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩසටහන්)

2774420 

2796701 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු)
ආනන්ද කුලරත්න මහතා

2775492 2774592

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ITN FM)
උදම් සතරසිංහ මහතා

2774605-6 2774801
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)

4403975 2774421

 

{jathumbnailoff}

රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව
ලිපිනය : පානළුව , වටරැක, පාදුක්ක
දුරකතන අංක: 0112859308,0112774725, 
ෆැක්ස් අංක: 0112757500
ඊමේල්:printpanaluwa@sltnet.lk,statprint@sltnet.lk                 
වෙබ් ලිපිනය : www.stateprint.lk

                          state printing
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
රවීන්ද්‍ර යසලාල් කළන්සූරිය මහතා

2757508 2757506

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
නැණසේන ආදීහෙට්ටි මහතා

2757507  

සාමාන්‍යාධිකාරී
ආර්. එම්. එන්. මොණරවිල මහතා

2757504 2859307

කළමණාකරු (මූල්‍ය)
එන්. ඞී. පි‍්‍රයංකර කුමාර මහතා

2757502  

කළමණාකරු (සැපයුම්)
ඊ.වී.කේ. කීර්තිරත්න

2757500 2757500

කළමණාකරු (අලෙවි)
එම්. ටී. ජේ. පෙරේරා

2757510  

කළමණාකරු (පාලන හා මානව සම්පත්)
ආර්. එම්. යූ. ඞී. බන්ඩාර

2859547  

{jathumbnailoff}

ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
ලිපිනය: නො.56/10, හෝටන් පෙදෙස, කොළඹ 07                 
දුරකතන අංක: 0112693271
ෆැක්ස් අංක: 0112693271

                       srilanka press council
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
කොග්ගල වෙල්ලාල බන්දුල මහතා

2693276

2693271

පුවත්පත් කොමසාරිස් (වැඩබලන)
නිරෝෂන් තඹවිට මහතා

2693272 2693271

ගණකාධිකාරී

2693278 2693271

සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්

2693274 2693271

{jathumbnailoff}

සැලසිනෙ රූපවාහිනී ආයතනය
ලිපිනය: ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ල,             
ටොරින්ටන් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07
දුරකතන අංක: 0114061587
ෆැක්ස් අංක: 0112058229
ඊමේල්: info@selacine.lk 
වෙබ් ලිපිනය : www.selacine.lk

                         salacine
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
උමා රාජමන්ත්‍රී මහත්මිය

4061587 2058229

සාමාන්‍යාධිකාරී
එච්.එම්.මංජුල හේරත් මහතා

4061587 2058229

ගණකාධිකාරී
සාන්ත ලොකුකැටගොඩ මහතා

4061587 2058229

{jathumbnailoff}

සී/ස ලංකා පුවත් ආයතනය 
ලිපිනය: නො.166/3/1, හැව්ලොක් පෙදෙස, කොළඹ 05                          
දුරකතන අංක: 0112585927-9, 
ෆැක්ස් අංක: 0112585930
ඊමේල්: office@lankapuvath.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.lankapuvath.lk

                        lankapuvath
  දුරකතන අංක ෆැක්ස්

සභාපති
නන්ද මුරුත්තෙට්ටුවේගම මහතා 

     2585921 2585930 

කළමනාකරු (පාලන)
දුල්මා කන්දරාමගේ මිය

2585921 2585930

සංස්කාරක (ඉන්ග්‍රීසි)
ඩීල්ශාන් ඒ. විජේසේකර මහතා

සංස්කාරක (සිංහල )
චානක අයි. ඩි. සිල්වා

2585927  

{jathumbnailoff}

ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව                
ලිපිනය: 303, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112588773
ඊමේල්: filmcorp@sltnet.lk 
වෙබ් ලිපිනය :www.srilankafilmcorp.com

  film corporation
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
දීපාල් චන්ද්‍රරත්න මහතා

2580247 2585526

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
සම්පත් සුභසිංහ ආරච්චි

2585349  

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය)
තොම්සන් පෙරේරා මහතා

2593433 2593433

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මෙහෙයුම්)
චන්දන රූපසිංහ මහතා

   

{jathumbnailoff}

රන්මිහිතැන්න ජාතික ටෙලි සිනමා උද්‍යානය   
ලිපිනය:ජූල් පල්ලම,රන්මිහිතැන්න,තිස්සමහාරාමය
දුරකතන අංක: 0472255445 
ෆැක්ස් අංක: 0472255500
ඊමේල්: info@mrtelecinemapark.com
වෙබ් ලිපිනය : www.mrtelecinemapark.com

  telecinema park
        දුරකතන අංක       ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ඩයනා ගමගේ මහත්මිය

   

කළමනාකරු
ලසන්ත විජෙරත්න මහතා

0472255445 0472255500

{jathumbnailoff}

ශ‍්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය             
      දුරකතන අංක         ෆැක්ස් අංක    

 සභාපති

 2685720 2699791

ප‍්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ

නිමල් ඒකනායක මහතා

 

2692507

 

 2699791

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්