ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: dg@rupavahini.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ඉනෝකා සත්‍යාංගනී කීර්තිනන්ද මහත්මිය

2580131

2580131

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
සාරංග විජේරත්න මහතා

2587722  

ක‍්‍රීයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
සංජීව විජේගුණවර්ධන මහතා

2501056 2580929

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු) 
පාලිත ගාල්ලගේ මහතා

2580136

2500373

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන සේවා)
නිහාල් තිසේරා මහතා

2501068

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පසුතල)
ඉන්දික මාරසිංහ මහතා

2501068  

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ඩී.පී.සී,ඊ.පීරිස් මහතා

2698187  2352660

අධ්‍යක්ෂ (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)
නිලාර් එන්.කාසීම් මහතා

 2580132  2580134

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)
අනුර ධර්මසේන මහතා

   2593562    

අධ්‍යක්ෂ (සමීක්ෂණ සහ පුහුණු)
ටී.එම්.ජී.චන්ද්‍රෙස්කර මහතා

 2580137  2580137

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)
එරින් විජේකෝන් මහතා

 2501057  2501057 

අධ්‍යක්ෂ (සමාන්‍ය වැඩසටහන්)
විජය දිසානායක මහතා

2501054 2352670 

අධ්‍යක්ෂ වැඩසටහන් (දෙමළ)
එම්.එන්.රාජා මහතා

2352740

අධ්‍යක්ෂ (ක‍්‍රීඩා)

පාලිත සෙනරත් යාපා මහතා

5354642

අධ්‍යක්ෂ (සංගීත)

අජිත් ජයවීර මහතා

2593564

අංශ ප‍්‍රධානී (වැඩසටහන් සහ නාට්‍ය)
ජනක සුරංජිත් මහතා

2580135

අධ්‍යක්ෂ (වැඩසටහන්)
පාලිත විජේසිංහ මහතා