ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: dg@rupavahini.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
  දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති 
ඉනෝකා සත්‍යාංගනී කීර්තිනන්ද මහත්මිය

2580131

2580131

ක‍්‍රීයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
සංජීව විජේගුණවර්ධන මහතා

2501056 2580929

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
රොහාන් පෙරේරා මහතා

2580136

2500373

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන සේවා)
නිශාන්ත උභයවංශ මහතා

2501068  

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පසුතල)

සුමේද අතුලසිරි මහතා 

2501068  

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

පාලිත විජේසිංහ මහතා 

2698187  2352660

අධ්‍යක්ෂ (ප‍්‍රවෘත්ති සහ කාලීන වැඩසටහන්)

ශර්ලි අනිල් ද සිල්වා මහතා

 2580132  2580134

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)

අනුර ධර්මසේන මහතා

   2593562    

අධ්‍යක්ෂ (සමීක්ෂණ සහ පුහුණු)

විජය දිසානායක මහතා

 2580137  2580137

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)

එරින් ජයසේකර මහතා

 2501057  2501057 

අධ්‍යක්ෂ (සමාන්‍ය වැඩසටහන්)

දයාරත්න රටගෙදර මහතා

2501054 2352670 

අධ්‍යක්ෂ වැඩසටහන් (දෙමළ)

රවීන්ද්‍රන් මහතා

2352740  

අධ්‍යක්ෂ (ක‍්‍රීඩා)

පාලිත සෙනරත් යාපා මහතා

5354642  

අධ්‍යක්ෂ (සංගීත)

අජිත් ජයවීර මහතා

2593564  

අංශ ප‍්‍රධානී (වැඩසටහන් සහ නාට්‍ය)
ජනක සුරංජිත් මහතා

2580135