තොරතුරු දැන ගැනීමේ අංශය

ලක්ෂාන් ද සොයිසා මහතා

ලක්ෂාන් ද සොයිසා මහතා

ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (තොරතුරු දැනගැනීමේ අංශය)

011-2512 343

011-2512 343

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2512 524

011-2513 470

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter