තොරතුරු දැන ගැනීමේ අංශය

ලක්ෂාන් ද සොයිසා මහතා

ලක්ෂාන් ද සොයිසා මහතා

ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (තොරතුරු දැනගැනීමේ අංශය)

011-2512 343

011-2512 343

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

එම්.පී.බණ්ඩාර මහතා

සහකාර ලේකම් (පාලන)

011-2512 524

011-2513 470