තොරතුරු දැන ගැනීමේ අංශය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන II)

011-2512 524

011-251 3462

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter