තොරතුරු දැන ගැනීමේ අංශය

එන්.ඒ.කේ.එල්. විජේනායක

එන්.ඒ.කේ.එල්. විජේනායක

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

011-2512 524

011-251 3462

උදානි වරුසවිතාන

උදානි වරුසවිතාන

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (තොරතුරු)

011-2512 524

011-251 3462

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.

.


facebook
twitter