තොරතුරු දැන ගැනීමේ අංශය

එම් පී බණ්ඩාර

එම් පී බණ්ඩාර

සහකාර ලේකම්

011-2513 398

011-2512 346

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter