තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරීන්

තොරතුරු නිලධාරී

රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය

රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී

ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය

ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම් )

011-2513 943

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

Please publish modules in offcanvas position.