තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරීන්

තොරතුරු නිලධාරී

රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය

රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk