තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරී

ජගත් පී. විජේවීර මහතා

ජගත් පී. විජේවීර මහතා

ලේකම්

011-2513 467

011-2513 458

තොරතුරු නිලධාරී

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2512 343

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී

එච්. හේවගේ මහතා

එච්. හේවගේ මහතා

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්)

 

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

Download RTI Notifications PDF

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter