තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරී

අනූෂ පැල්පිට මහතා

අනූෂ පැල්පිට මහතා

ලේකම්

011-2513 467

011-2513 458

.

තොරතුරු නිලධාරී

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2513 398

011-2512 346

.

තොරතුරු නිලධාරී

ඊ.එම්.එස්.බී. ජයසුන්දර මහතා

ඊ.එම්.එස්.බී. ජයසුන්දර මහතා

අතිරේක ලේකම් (සැලසුම් හා සංවර්ධන)

 

011-251 3943 / දිගුව 158

011-2512 343

. / .

Download RTI Notifications PDF

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter