තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරී

සුනිල් සමරවීර මහතා

සුනිල් සමරවීර මහතා

ලේකම්

011-2484 510

011-2433 349

st@mo.treasury.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී

ලක්ෂාන් ද සොයිසා මහතා

ලක්ෂාන් ද සොයිසා මහතා

ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (තොරතුරු දැනගැනීමේ අංශය)

011-2512 343

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී

රමණි ගුණවර්ධන මිය

රමණි ගුණවර්ධන මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී

යූ.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මිය

යූ.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මිය

වැඩබලන අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන/සැලසුම්)

011-2512 343

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී

රමණි ගුණවර්ධන මිය

රමණි ගුණවර්ධන මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk