රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය : නො.118,ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,කොළඹ 08        
දුරකතන අංක: 0112694733-6, ෆැක්ස් අංක: 0112698653
ඊමේල්: . 
වෙබ් ලිපිනය : www.documents.gov.lk

                     government printing
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති
ගංගානී ලියනගේ මහත්මිය

2691460

2698653

අතිරේක රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති
එම්.එච්.එම්. රියාල්දීන් මහතා

2692474

 

නියෝජ්‍ය රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති
බී.එම්.බාලසූරිය මහත්මිය

2694264  

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරී

2679862 2679862