තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය: 310, ඩී. ආර්. විජෙවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංක : 011 232 8301-3
ෆැක්ස් : 011 244 0555
ඊ මේල් : .
වෙබ්: www.slpost.gov.lk

  salacine
OFFICE FAX

තැපැල්පති
එස්.ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා

232 5111 244 0555

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)
ඩී.ඒ.රාජිත.කේ. රණසිංහ මහතා

232 5112 232 1141

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (පාලන)
කේ.ඒ.එන්.පී කඳනාරච්චි මහතා

242 1001 245 2411 

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සංවර්ධන)
තුසිත හුලංගමුව මහතා

232 8270 232 1141