ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: dg@rupavahini.lk
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක මයා

2580131

2580131

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
අජිත් නාරගල මයා

2587722 2580929

ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)
සංජීව විජේගුණවර්ධන මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 
පාලිත ගාල්ලගේ මහතා

 

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නිෂ්පාදන)

   

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (Production Services)
නිහාල් තිසේරා මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
ඩී.පී.සී.ඊ.පීරිස් මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
චන්දන ලෙව්පොත්දෙණිය මයා

   

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)
අනුර ධර්මසේන මහතා

    

අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ සහ පුහුණු)
ටී.එම්.ජී.චන්ද්‍රෙස්කර මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)
එරින් විජේකෝන් මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (සමාන්‍ය වැඩසටහන්)
සුමේධ අතුලසිරි මයා

   

අධයක්ෂ (ක්‍රීඩා)
පාලිත සෙනරත් යාපා

   

අධ්‍යක්ෂ (සංගීත වැඩසටහන්)
අජිත් ජයවීර මහතා

   

අංශ ප‍්‍රධානී (වැඩසටහන් සහ නාට්‍ය)
ජනක සුරංජිත් මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (වැඩසටහන්)
පාලිත විජේසිංහ මහතා