ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ

2587352

2580131

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
අසංග ජයලත් මහතා

   

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන)
ප්‍රසාදි උබයසිරි මහත්මිය

   

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්)
සුමේධ අතුලසිරි මහතා

   

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
ඩී.එම්.කේ.දසනායක මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (නිෂ්පාදන සේවා)
පාලිත කේ. විජේසිංහ මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (වැඩසටහන්)
සුරම්යා මාපිටිය මහත්මිය

   

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
තිලක් මහගමගේ මහතා

    

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)
චන්ද්‍රසිරි තඹවිට මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (චැනල් අයි)
සංජය ඉන්ද්‍රකුමාර මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (නේත්‍රා)
නිලාර් එන්. කාසිම් මහතා

   

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (වැ.බ)
එම්.ඒ.එල්.ප්‍රියංකර මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (අළෙවි) වැ.බ.
සතීෂ් නීලකන්දන් මහතා

   

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (නී.ප.)
නීලකාන්ති විජේකෝන් මහත්මිය

   

අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා)
විජය දිසානායක මහතා