ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ලිපිනය: නො 2204, නිදහස් චතුරස්‍රය, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112501050-53, 0112599505-9                     
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය : www.rupavahini.lk                                                  

                           rupavahini
දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක

සභාපති
ඩබ්ලිව් බී ගනේගල මහතා

2587352

2580131

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
අජන්ත සෙනෙවිරත්න මහතා

0714779673   

ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු)
පාලිත ගාල්ලගේ මහතා

2587722 2580929

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැඩසටහන්)
සුමේධ අතුලසිරි මයා

   

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන)
පී.ජී.ආර්. හේමන්තා කුමාරි

   

අධ්‍යක්ෂ (Production Services)
පාලිත විජේසිංහ මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්)
ඉන්දික මාරසිංහ මහතා

   

අධ්‍යක්ෂ (චිත‍්‍රපට සහ හඬකැවීම්)
අනුර ධර්මසේන මහතා

    

අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන වැඩසටහන්)
එරින් ජයසේකර මිය

   

අධ්‍යක්ෂ (සාමාන්‍ය වැඩසටහන්)
විජය දිසානායක මහතා