රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව           
ලිපිනය :නො.163, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05.
දුරකතන අංක: 0112515759
ෆැක්ස් අංක: 0112514753
ඊමේල්: .
වෙබ් ලිපිනය : www.news.lk                                 
  information department logo
      දුරකතන අංක     ෆැක්ස් අංක

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දිනිත් කරුණාරත්න මහතා

251 2040
251 3638

251 4753

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
යු. පී. එල්. ඩී. පතිරණ මහත්මිය

251 3953 251 4753

ප‍්‍රධාන ගණකාධිකාරි
කේ.ඒ.ඩී.ඩී.ඒ. කුමාරපේලී මහත්මිය

251 2332 251 4286

ප්‍රධාන විධායක නිෂ්පාදක (රජයේ චිත්‍රපට අංශය)
ඩබ්ලිවි.කේ.එල්.වල්පොල මහතා